Zvažujete založenie živnosti a rozbehnutie podnikania? Založenie živnosti zahŕňa mnoho byrokracie, od vypĺňania potrebných formulárov cez čas strávený chodením po úradoch až po vybavenia miesta podnikania. Okrem toho vás od vstupu do sveta podnikania môže odrádzať aj finančná neistota.

Existuje však nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov, ktorý vám vaše podnikateľské začiatky výrazne zjednodušia. V tomto článku vás oboznámime s tým, ako môžete príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť získať, kto má na tento príspevok nárok a uvedieme tiež jeho aktuálnu výšku.

Podmienky získania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevok na podnikanie môžu získať len fyzické osoby na dva druhy ich podnikania. Prvým je prevádzkovanie živnosti (podľa zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní) a druhým je vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov je teda určený len pre živnostníkov (SZČO), ktorí sú fyzickou, a nie právnickou osobou, čiže podnikajú na svoje meno.

O príspevok na podnikanie môžete zažiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, no musíte však splniť viacero podmienok:

 • musíte byť aspoň po dobu 3 mesiacov zapísaný v evidencii uchádzačov o prácu alebo
 • ste aspoň po dobu 12 mesiacov zapísaný v evidencii uchádzačov o prácu, ak ste 6 mesiacov pred zaradením do evidencie ukončili či pozastavili podnikateľskú činnosť
 • plánujete prevádzkovať živnosť v súlade so živnostenským zákonom alebo
 • plánujete vykonávať poľnohospodársku výrobu v súlade so zákonom o súkromnom podnikaní občanov
 • budete vykonávať živnosť bez pozastavenia najmenej 2 roky

Podanie žiadosti o príspevok na podnikanie

Žiadosť o nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v meste, kde plánujete podnikať. V prípade vášho záujmu vám môže úrad tiež zabezpečiť bezplatnú prípravu na začatie vykonávania SZČ. Táto príprava je nepovinná, no môže vám pomôcť pri absolvovaní písomného testu. Cieľom tohto testu je overiť, či ste pripravený prevádzkovať SZČ.

nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov

Na vypracovanie písomného testu máte 30 minút, pričom tento test obsahuje 20 otázok. Pri každej otázke si môžete vybrať z troch rôznych odpovedí, pričom len jedna odpoveď je správna. Všetky otázky sa týkajú témy podnikania, no spravidla ide o jednoduché otázky, ktoré by mal ovládať každý živnostník. Po vyhotovení testu musíte ešte obhájiť svoje podnikateľské ciele pred komisiou.

K žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť musíte dodať aj nasledujúce prílohy:

 • podnikateľský plán (rozsah by mal byť približne 10 strán, nemusíte ho špeciálne viazať ani tlačiť farebne), pričom súčasťou tohto plánu by mal byť:
  • výpočet nákladov na najbližšie 3 roky,
  • cenník služieb či produktov (predpokladané odhady),
  • logo alebo vizitka (nie je to povinné, ale odporúča sa doložiť),
  • minimálne 3 rôzne cenové ponuky produktov, ktoré si plánujete za príspevok zadovážiť,
 • čestné prehlásenie o poskytnutej pomoci,
 • kópiu najvyššieho ukončeného vzdelania,
 • doklad o mieste podnikania (list vlastníctva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva),
 • kópiu osvedčenia o vykonávaní SZČ,
 • čestné prehlásenie o tom, že ste v minulosti nepodnikali.

Ak ste v minulosti podnikali, musíte navyše doložiť:

 • kópiu predošlého osvedčenia o vykonávaní SZČ,
 • rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení predošlej podnikateľskej činnosti.

Všetky tieto prílohy posudzuje komisia. Tá potom rozhodne, či spĺňate všetky zákonom stanovené podmienky na získanie nenávratného príspevku na SZČ.

Pokiaľ áno, úrad s vami uzavrie zmluvu o poskytnutí tohto príspevku. V tejto dohode sa zaviažete k tomu, že začnete vykonávať podnikateľskú činnosť a že ju budete bez prestávky prevádzkovať aspoň 2 roky.

Výška príspevku na podnikanie

Výška príspevku od 1. januára 2024:

100 % najviac 60 % najviac 40 % najviac
Kraje s priemernou MEN nižšou ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP 5 134,83 € 3 080,90 2 053,93 €
Kraje s priemernou MEN vyššou ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP 6 846,44 € 4 107,86 € 2 738,58 €

Pod ktorý kraj spadáte, nezávisí od vášho trvalého bydliska, ale od miesta vášho podnikania, teda toho, kde budete vykonávať svoje podnikanie.

Počas dvojročného obdobia vykonávania SZČ musíte každoročne tiež predložiť správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku. Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní nenávratného príspevku vrátane dokladov o vynaložených nákladoch v danom období dodáte po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 90 dní od ukončenia ročného obdobia vykonávania SZČ. Druhú správu o vykonávaní SZČ a o čerpaní príspevku pre podnikateľov za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku dodáte príslušnému úradu najneskôr do 90 dní od ukončenia 24-mesačného prevádzkovania SZČ.

Úrad vám vyplatí maximálne 60 % z celkovej výšky príspevku do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí príspevku na podnikanie. Zvyšnú časť príspevku, t. j. najviac 40 % z celkovej výšky príspevku obdržíte od úradu po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ po dodaní prvej správy o vykonávaní SZČ a o čerpaní vyplateného príspevku.

O nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov môžete opätovne zažiadať najskôr po uplynutí 8 rokov od začatia podnikania, na ktoré vám bol poskytnutý príspevok.

Na aké výdavky môžete použiť príspevok na podnikanie

Neexistuje konkrétne pravidlo, ktoré by delilo náklady na podnikanie na oprávnené alebo neoprávnené. Do veľkej miery záleží od vášho účelu podnikania, ako aj predmetu podnikania. Ak si plánujete otvoriť cukráreň, za vhodný výdavok sa pravdepodobne nebude považovať kosačka. Na druhej strane, webovú stránku, vizitky, logo a reklamné plagáty možno zaradiť medzi oprávnené výdavky.

Nakoľko výdavky schvaľujú jednotlivé úrady práce, odporúčame informovať sa priamo u pracovníka úradu práce o tom, na čo ste oprávnený čerpať príspevok.

Aké má nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov výhody

 • Ušetríte svoj finančné prostriedky, ktoré by ste inak museli na rozvoj živnostenskej činnosti minúť
 • Nemusíte žiadať o pôžičku na rozbehnutie podnikania
 • Máte vypracovaný podnikateľský zámer, čo predstavuje dôležitý základ pre určenie smerovania vášho podnikania
 • Príspevok môžete využiť aj na sociálne a zdravotné odvody
 • Popri živnosti sa môžete stať zamestnancom alebo si založiť s.r.o.
 • Nie ste povinní generovať zisky, ktoré ste uviedli v podnikateľskom pláne

Aké má nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov nevýhody

 • Živnosť musíte prevádzkovať minimálne po dobu 2 rokov a platiť určité odvody. V prvom roku od zahájenia živnostenskej činnosti sú povinné len odvody zdravotnej poisťovni. Výška sociálnych odvodov a to, či ich budete platiť počas druhého roku živnostenskej činnosti, závisí od výšky vášho príjmu.
 • Počas obdobia 2 rokov ste pod kontrolou úradu práce. Raz ročne musíte informovať úrad o stave svojho podnikania a doložiť doklady o tom, na čo ste čerpali príspevok. Takisto môžete mať z úradu náhodné kontroly.

Úrad práce síce negarantuje, že vám príspevok na podnikanie poskytne, ale na základe štatistík je úspešnosť jeho získania veľmi vysoká. Tá samozrejme vždy klesá koncom roka, keďže každý rok je na tento príspevok vyhradený určitý objem financií.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, kontaktujte priamo konkrétny úrad práce – tam získate aktuálne informácie o príspevku, ako aj možnosti jeho využitia v danom roku.

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov – záver

Ak ste vo svete podnikania nováčikom, získanie príspevok na podnikanie sa môže zdať ako veľmi zložitý proces. Opak je však pravdou.

V niektorých prípadoch trvá vybavenie a následné schválenie príspevku len niekoľko dní, pričom vďaka tomuto príspevku máte možnosť sa vydať cestou za vašou vysnenou prácou. Okrem toho v tomto článku sme vás oboznámili s tým, ako požiadať o príspevok na podnikanie, čo vám celý proces vybavovania výrazne zjednoduší.

Prečítajte si tiež:

Často kladené otázky

Čo je to príspevok na podnikanie?

Ako požiadať o príspevok na podnikanie?

Aká je výška príspevku na podnikanie?