Kúpili, zdedili alebo ste predali nehnuteľnosť a premýšľate, akú daň z nehnuteľnosti treba zaplatiť? Aké sú podmienky zdanenia jej predaja a či vôbec musíte podávať daňové priznanie? Pravidiel, výnimiek a povinností spojených s daňou z nehnuteľnosti je veľa, preto sa vám v tomto článku pokúsime poskytnúť tie najdôležitejšie informácie.

Najskôr je dobré pozrieť sa typy daní, ktoré pri nehnuteľnostiach existujú. Na Slovensku rozlišujeme tri druhy:

 1. Daň z pozemkov – sem patrí napríklad orná pôda, vinice, záhrady, lesné pozemky, ale aj zastavané plochy a stavebné pozemky
 2. Daň zo stavieb – tu nájdete všetky stavby, od domov, garáží, chát až po priemyselné stavby (sklady, kancelárie, …)
 3. Daň z bytov a nebytových priestorov

daň z predaja nehnuteľnosti

Zdroj: unsplash.com

Kedy musím platiť daň z nehnuteľnosti?

Daňová povinnosť vám vzniká automaticky, akonáhle sa stanete vlastníkom či vlastníčkou akéhokoľvek typu nehnuteľnosti. Ide o typ miestnych daní, teda sú to odvody, ktoré platíte svojmu mestu či obci. Tieto dane sa platia každoročne, a to vždy vopred na celý kalendárny rok. Rovnakú povinnosť máte aj v prípade, ak ste správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Len čo svoju novú nehnuteľnosť zapíšete na katastrálnom úrade, budete musieť platiť dane k 1. januáru nasledujúceho roka. Keďže sa dane platia na rok, povinnosť zaniká k 31. decembru.

Je potrebné uviesť nadobudnutie nehnuteľnosti v daňovom priznaní?

Zároveň platí, že po tom, ako sa stanete vlastníkom nehnuteľnosti, musíte túto skutočnosť uviesť v svojom daňovom priznaní. Z neho vám totiž obec vyráta výšku dane. Nehnuteľnosť stačí nahlásiť v daňovom priznaní len raz, keďže v nasledujúcich rokoch vám obec bude výšku dane oznamovať automaticky.

Výnimky pri dátume oznámenia o nadobudnutí nehnuteľnosti

Výnimkou pri dátume vzniku povinnosti je prípad, keď nehnuteľnosť zdedíte alebo získate v dražbe. Vtedy dane musíte platiť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, odkedy ste sa stali dedičom alebo ste nehnuteľnosť vydražili (a odklepol vám ju súd).

Daňové priznanie odosielate obci alebo mestu, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Ide o špeciálne tlačivo, ktoré je rovnaké pre fyzické aj právnické osoby.

Ročná výška daní

Skutočnú výšku daní si určuje každá obec a mesto zvlášť. Zákonom je však daná ročná sadzba daní, a to pri všetkých troch prípadoch:

 • Pri dani z pozemkov je zákonom stanovená sadzba 0,25 %
 • Daň zo stavieb vychádza na 0,033 € za každý začatý m² zastavanej plochy
 • Rovnaká sadzba platí aj pri daniach z bytových a nebytových priestorov

Daň z predaja nehnuteľnosti – musím podávať daňové priznanie?

Osobitnou súčasťou je daň z predaja nehnuteľnosti. Rovnako, ako v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti, aj pri jej predaji musíte tento fakt uviesť v svojom daňovom priznaní. Vznikol vám totiž príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Pri dani z predaja nehnuteľnosti si však budete môcť uplatniť zníženie základu dane aj rôzne výnimky, na základe ktorých nemusíte daň z predaja nehnuteľnosti platiť vôbec.

Ako si znížiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Pri predaji nehnuteľnosti si budete môcť znížiť daň o výdavky spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. Ide napríklad o:

 • preukázateľne zaplatenú kúpnu cenu nehnuteľnosti, ktorú teraz predávate
 • hodnotu nehnuteľnosti uvedenej v dedičstve – platí pri zdedenej nehnuteľnosti
 • zostatková cena

Zoznam výdavkov, vďaka ktorým si môžete znížiť základ dane, upravuje zákon o dani z príjmov v ustanovení § 8 ods. 5. Bližšie informácie a kompletný súhrn výdavkov nájdete na portáli Finančnej správy SR.

Kedy nemusím platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Existujú tiež prípady, kedy daň z predaja nehnuteľnosti nemusíte platiť vôbec. Prípady, keď ste od dane oslobodení, upravuje zákon o dani z príjmov v ustanovení § 9. Väčšinu príkladov spája jeden jav, a to uplynutie obdobia 5 rokov. To znamená, že:

 • daň z predaja nehnuteľnosti neplatíte, ak od vašej kúpy ubehlo viac ako 5 rokov
 • nemusíte nič platiť v prípade, že zdedenú nehnuteľnosť predošlí majitelia nadobudli pred viac ako 5 rokmi
 • nič neplatíte, ak ste predali nehnuteľnosť, ktorú ste vyradili z obchodného majetku pred viac ako 5 rokmi

Situácií, keď ste oslobodení od platenia dane z predaja nehnuteľnosti je viacero. Detailné znenie všetkých eventualít nájdete v zákone o dani z príjmov.

Aká je pokuta za nezaplatenie dane?

V prípade, že nestihnete podať daňové priznanie v termíne stanovenom zákonom, úrady vám môžu udeliť pokutu od 10 € do 3 000 €. Maximálna výška sankcií je však len do výšky obcou vyrubenej dane. Ak vám miestny úrad vyráta daň z nehnuteľností za byt napríklad 15 €, pokuta túto hranicu neprekročí.

Daň z predaja nehnuteľnosti – záver

V tomto článku sme sa bližšie pozreli na povinnosti spojené s daňou z predaja nehnuteľnosti. Objasnili sme tiež proces, ako mestá a obce vyrubajú každoročné dane z nehnuteľnosti. Hoci sme sa zamerali na čo najjednoduchšie podanie informácií a príkladov, znenie zákonov a povinností z nich vyplývajúcich je komplexné. Preto je dôležité pred predajom alebo kúpou nehnuteľnosti pochopiť všetky daňové povinnosti v súvislosti s touto oblasťou. Vyhnete sa tak možným pokutám a splníte všetky kľúčové termíny a záväzky.

Prečítajte si tiež

Referencie

 • https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1
 • https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595#cast2
 • https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/predaj-nehnutelnosti
 • https://podpora.financnasprava.sk/488728-Oslobodenie-pr%C3%ADjmu-z-predaja-nehnute%C4%BEnosti-
 • https://www.nehnutelnosti.sk/magazin-o-byvani/2755-dan-z-nehnutelnosti-kto-musi-podavat-danove-priznanie-a-kto-nie/