Termín zrušenie živnosti označuje zánik podnikateľskej činnosti. Na ukončenie podnikateľskej činnosti sa môžu vzťahovať všetky predmety podnikania uvedené na živnostenskom liste alebo len určité predmety. Po zániku živnosti nemožno podnikateľskú činnosť obnoviť, živnosť sa ukončí natrvalo. Môžete však opätovne požiadať o založenie novej živnosti.

Pokiaľ premýšľate nad ukončením podnikateľskej činnosti, najvhodnejšia doba je tak učiniť do konca júna alebo do konca roka. Nebudete tak musieť platiť prípadné sociálne odvody či podať daňové priznanie za tento rok. V tomto článku preberieme možnosti, ako zrušiť živnosť v roku 2024 vrátane toho, aké povinnosti sa viažu k ukončeniu podnikateľskej činnosti a ako postupovať pri zrušení živnosť online aj na úrade.

ako zrušiť živnosť
ako zrušiť živnosť

Zdroj: cfoselections.com

Ako zrušiť živnosť?

Pokiaľ ste podnikateľ a želáte si zrušiť svoje podnikateľské oprávnenie, môžete tak učiniť dvomi rôznymi spôsobmi. Prvú a jednoduchšiu alternatívu predstavuje elektronické zrušenie živnosti prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Druhou možnosťou je osobné zrušenie živnostenskej činnosti na okresnom úrade. Nižšie uvedieme návod, ako zrušiť živnosť v prípade oboch variantov.

Ako zrušiť živnosť online

Online ukončenie podnikateľskej činnosti zahŕňa vyplnenie a odoslanie formulára služby „Oznámenie ukončenia podnikania“, ktorý je dostupný na webovej stránke www.slovensko.sk. V prípade zrušenia živnostenského oprávnenia online neplatíte žiadne poplatky.

Na zrušenie živnosti elektronicky musíte mať:

 • doklad o totožnosti s čipom, bezpečnostný osobný 6-miestny kód a čítačku čipových kariet
 • oprávnenie na elektronické podpísanie dokumentov (pokiaľ takýto certifikát nemáte, môžete si ho vybaviť na polícii v rámci oddelenia vydávania dokladov)
 • stiahnuté aplikácie na podpisovanie a prihlásenie, ako aj ovládač čítačky čipových kariet

Ako vyplniť formulár pri online zrušení živnosti:

 1. Pomocou dokladu o totožnosti s čipom a čítačky sa prihláste na platformu slovensko.sk.
 2. V časti „Oznámenie ukončenia podnikania” nájdite vybraný živnostenský úrad (na základe miesta bydliska alebo miesta podnikania)
 3. Pri zvolenom úrade vyberte možnosť „Služba“. Následne budete presmerovaný na online formulár.
 4. Vyplňte formulár (v prípade potreby si môžete správnosť zadaných údajov overiť prostredníctvom možnosti „Skontrolovať”).
 5. Následne do formulár pridajte elektronický podpis a odošlite ho.
 6. Doklad o ukončení živnosti vám príde do vašej e-schránky.

Ako zrušiť živnosť na úrade

Vaše živnostenské oprávnenie môžete zrušiť aj osobnou formou na živnostenskom úrade v okresnom meste vášho trvalého pobytu. V prvom rade musíte vyplniť formulár. Tento formulár si môžete však stiahnuť vopred a priniesť ho so sebou na úrad už vyplnený, prípadne môžete formulár vyplniť až na úrade. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti na úrade neplatíte tiež žiadne poplatky.

Na ukončenie živnostenského oprávnenia na úrade musíte mať:

Po tom, ako tento formulár odovzdáte, by ste od daného živnostenského úradu mali obdržať dokument potvrdzujúci zánik živnostenskej činnosti.

Kedy ukončenie živnostenskej činnosti vstúpi do platnosti?

Ukončenie podnikania začína ihneď, ako oznámite zánik živnostenskej činnosti úradom prostredníctvom online formulára alebo osobnej návštevy. Pokiaľ ste do formulára zadali neskorší dátum zániku živnosti, vaša podnikateľská činnosť bude ukončená k tomuto dňu. Dátum ukončenia živnosti však nemôže byť skorší ako dátum doručenia formulára.

Ak by ste chceli svoje rozhodnutie vziať späť, najneskôr v deň pred dňom zániku živnostenskej činnosti môžete zrušiť podanie formulára o zrušení živnosti.

Náležitosti po ukončení podnikania

Po ukončení živnostenskej činnosti musíte oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu, ako aj zdravotnej a sociálnej poisťovni. Oznámenie o ukončení podnikania môžete podať na kontaktných miestach (JKM). V súčasnosti je na Slovensku dostupných 49 fyzických kontaktných miest a jedno online kontaktné miesto.

ako zrušiť živnosť
ako zrušiť živnosť

Zdroj: goforma.com

Oznámenie o ukončení živnostenskej činnosti zdravotnej a sociálnej poisťovni

Živnostenský úrad za vás bude zdravotnú a sociálnu poisťovňu informovať o zrušení živnosti, nemusíte preto osobne navštíviť zdravotnú ani sociálnu poisťovňu.

Od dňa zrušenia živnosti nebudete musieť platiť odvody sociálnej poisťovni, no čo sa týka zdravotnej poisťovne, všetky fyzické osoby musia byť platiteľmi zdravotných odvodov. Na výber máte nasledujúce tri alternatívy:

 • môžete sa zaregistrovať na úrade práce a následne zdravotné odvody bude za vás platiť štát;
 • ak sa zamestnáte, odvody zdravotnej poisťovni bude za vás platiť zamestnávateľ;
 • môžete sa stať samoplatiteľom zdravotného poistenia.

Oznámenie o ukončení živnostenskej činnosti daňovému úradu

Živnostenský úrad na vašu žiadosť bude informovať daňový úrad o ukončení podnikateľskej činnosti. Napriek tomu však do 30 dní od zániku živnosti musíte požiadať o ukončenie registrácie na daň z príjmov. Túto žiadosť môžete podať online prostredníctvom webovej stránky finančnej správy cez formulárŽiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.

Rozhodnutie o zrušení registrácie obdržíte od príslušného daňového úradu prostredníctvom pošty.

Medzi vaše ďalšie povinnosti patrí:

 • odovzdanie kartičky DIČ do 15 dní, odkedy rozhodnutie vstúpi do platnosti
 • odovzdanie kartičky IČ DPH (ak ste patrili medzi platiteľov DPH) do 10 dní, odkedy rozhodnutie vstúpi do platnosti

Čo sa týka daňového priznania, po ukončení živnostenskej činnosti musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov za daný rok, v ktorom vaša živnosť zanikla, a to do 3 mesiacov od začiatku ďalšieho roka.

Prečítajte si tiež

Referencie