Recension: Finixio AI – en handelsrobot som är bluff eller riktig? I takt med att fler och fler handlare får upp ögonen för kryptovalutor har även efterfrågan på adekvata handelsplattformarFinixio AI logo2 vilka erbjuder möjligheten till mer synkroniserade affärer ökat markant!

Framförallt efterfrågar handlarna möjligheten till att kunna utföra handeln med kryptovalutor på ett automatiserad tillvägagångssätt utan att man för den delen behöver ständigt övervaka processen.

För att besvara handlarnas önskningar valde en grupp av driftiga entreprenörer att utveckla en handelsrobot som man valde att döpa till Finixio AI. Det hela är en funktionell plattform som ämnar göra det enklare att automatisera handelsprocessen.

Föga förvånande bygger det hela på AI (artificiell intelligens). Om man inte är bekant med AI sedan tidigare kan man relatera till det hela som en samling av komplexa matematiska beräkningar.

Den artificiella intelligensen har även förmågan att ständigt utveckla sin förmåga, något som innebär att handelsroboten för varje genomförd affär kommer använda det hela till att projicera handeln för de kommande affärerna.

Som ett led i att bredda din objektiva uppfattning gällande Finixio AI kommer vi att ägna resten av denna guide åt att belysa de element vilka vi anser utgör kärnan för handelsroboten, där vi även uppmärksamma r dig kring de potentiella fallgropar som du behöver vara uppmärksam på!

Sammanfattning

För att du snabbare ska få en inblick i Finixio AI återspelar vi kärndelarna kring handelsroboten i fråga via nedanstående tabell.

Klassificering: Handelsrobot
Svängningsfrekvens (vid vinst): 85% och högre
Registrering: Kostnadsfritt
Verifiering: <5 minuter
Min. insättning: €250
Tillsynsorgan: n/a
Uttagstid: Upp till 24 timmar
Automatiserad handel: Ja
Utförande: < 1 ms
Kryptering: AES 256-bit

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Vad är Finixio AI?

Finixio AI återspeglas i grund och botten som en sofistikerad handelsrobot som använder sig av AI (artificiell intelligens) som ett led i att hjälpa handlarna att genomföra sina affärer snabbare och betydligt mer omfattande.

De initiala handelsrobotarna baserad på en mänsklig interaktion, något som innebar att man saknar en av de viktigaste ingredienserna, nämligen att reagera under perioder vilka projicera sig i form av nanosekunder!

Genom att använda sig av Finixio AI säkerställer man möjligheten till att genomföra affärer inom snabbast möjliga tid, något som den mänskliga hjärnan varken har förmågan eller kapacitet att realisera.

En annan aspekt som behöver nämnas för Finixio AI är att den artificiella intelligensen ständigt förbättrar sina färdigheter i takt med att handeln återspeglas. Det hela kan härledas till den mänskliga hjärnan där man lär sig av sina misstag för att slippa upprepa detta i ett senare skede.

Det ska även understrykas att Finixio AI kan konfigureras för att genomföra affärerna vid varje tid på dygnet. Det hela innebär således att man kan förkonfigurera handelsroboten till att sköta affärerna under natten eller under tider då man är upptagen med andra åtaganden.

Den största delen av arbetet återspeglas av att få till de konfigurationer vilka härleds till handeln eftersom dessa styr hur handelsroboten ska sköta affärerna. Med andra ord kommer inte handelsroboten att ta några egna initiativ så vida det hela je återspeglas i de konfigurationer som man definierat initialt!

Finixio trading platform

Vanliga för- och nackdelar med Finixio AI

Som ett led i att förbli objektiva inom det hela kommer vi härnäst att redogöra för de vanligaste för- och nackdelar när det kommer till handelsroboten Finixio AI.

Fördelar

 • Använder sig av AI (artificiell intelligens) till att genomföra automatisk handel.
 • Erbjuder möjligheten att handla med kryptovalutor utan manuell involvering.
 • Intuitiv och användarvänlig handelsrobot, lämplig för både nybörjare och erfarna.
 • Man erbjuder flera olika handelspar vilka handlare kan välja att använda sig av.
 • En förhållandevis låg summa krävs för att kunna komma igång med handeln på allvar

Nackdelar

 • Det råder frågor kring den faktiska effektiviteten kring deras AI (artificiell intelligens).
 • Vi kan ej bekräfta deras påstådda frekvens när det kommer till lyckade affärer.
 • Finixio AI erbjuder endast stöd för ett begränsat antal kryptovalutor för närvarande.
 • De pengar som handlare väljer att sätta in omfattas ej av några specifika insättningsgarantin.
 • Man erbjuder ej en form av demo-konto utan man måste sätta in pengar direkt för att kunna handla

Hur fungerar Finixio AI?

Som vi återspeglade tidigare är Finixio AI en form av handelsrobot som bygger på AI (artificiell intelligens). Det hela innebär att man erbjudas möjligheten till att genomföra handel via en automatiserad process utan att det hela kräver en mänsklig interaktion.

Via Finixio AI erbjuds man i rollen som handlare en möjlighet till att initiera och genomföra ett specifikt antal affärer under endast några hundradelar. Det hela ska tilläggas är något som människan inte har kapaciteten att åstadkomma, framförallt när man kommer ned till nivåer vilka återspeglas av nanosekunder!

För att du enklare ska få en helhetsförståelse för hur Finixio AI fungerar i praktiken kommer iv härnäst att fokusera på att återspegla det hela i form av ett antal punkter vilka vi anser utgöra kärnan i det hela.

 • Den artificiella intelligensen: Vi har belyst vikten av AI flera gånger under denna recension där vi understrukit att det hela utgör själva fundamentet hos Finixio AI. På en övergripande nivå erbjuder AI möjligheten till att initiera ett oändligt antal affärer under bråkdelen av en sekund. Den artificiella intelligens ansvarar sedan för att identifiera svängningar hos kursen, varav man tillämpar de åtgärder vilka man definierat via handelspreferenserna.
 • Möjligheten till arbitrage: Begreppet “arbitrage” är den engelska termen för att beskriva möjligheten till att generera avkastningar genom att nyttja de förändringar vilka återspeglas hos en viss plattform. I de fall det hela är det faktum kan Finixio AI sälja att den rådande kryptoinnehavet till en högre kurs via en plattform, samtidigt som den kan omgående köpa tillbaka kryptot via en annan plattform, dock till en lägre kurs!
 • Sälj & stop: En annan användbar funktion som återspeglas hos Finixio AI härleds till en så kallad “sälj-stop-order”. Tidigare behövde man tillämpa det hela på en manuell basis. Finixio AI erbjuder möjligheten till att genomföra automatiserad handel i form av “sälj-stop-order” utan att behöva involverar sig manuellt. Själva processen återspeglas av att man konfigurerar en nivå när token ska “säljas” eller “köpas”.
 • HODL: När det kommer till HODL är det hela ett slanguttryck som egentligen härrör från den engelska begreppet “HOLD”. Själva termen refererar till en strategi som används i samband med investeringar i kryptovalutor. HODL innebär i grund och botten att man primärt fokuserar på att behålla tillgången istället för att sälja av sitt innehav i samband med det första lämpliga tillfället.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Huvudfunktioner hos Finixio AI

Finixio AI är en handelsrobot som profilerat sig för en rad handelsfunktioner. För att bredda din objektiva förståelse kring ämnet i fråga kommer vi att belysa det hela övergripande i from av följande lista:

 • Automatiserad handel: Finixio AI återspeglas i from av en automatiserad handel. Det hela innebär att man hypotetiskt sett kan initiera ett obegränsat antal affärer under en exceptionellt kort tidsperiod. Vidare har även handelsroboten utrustats med kapaciteten att både öppna upp men även stänga de positioner vilka återspeglar det hela. Som grädden över moset kan Finixio AI även identifiera mönster kring de rådande svängningarna gällande kursen för den valda kryptovalutan.

 

 • Säkerhetsaspekten: Som ett led i att säkra handlarnas tillgångar använder sig Finixio AI av SSL-kryptering för alla de steg vilka omfattar handelsprocessen. Det hela innebär att man ej behöver fundera över huruvida tillgångarna ska komma på villovägar eller att en inkräktare ska lyckas komma åt det hela. Det ska dock understrykas att man saknar en insättningsgaranti för de medel som man väljer att sätta in hos Finixio AI.

 

 • Handelspar: Även om Finixio AI fokuserar främst på handeln med Bitcoin erbjuder man även möjligheten till att handla med andra kryptopar. Det hela förser handlarna med en variation, samtidigt som man ej behöver placera sina ägg i en och samma korg. För mer information om vilka handelspar som erbjuds, vänligen registrera dig för ett handelskonto via Finixio AI.

 

 • Handelsapp: Finixio AI nyttjar den välrenommerade MetaTrader 4 (MT4) för att möjliggöra handeln. Det hela återspeglas av en kraftfull och användarvänlig plattform som erbjuder brett ett utbud av innovativa funktioner. Vänligen notera att MT4 kan konfigureras baserat på handlarens egna preferenser och krav.

BTC mobile

Associerade Finixio AI avgifter

Finixio AI debiterar ej några avgifter när det kommer till handeln. Det ska dock understrykas att man kan komma att debitera “courtage”, inklusive andra typer av associerade avgifter vilka återspeglas hos tredjepartsmäklare sin Finixio AI samarbetar med.

Även om Finixio AI anser det vara tråkigt att mäklare kan komma att tillämpa “courtage”, inklusive andra associerade avgifter är det något som Finixio AI ej har kontroll över utan det är något som helt kontrolleras av deras samarbetspartners.

Är Finixio AI bedräglig?

I och med att det inte går att fastställa med klarhet vem som egentligen står bakom handelsroboten Finixio AI är det ganska givet att man funderar över huruvida det hela är legitim eller av en bedräglig karaktär.

Vi har dock ej under vår utförliga granskning kunnat identifiera några element vilka skulle tyda om att Finixio AI skulle vara bedräglig på något sätt. Likaså har vi ej kunnat identifiera några recensioner vilka skulle tyda om annat.

En av de element vilka säkerställer att det hela återspeglas en seriös handelsroboten härleds till det faktum att man använder sig av en K YC-process. Det hela står egentligen för “Know Your Customer” och manifesteras i form av en detaljerad granskning när det kommer till handlarnas identitet.

Det ska även understrykas att man inte kan börja handla via Finixio AI om man inte fyllt 18 år. Man måste även kunna ladda upp en digital kopia av sitt pass, körkort eller ändra myndighetsutfärdade dokument.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Kundsupport hos Finixio AI

När det kommer till kundsupporten hos Finixio AI är vi inte helt överens om vem man ska kontakta i samband med att frågor uppstår. På den officiella webbplatsen återspeglas ej några kontaktuppgifter till kundsupporten.

Vi kunde dock identifiera en sektion när det kommer till de vanligaste frågorna. Dock är det hela ganska begränsat, något som innebär att det finns ett påtagligt behov av att komma i kontakt med en mänsklig handläggare för att kunna få svar på sina funderingar.

På det hela lämnar kundsupporten en del att önska, framförallt det faktum att inga adekvata kontaktuppgifter återspeglas på webbplatsen. Såldes är det omöjligt att veta hur man ska gå tillväga för att få svar på sina funderingar om svart återspeglas ej i den FAQ som tillhandahålls.

Så här börjar du handla med Finixio AI

Som ett led i att kunna komma igång med handeln hos Finixio AI behöver man tillämpa ett antal steg för att det hela ska kunna realiseras. För att hjälpa dig på traven kommer vi härnäst att återspeglas hur man går tillväga för att åstadkomma det hela under en period mindre än 5 minuter.

Steg 1 – Registrera ett handelskonto

Det initiala steget återspeglas av att först registrera sig för att handelskonto. Det hela återspeglas av en ytterst intuitiv och enkel process, något som för övrigt bör kunna klara av under mindre än en minut.

Initiera registreringsprocessen genom att förflytta dig till webbplatsen för handelsroboten Finixio AI.
 1. Knappa in ditt för- och efternamn och en e-post som du för närvarande ha åtkomst till.
 2. Avsluta sedan registreringsprocessen genom att klicka på knappen “BÖRJA IDAG”.

Man kommer härnäst att bli uppringd av en mäklare inom en period om 30-minuter i samband med att man slutfört själva registreringsprocessen. Under samtalet med vederbörande mäklare kommer man även att behöva svara på ett antal frågor vilka härleds till själva handeln.

Skulle man dock ha ont om tid kan man alltid komma överens med mäklaren om att samtalet i fråga äger rum vid ett annat tillfälle. Vi ska även understryka att man även kan be om att byta mäklare om man av en specifik anledning inte skulle vara nöjd med den som utsetts.

Steg 2 – Sätt in pengar att handla med

I och med att Finixio AI tillhandahåller ej en form av demo-konto behöver man sätta in pengar direkt för att kunna komma igång med handeln. Det hela omfattas av en minsta insättning i form av €250.

Själva insättningen kan realiseras genom att använda sig av de betalmetoder vilka tillhandahålls av Finixio AI. För närvarande kan man välja att använda sig av betal-/kreditkort, e-plånböcker, banköverföringar m.fl.

Vänligen notera även det faktum att Finixio AI debiterar ej några avgifter i samband med att man genomför en insättning. Dock är man begränsad till att använda sig av ett fåtal utvalda valutor vilka återspeglas av EUR, USD och GBP. Man kan således ej välja att genomföra insättningar via SEK!

Finixio trade

Steg 3 – Kom igång med investeringar på allvar

I samband med att man genomfört en investering kan man äntligen ägna sig åt handeln på allvar. Här nedan återspeglar vi det hela i form av paret BTC/USD, dock erbjuder handelsroboten även andra typer av kryptovalutor som man kan välja att spekulera i.

Vänligen uppmärksamma att kryptovalutor kännetecknas som exceptionellt volatila tillgångar. Det hela innebär att man vid varje givet tillfälle kan komma att förlora en stor del av sitt rådande innehav!

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Omdöme

Finixio AI är en handelsrobot som baserat på AI (artificiell intelligens). Det hela möjliggör en automatisering av kryptohandeln utan att vederbörande investerare behöver manuellt övervaka processen.

I samband med att man initiera en affär behöver man konfigurera ett antal handelspunkter vilka sedan Finixio AI tillämpar för att genomföra handeln. Dock rekommenderar man att handlare investera 30 minuter av sin tid åt att utvärdera resultatet av de affärer som Finixio AI genomfört.

Handelsroboten som erbjuds av Finixio AI har under en ganska kort tid kommit att stiga i användning när det kommer till den tidskänsliga handeln gällande de kryptobaserade tillgångarna.

Vi bedömer att Finixio AI är en handelsroboten som lämpar sig både för både nya och mer erfarna investerare. Det hela återspeglas av en automatiserad process, något som innebär möjligheten att genomföra affären 24-timmar om dygnet, utan att manuell involvering.

Relaterade Handelsrobotar:

Vanliga frågor

I följande kapitel fokuserar vi på att besvara de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att reflektera över när det kommer till handelsroboten Finixio AI.

Vilket belopp måste man sätta in för att kunna komma igång med handel via Finixio AI?

Är det obligatoriskt att gå igenom en KYC-process för att kunna handla via Finixio AI?

Är det möjligt att använd Finixio AI för varje given enhet?

Är Finixio AI en säker handelsrobot när det kommer till överföringar av pengar?

Erbjuder Finixio AI några garantier när det kommer till deras handelsrobot?