Under lång tid hånades elfordon för deras ineffektivitet och oförmåga att anpassa sig till individens existerande behov. Det hela betraktades länge som en leksak som få individer hade råd att införskaffa.

Idag är tonläget helt annorlunda, där elfordon tagit över kungatronen från bensin- och dieseldrivna alternativ. Även om infrastrukturen inte hängt med i samma takt är det hela på väg att förändras – något som b.la IMPT ämnar bidra till.

När det kommer till IMPT har projektet som mål att demokratisera handeln med koldioxidkrediter, något som endast stora kommersiella bolag (Tesla, Audi, BMW) dragit nytta av.

Kopplingar till hälsan

I en studie från WHO påvisades att flera europeiska städer, inklusive Stockholm, exponerades för betydligt högre nivåer av skadliga utsläpp än vad man tidigare trott. Forskare kunde konstatera att en lång exponering för luftföroreningar vilka härleds till trafiken medför stora hälsorisker.

Man påvisade även att bortåt flera tusen sjukhusbesök relaterade till avgaser från bensin- och dieselfordon kopplades till livshotande hjärt- och kärlsjukdomar. I en annan studie från Statens folkhälsoinstitut påvisades likvärdiga resultat vid jämförelse med WHO-studien.

Enligt studien från Statens folkhälsoinstitut uppdagades det att redan vid mindre doser kunde avgaser komma att resultera i försämrad lungfunktion, inflammationer i luftvägar, astma, inklusive en rad andra allvarliga tillstånd.

Det hela anses leda till att över 1700 svenskar avlider i förtid som en följd av de skadliga luftföroreningarna. Dock menar forskarna bakom studien att siffran kan visa vara betydligt högre än så!

Tjäna token i samband med laddning

Förutom IMPT erbjuder även C+Charge möjligheten att bidra till miljön. Plattformen har som mål att revolutionera laddningen av elbilar, något man ämnar uppnå med att belöna förarna varje gång som de laddar sina fordon via C+Charge-nätverket.

Katalysatorn i det hela återspeglas av $CCHG-token. Det hela baseras på Ethereum-blockkedjan, något som b.la innebär hög tillförlitlighet i kombination med total transparens!

Förutom att vara bra för klimatet kommer även C+Charge att främja hälsan hos både människor och djur. Genom att bygga ut sina laddningsstationer kommer man att göra det betydligt smidigare och enklare att ladda sitt elfordon.

Ovanstående kommer förmå betydligt fler individer till att överge sina bensin- och dieseldrivna alternativ och välja elfordon i allt större utsträckning. Med andra ord står projektet inför en ljus och spännande framtid!

C Charge presale-fasen pågår för fullt

För närvarande återstår det mindre än sex dagar innan sjätte etappen av C+Charge presale-fasen avslutas. För närvarande har investerare möjligheten att köpa 1 $CCHG-token till 0,019 USDT.

Dock kommer det hela att öka till 0,002 USDT i samband med att man avverkat kvarstående 320 miljoner $CCHG-token. Den 31 mars kommer de första noteringarna via kryptobörserna (CEX) att äga rum.

Relaterade artiklar: