Under måndagen öppnade Skatteverket sin deklarationstjänst, samtidigt som miljoner svenskar mottog besked gällande huruvida de kommer få tillbaka på skatten eller tvingas betala in kvarskatt!

I och med ovanstående är det möjligt att även deklarera sina kryptoaffärer för den gångna året . Många kryptoinvesterare förknippar det hela dock med ångest och frustration, men med lite eftertanke kan det hela istället komma att gynna en.

Faktum är att under tider då björnmarknader är betydligt mer påtagliga än tidigare kan deklarationen av kryptoaffärer bidra till att sänka den totala skatt som man ålagts att betala till Skatteverket.

När ska man betala skatt för sina kryptoaffärer?

Om man endast valt att investera i kryptovalutor så som Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE) m.fl utan att ha sålt innehavet vidare – oavsett om man gått med vinst eller förlust – behöver man ej ta upp affärerna i deklarationen.

Dock behöver man deklarera sina affärer om man erhållit en form av intäkt via staking (C+Charge), genererat inkomster via “mining”, inklusive en rad andra vinstgenererande aktiviteter.

På en generell plan gäller tumregeln att för varje gång som man väljer att sälja av sitt kryptoinnehav, oberoende om det hela resulterar i vinst eller förlust (redan nämnts) behöver man ta upp det hela i sin deklaration.

Dra nytta av deklarationen under en björnmarknad

För alla kryptoinvesterare vilka för närvarande står som folkbokförda inom rikets gränser kommer vederbörande att påföras en skattesats med 30% i samband med vidareförsäljning av kryptovalutor.

Det hela gäller även de investerare vilka för närvarande valt att bosätta sig utomlands, men som fortfarande står skrivna på en adress i Sverige. Skatteverket tar nämligen hänsyn till huruvida man har en påtaglig anknytning till riket, något som i vissa fall kan lämna en del utrymme för subjektiva bedömningar.

För att redogöra konkret för hur det hela kan komma att återspegla sig i praktiken, låt oss ponera att man köpt Ether (ETH) för 20 000 kr, varav man vid ett senare skede (under samma kalenderår) valt att sälja det hela vidare till 40 000 kr.

Om man tar hänsyn till ovanstående kommer den skattepliktiga summan att återspeglas av totalt 6 000 kr. Under en pågående björnmarknad tenderar dock förlustaffärer att vara betydligt mer påtagliga än affärer med positiv utgång.

I samband med vidareförsäljning av kryptovalutor är man berättigad att dra av 70% för alla sammanlagda förluster kontra de vinster man genererat. Med andra ord kan en svidande förlustaffär med exempelvis Ether (ETC) komma väl tillhands när det kommer till kritan!

Två olika scenarion

Under en björnmarknad är det således betydligt mera vanligt förekommande att gå med förlust än vinst. Saknar man dock för närvarande kapitalvinster kan de vara svårt att kvitta förlusterna, något som inom sammanhanget benämns för som “underskott av kapital“.

Genom att deklarera de förluster som man genererat kommer det hela att bidra till att reducera den totala inkomstskatten. Det ska dock nämnas att ovanstående manifesteras av två olika scenario.

I den första scenariot har man rätt att dra av 30% på underskott som ej överstiger 100,000 kr! När det kommer till den andra scenariot får man dra upp till 21% för alla förluster vilka överstiger summan på 100,000 kr!

Konsultera en expert vid osäkerhet

Upplever man en påtaglig osäkerhet när det kommer till deklarationen av kryptoaffärerna är det alltid rekommenderat att anlita en auktoriserad revision som i sin tur kan bistå med adekvat expertis.

I takt med att Skatteverket fått upp ögonen för kryptohandeln har flera individer blivit upptaxerade med hisnande belopp, där b.la Bitcoin-pionjären Linus Dunkers krävs på mer än åtta miljoner kr!

Relaterade artiklar: