medelinkomst sverige

I Sverige låg medianinkomsten på 34 200 kronor per månad år 2022. Den är lite högre i den privata sektorn jämfört med offentliganställda. Idag skiljer sig genomsnittslönen mellan privat och offentlig sektor väldigt lite. Privatanställda tjänar i genomsnitt 34 400 kronor i månaden medan genomsnittet för offentligt anställda ligger på 33 900 kronor.

Men så har det förstås inte alltid sett ut. I denna artikel kommer vi att gå igenom allt som rör medelinkomst i Sverige. Statistiken används i flera syften, bland annat för att minska klyftorna i samhället.

Historisk översikt

Det är mycket som har påverkat Sveriges medelinkomst genom åren. Man har bland annat fått anpassa sig efter det ekonomiska läget och inflationen genom åren. Riksbanken har ett uttalat mål om att inflationen ska ligga på max 2 %. Det brukar kallas för inflationsmålet. Det är inte alltid man har lyckats med detta av olika anledningar.

För att inflationen inte ska påverka köpkraften måste lönerna följa efter. Men det är inte alltid det är möjligt. Så hur har det egentligen sett ut med medelinkomst i Sverige genom åren?

Om man ser tillbaka på de senaste 15 åren har Riksbanken haft väldigt svårt att möta inflationsmålet. Det är en av anledningarna till att styrräntan har legat på en så låg nivå. Det är inte något unikt för Sverige utan det är många länder som brottas med samma problem. Världen är idag global och Sverige påverkas av ekonomiska händelser i resten av världen. Det har vi sett många exempel på de senaste åren.

Inflationen har stigit väldigt mycket i Sverige de senaste åren och uppgick i skrivande stund till 4,7 %. Låt oss nu se hur lönerna har följt med.

Ser man tillbaka till 2010 så har lönerna stigit precis som inflationen. Faktum är att lönerna har stigit under samtliga år. Man får dock ta i beräkning att andra kostnader i samhället också stiger på samma gång. Allt från hyror och elräkningar till varor och tjänster har gått upp i pris. Det senaste året ökade elpriserna på ett sätt som få hade kunnat förutspå. Vid sådana lägen hänger lönerna ofta inte med. Då måste människor göra andra ekonomiska prioriteringar.

Det har också hänt mycket om man går tillbaka ännu lägre i tiden. Under 80-talet och 90-talet gick Sverige igenom en stor ekonomisk kris. Det var något som framförallt syntes på bostadsmarknaden. 1980 tjänade en kvinna som arbetade inom industrin 37 kronor i timmen.

Definition av medelinkomst

Medellön eller genomsnittslön som det också kallas får man när man tar summan av alla löner i en grupp och delar det med antalet personer i den gruppen. Man tittar alltid på bruttolönen, alltså vad man tjänar innan skatt.

Ett vanligt misstag är att förväxla medellön med medianlön. Medianlönen är den mittersta lönen i en viss grupp löner. Om du vill studera lönestatistik lite närmare är det alltså viktigt att kunna skilja på dessa begrepp. Det är också viktigt att hålla koll på om du läser olika artiklar i media.

Det är väldigt stor skillnad på medelinkomsten i Sverige mellan olika grupper. Den gruppen som tjänade bäst i Sverige år 2021 var chefer inom bank och försäkring. Deras medellön låg på 144 900 kronor. Därefter kom kommundirektörer som låg på 99 000. Andra grupper som ligger väldigt högt i lön är specialistläkare, mäklare inom finans och PR-chefer.

I botten ligger yrken som städare, restaurangarbetare och övrig servicepersonal. År 2021 hade städare lägst medellön i Sverige på 24 800 kronor.

Regionala skillnader

Det är väldigt många faktorer som spelar roll för medellönen i Sverige. Om man analyserar statistiken ser man till exempel att det är väldigt stor skillnad mellan olika regioner. Den gemensamma nämnaren för kommuner med högre inkomst är att de ligger i närheten av storstäder.

Kommunen med högst medianinkomst i Sverige är Danderyd. Den låg 2021 på 501 500 kronor. Det följdes av Lomma kommun i Skåne och Täby kommun i Stockholmsområdet.

En kommun som verkligen sticker ut bland topp 10 i landet är Gällivare. Det är alltså en kommun i Norrbotten som tar sig in på topp 10-listan. Om man studerar statistiken ser man också att inkomsterna har ökat med över 50 % i hela 22 kommuner. Då har man också tagit hänsyn till inflationen.

Ser man till de kommuner som går sämre så är det Perstorp, Högsby och Ljusnarsberg som ligger i botten. Just Perstorp har också haft den lägsta inkomstutvecklingen i Sverige under 2000-talet. Andra kommuner som uppvisar dåliga siffror är Botkyrka, Filipstad och Lessebo.

Vilka faktorer är det som påverkar hur hög medelinkomsten är i en kommun? Det finns mycket som kan påverka. Många som bor i storstadskommuner arbetar på stora företag eller på höga positioner. Kommuner på landsbygden har ofta inte samma möjligheter. Många av de kommuner som ligger i botten har problem med utflyttning och få invånare att stanna kvar på orterna.

Enligt SCB är medellönen för utlandsfödda också lägre. Många av de kommuner som ligger i botten har även haft ett stort flyktingmottagande de senaste åren vilket också kan påverka medelinkomsten. Det är dock inget som säger att kommuner inte kan vända sitt resultat. Kiruna är ett strålande exempel på en kommun som klättrat på listan de senaste åren. Det beror till viss del på att flera nya industrier har etablerat sig däruppe.

Medelinkomst och levnadsstandard

Medelinkomsten har stor betydelse för vår levnadsstandard. Det ser vi många exempel på i den tuffa ekonomiska tid som råder. Med en högre medelinkomst i Sverige har människor inte bara råd med hyra och mat utan kan också lägga pengar på nöje och andra tjänster.

Vi får en ökad köpkraft med andra ord. Det är i sin tur positivt för företagen som då kan frodas och utveckla sina tjänster. Man får en blomstrande företagskultur med andra ord.

Med en högre medelinkomst har vi också råd att höja vår levnadsstandard och livskvalitet. Vi har då råd att göra renoveringar, hyra ett större boende eller åka på resor. Det syns även på boendemarknaden då fler väljer att äga sitt boende istället för att hyra.

Det senaste året har vi sett vad som händer när inflationen ökar och medelinkomsten inte hänger med. Människor får mindre pengar och måste dra ner på sina utgifter. Då väljer man förmodligen bort onödiga kostnader, som prenumerationer och liknande. Man fokuserar istället på det väsentliga som räkningar och mat och väljer bort andra tjänster.

Det här leder till en ond cirkel där vissa företag får allt svårare att överleva. Många mindre företag kommer börja gå i konkurs vilket leder till högre arbetslöshet. Medelinkomsten har alltså en stor betydelse för om ett samhälle går bra eller inte.

Jämförelse internationellt

Ibland är det svårt att få perspektiv på medelinkomsten i Sverige. Därför kan det vara bra att jämföra med andra länder internationellt. Man kan till exempel jämföra med vårt grannland Norge. År 2021 låg medellönen i Norge på 50 790 kronor. När man tar hänsyn till växelkursen motsvarar det en svensk lön på 53 571.

Det är alltså en väldigt stor skillnad mot medelinkomsten i Sverige. Detta är förmodligen en av anledningarna till att många svenskar tycker att det är så attraktivt att arbeta i Norge. Man måste dock komma ihåg att livet också är mycket dyrare i Norge. Det gäller alltså att överväga alla delar innan man söker ett nytt jobb i ett annat land.

Vi kan också göra en jämförelse med USA. Det är ett väldigt stort land med 50 olika delstater.  Alltså skiljer sig lönerna väldigt mycket mellan olika regioner, precis som i Sverige. Den genomsnittliga lönen i USA ligger på 58 260 USD vilket motsvarar 50 874 kronor i Sverige.

Sverige ligger alltså ganska lågt om man jämför med flera länder internationellt. Man måste dock även ta hänsyn till flera andra faktorer som arbetsmarknad, skatter och avgifter. I USA har man till exempel inte samma sociala skyddsnät som i Sverige och man får bekosta sjukvård och annat själv.

Ser man till EU så ligger Sverige väldigt bra till. Det är endast Danmark och Luxemburg som har högre löner. Efter Sverige följer Belgien, Irland och Finland.

Faktorer som påverkar medelinkomsten

Ser man på en individnivå så är det många faktorer som kan påverka din egen inkomst och medelinkomsten i Sverige. Det är bra att vara medveten om detta så du kan ha realistiska förväntningar när du löneförhandlar eller ska börja ett nytt jobb. Här är några av de faktorerna som påverkar lönen:

  • Din arbetslivserfarenhet
  • Din ålder
  • Din erfarenhet inom ett visst yrke
  • Vilket yrke du är verksam inom
  • Kön
  • Din utbildning och utbildningsnivå
  • Vart du jobbar och bor

Det är vanligt att ålder och arbetslivserfarenhet påverkar lönerna. En äldre person i branschen har redan samlat på sig lång och värdefull erfarenhet. Man måste även tänka på att alla yrken kräver olika kompetens.

Vissa yrken är väldigt komplexa och svåra och belönas därefter. Ett sådant exempel är specialistläkare. Då har du även en lång utbildning att luta dig tillbaka på. Du kan göra dig mer eftertraktad genom att lära dig speciella kompetenser och färdigheter som krävs för jobbet.

Det är också ganska logiskt att det finns regionala skillnader. Det kan till exempel bero på att levnadskostnaderna är högre i vissa regioner. Då måste förstås lönen avspegla detta. Det finns även vissa punkter som är mer negativa på listan. Att få jämlikhet mellan könen är något som Sverige och andra länder fortfarande strävar efter. Island var det första landet som lagstiftade om lika löner mellan könen.

Yttre omständigheter som påverkar

De faktorer som vi redan nämnt är sådant som du ofta kan påverka på individnivå. Du kan till exempel skaffa dig en utbildning eller en viss kompetens. Men det finns även yttre faktorer som påverkar medellönen i Sverige.

Vi har redan nämnt inflation och hur arbetslöshet gärna följer i en tid med stigande inflation. Det tar också lång tid innan det börjar synas. Andra faktorer som kan påverka är skatter. I Sverige betalar du olika hög skatt beroende på vilken kommun du bor i. Vissa kommuner har betydligt högre kommunalskatter än andra.

Medelinkomst och jämlikhet

Något som ofta diskuteras i Sverige är löneskillnaden mellan könen. Det är ett område där Sverige gärna vill vara ledande. Historiskt sett så har lönerna alltid skiljt sig mellan män och kvinnor i landet. Medellönen för män ligger på 39 000 kronor medan medellönen för kvinnor ligger på 35 100 kronor.

Om man slår ut det över ett år blir det en löneskillnad på 46 800 kronor. Några av de vanligaste förklaringarna till löneskillnaderna är följande:

  • Kvinnor och män väljer olika yrken
  • Det finns skillnader i utbildningsnivå
  • De arbetar på olika arbetsmarknader

Trots att medellönerna har ökat i Sverige så ökar även gapet mellan kvinnor och män. Det visar helt ny statistik från år 2022. Medellönen är faktiskt 12 % högre för män än kvinnor i samma kategori. Bland tjänstemän är skillnaden ännu större, där ligger den på hela 19 %. Den generella löneskillnaden mellan män och kvinnor är 10 %.

Man brukar dela upp marknaden i flera olika sektorer när man jämför löner. Man skiljer bland annat på privat och offentlig sektor och delar även upp dessa i flera olika underkategorier. Annars är det svårt att få en rättvis bild av medellönen i Sverige. Då är det också enklare att se skillnaderna mellan män och kvinnor.

Det som är positivt gällande medelinkomsten och jämlikhet är att kvinnors löner ökar mer än männens. Sedan 2000 har kvinnornas inkomst ökat med hela 47 %. Männens löner har ökat med 35 % i samma period. Man kan också se att kvinnor i 20-årsåldern har ett mindre lönegap än äldre kvinnor.

Det tyder på att Sverige faktiskt är på rätt väg gällande lika löner för kvinnor och män, men att det fortfarande är en bit kvar. Det är ännu inte känt om regeringen arbetar på en lagstiftning liknande Island.

Framtidsutsikter

Så hur kommer medelinkomsten i Sverige att se ut de närmaste åren? Det beror nog till stor del vad som händer under inflationen och hur Sverige hanterar den ekonomiska krisen. Vi kan dagligen läsa nyheter som höjda räntor och en allt svagare krona. Om inflationen fortsätter uppåt är det viktigt att lönerna hänger med. Frågan är dock om det är möjligt?

Något annat som Sverige säkerligen kommer fortsätta att fokusera på är att minska lönegapet mellan män och kvinnor. Man har redan kommit en bra bit på vägen men det finns alltid mer att göra. Vi ser redan att gapet minskar i de yngre åldrarna vilket är positivt för framtiden.

Det största hotet mot en högre medelinkomst i Sverige är förmodligen den svaga kronan och att världen befinner sig i ett oroligt ekonomiskt läge. Många experter menar att inflationen kommer hålla i sig till 2025. Det är något som kan påverka medelinkomsten i Sverige, speciellt på kort sikt.

Eftersom Sverige är medlemmar i EU kan vissa beslut också påverka medelinkomsten. EU har länge pratat om att inrätta en ram för minimilöner i Europa. Detta för att säkra levnadsstandarden i alla medlemsländer. Det är faktiskt något som kan påverka Sverige negativt eftersom vi skulle få sänka våra lägstalöner, och anpassa oss till EU.

Sammanfattning

Medelinkomsten i Sverige har gått stadigt uppåt sedan flera år tillbaka och låg år 2022 på 34 200 kronor. Det finns dock stora skillnader mellan olika grupper. Det finns bland annat stora skillnader mellan utlandsfödda och inhemska arbetare. Dessutom är det fortfarande ett stort gap mellan män och kvinnor. Det är dessutom väldigt stor skillnad mellan olika regioner i Sverige. Generellt så tjänar man mer i närheten av storstadsregionerna, och mindre ute på landsbygden.

Medelinkomst ska inte förknippas med medianlön vilket är något helt annat.  Medianlön är den mittersta lönen i en viss grupp. Båda kan användas för att redovisa mått för en viss grupp. När man pratar om statistik om löner pratar man normalt om medelinkomst.

Sveriges medellön är starkt knuten till inflationen och kommer fortsätta att vara det även i framtiden. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om den ekonomiska situationen i Sverige och i världen. Sverige påverkas inte bara av vad som händer i landet utan även av EU och resten av världen. Det är också något som syns på lönerna och medelinkomsten i Sverige.

Vanliga frågor och svar om Medelinkomst i Sverige

Vilka yrken har högst medellön i Sverige?

Varför skiljer medelinkomsten mellan olika regioner?

Har kvinnor och män i Sverige samma medelinkomst?

Vilka faktorer påverkar medelinkomsten i Sverige?

Vad var medelinkomsten i Sverige år 2022?

Hur bra är Medelinkomsten i Sverige jämfört med andra länder?