Användarvillkor

Business 2 Community (“sidan”) är en hemsida som ägs av Clickout Media, ett brittiskt bolag. Du är välkommen att skicka in artiklar, posta kommentarer, registrera dig för att få RSS-flöden och besöka webbplatsen. Genom att använda webbplatsen erkänner och samtycker du uttryckligen till att all användning av webbplatsen kommer att ske i enlighet med dessa användarvillkor.

Samtycker du inte till att vara bunden av dessa användarvillkor får du inte använda webbplatsen. Webbplatsen förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och kommer att publicera meddelanden om väsentliga förändringar efter eget gottfinnande. Genom att fortsätta att använda webbplatsen efter att meddelanden om sådana förändringar har publicerats, bekräftar du ditt samtycke till att vara bunden av dem.

Överträdelser

Anser du att något innehåll på webbplatsen bryter mot användarvillkoren, vänligen meddela webbplatsen genom att skicka ett e-postmeddelande till termsofuse AT business2community.com.

Våra fakta, åsikter, analyser eller prognoser kan vara felaktiga

Innehållet på webbplatsen är endast ämnat för allmän information, diskussion och underhållning. En del av innehållet är icke-modererat av webbplatsen och återspeglar skribenternas personliga åsikter. Du bör vara skeptisk till all information på webbplatsen då informationen kan vara stötande, skadlig och/eller felaktig.

Överträd inte reglerna för inlägg och kommentarer

Du är ansvarig för dina egna inlägg och samtycker till att använda webbplatsen i befintligt skick på egen risk. Dina inlägg bör vara sanningsenliga och korrekta. Gör inte inlägg som involverar följande:

 • Värdepapper för försäljning, byteshandel eller affärer
 • Trakasserier, förtal, förföljelse, mobbning eller kränkningar av andras lagstadgade rättigheter
 • Olaglig verksamhet
 • Imitation av någon person eller entitet – eller felaktigt angivande eller felaktigt framställande av din anknytning till en person eller entitet
 • Intrång i någon annans immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till, affärshemligheter, varumärken och upphovsrätter av alla slag
 • Obscent, vulgärt, intolerant, hatiskt eller rasistiskt kränkande språk eller bilder
 • Kommersiell reklam
 • Gambling, tävlingar eller kedjebrev
 • Brott mot tillämplig kommunal, statlig, nationell eller internationell lag i samband med din användning av webbplatsen. Detta inkluderar lagar och regler för värdepapper.
 • Kommentarer som personligen attackerar författaren av ett inlägg.

Skulle en tredje part hävda att något material du har bidragit med till webbplatsen är olagligt, samtycker du dessutom till att du kommer att bära hela ansvaret för att fastställa att det materialet överensstämmer med alla tillämpliga lagar.

Avslöjandepolicy

Webbplatsen förbehåller sig rätten att avslöja information som kan vara nödvändig för att tillgodose alla tillämpliga lagar, förordningar, rättsliga processer eller myndighetskrav. Webbplatsen kan också komma att redigera, vägra att publicera eller ta bort inlägg efter webbplatsens eget gottfinnande. Webbplatsen förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten för de användare som webbplatsen tror, efter eget gottfinnande, är engagerade i olämpligt, oprofessionellt eller olagligt beteende.

Webbplatsen förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort innehåll som bryter mot någon av reglerna som anges häri som den får kännedom om, men är inte skyldig att göra det. Blir du kränkt av något innehåll på webbplatsen, sluta då att använda webbplatsen.

Varning

Webbplatsen innehåller icke-modererad information innehållande personliga åsikter och andra uttryck från personer som postar inlägg inom ett brett spektrum av ämnen. Dessa inlägg är de specifika författarnas åsikter och är inte uttalanden om råd, åsikter eller information från webbplatsen – eller från någon person eller entitet ansluten till webbplatsen.

Varken innehållet på webbplatsen eller länkarna till andra webbplatser som finns däri, modereras, kontrolleras, godkänns, granskas eller godkänns rutinmässigt av webbplatsen eller av någon person eller entitet ansluten till webbplatsen.

Webbplatsen och all information, produkter eller tjänster däri tillhandahålls “i befintligt skick” utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för användning av ett visst syfte eller icke-intrång.

Webbplatsen garanterar inte att webbplatsen kommer att fungera oavbrutet, felfritt eller att webbplatsen är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Användning av information som erhållits från eller via webbplatsen sker på egen risk.

Webbplatsen är inte ansvarig för förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till, anspråk på ärekränkning, fel, förlust av data eller uppehåll i tillgängligheten av data som härrör från användning – eller oförmåga att använda webbplatsen eller några länkar; till din placering av innehåll på webbplatsen; eller till din tilltro till information som erhållits från eller genom webbplatsen eller via länkar som finns på webbplatsen.

Webbplatsen är inte en mellanhand, mäklare/handlare, investeringsrådgivare eller börs och tillhandahåller inte sådana tjänster.

Licenser

Med anledning av ditt samtycke till dessa allmänna användarvillkor ger webbplatsen dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar samt återkallelig licens att få tillgång till och använda webbplatsen. Materialet på webbplatsen är endast för ditt eget personliga icke-kommersiella bruk. Ansvaret för att avgöra om användningen av information som erhållits från webbplatsen är tillåten vilar på dig.

Genom att posta eller på annat sätt engagera dig i kommunikation på webbplatsen, ger du webbplatsen (eller någon av dess innehavare) en oupphörlig, royaltyfri och oåterkallelig rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, distribuera, överlåta, offentligt visa och framföra, underlicensiera, skapa härledda verk från, överföra och sälja sådan information.

Val av lag och forum

Du samtycker till att alla tvister som uppstår ur eller relaterar till dessa användarvillkor eller innehåll som publiceras på webbplatsen, inklusive kopior och återpublicering därav, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd, stadgaenlig eller annan lag, kommer att styras av amerikansk lag, exklusive dess lagstridiga bestämmelser. Du samtycker vidare till den personliga jurisdiktionen för och exklusiva plats i de federala och statliga domstolarna i Pennsylvania och de som tjänar Pennsylvania som det juridiska forumet för en sådan tvist.

Upphovsrättspolicy

Enligt 17 USC. § 512 som ändrats av Title II i Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), har webbplatsen infört förfaranden för att ta emot skriftligt meddelande om hävdade överträdelser och för att behandla sådana anspråk i enlighet med DMCA. Vänligen fyll i formuläret om du anser att dina upphovsrätter kränks och skicka det till Clickout Media.

Meddelandet om intrång innehåller efterfrågad information vilken huvudsakligen överensstämmer med safe harbor-bestämmelserna i Digital Millennium Copyright Act, 17 USC. § 512(c)(3)(A). En anmälan om hävdade intrång måste, för att vara effektiv enligt detta underavsnitt, vara ett skriftligt meddelande som tillhandahålls den utsedda aktören för en tjänsteleverantör och i huvudsak inkluderar följande:

 • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts, eller – om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av en anmälan – en presentation över de listade verken på den webbplatsen.
 • Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrång och som ska tas bort, eller åtkomst till det som ska inaktiveras, samt tillräcklig information för att tillåta tjänsteleverantören att hitta materialet.
 • Tillräcklig information för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, såsom en adress, telefonnummer och om tillgängligt en e-postadress.
 • Ett uttalande om att den klagande parten i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som klagas över, inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.
 • Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och med anledning av mened, att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha kränkts.
 • Meddelande från en upphovsrättsinnehavare eller från ett ombud som är behörigt att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren som inte väsentligt följer bestämmelserna ovan anses inte vara faktisk kunskap eller medvetenhet om fakta eller omständigheter där intrånget eller intrången är uppenbara.

Skicka ett separat meddelande om ‘anmälan om intrång’ till Clickout Media varje gång du vill rapportera påstådda intrång.

Otillåten användning

Otillåten användning av webbplatsen i samband med skickande av oombedda e-post, inklusive skickande av e-post i strid med denna policy, kan resultera i civilrättsliga, straffrättsliga eller administrativa påföljder mot avsändaren och de som hjälper avsändaren.

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta och hålla webbplatsen och personer eller entiteter anknutna till webbplatsen fri från alla anspråk, förluster eller skador, inklusive juridiska avgifter, till följd av din kränkning mot dessa användarvillkor, din användning av webbplatsen eller dina inlägg på webbplatsen och att fullt ut samarbeta i webbplatsens, eller någon person eller entitet anknuten till webbplatsen, försvar mot sådana anspråk.

Integration

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och webbplatsen och alla till webbplatsen anknutna personer eller parter angående ämnet häri och ersätter alla tidigare eller befintliga muntliga eller skriftliga avtal.

Blankett för meddelande om intrång

Clickout Media Ltd

Flat 7, 2 Ferdinand Place

NW1 8EE

London, UK

Datum: ______________

Bäste herr:

Jag, undertecknad, INTYGAR UNDER ED att jag är ägaren, eller ett ombud auktoriserat att agera på uppdrag av ägaren, av särskilda immateriella rättigheter. Namnet på ägaren är ___________________________________ (“ägaren”).

Jag anser i god tro att materialet som identifieras nedan inte är auktoriserat av ovanstående ägare, dess ombud eller lagen och därför gör intrång i ägarens rättigheter. Vänligen agera snabbt för att ta bort eller inaktivera åtkomsten till materialet eller föremålen som påstås göra intrång.

Platsen för det påstådda kränkta materialet:

____________________________________________

Beskrivning av det påstådda kränkta materialet:

____________________________________________

Beskrivning av det upphovsrättsliga verket/verken som du hävdar blivit kränkt:

____________________________________________

Du kan kontakta mig på:

Namn: ___________________________________

Titel: ____________________________________

Företag: ________________________________

Gatuadress: ____________________________

Stad: ________________________________

Postnummer: _____________________________________

Tel.: _____________________________________

E-postadress: ___________________________________

Fax: _____________________________________

Bidragare av innehåll

Webbplatsen publicerar av användare bidraget innehåll i form av blogginlägg och kommentarer. Genom att tillhandahålla blogginlägg antingen via RSS-flöde eller direkt på webbplatsen, kommentarer eller annat innehåll till webbplatsen, samtycker bidragsgivaren till följande användningsvillkor:

 • Genom att bidra med innehåll, oavsett om blogginlägg bidragit via RSS, blogginlägg skrivna direkt på webbplatsen eller kommentarer, samtycker bidragsgivaren till att ge Clickout Media en oupphörlig, icke-exklusiv upphovsrätt till innehållet.
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att inte publicera bidraget innehåll efter eget gottfinnande.
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att schemalägga syndikerat och direkt bidraget innehåll för publicering på vår webbplats vid vilket som helst framtida datum eller tid efter vårt eget gottfinnande.
 • Clickout Media kommer alltid korrekt att tillskriva författaren innehållet i dess fullständiga form eller när det är långt utdraget (enligt riktlinjerna för tillåten användning).
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att distribuera allt bidraget innehåll via RSS till tredje parter.
 • Allt bidraget innehåll kan innehålla författarens byline, en kort biografi om författaren och i fallet med material som tillhandahålls oss via RSS från författarens egen blogg, en länk tillbaka till det ursprungliga inlägget i sidfoten av inlägget.
 • Bidragande författare är ensamma ansvariga för originaliteten och noggrannheten i sina inlägg.
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att ta bort eventuella delade länkar eller reklam medföljande inlägg, särskilt affiliate-länkar. Detta kan inkludera RSS-länkar tillbaka till den ursprungliga artikeln då de kan tolkas som affiliate-länkar av sökmotorer och kan skada vår webbplats auktoritet.
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att sätta typsnitt och stilar, göra bildjusteringar och på andra sätt ändra layouten av inlägg så att inläggen överensstämmer med vårt globala webbplatsformat.
 • Då och då kan Clickout Media behöva sammanfattade versioner av bidraget innehåll. I sådana fall kan vi komma att redigera inlägg till sammanfattande form. Sammanfattningarna kommer alltid att innehålla en länk till det fullständiga och oförändrade inlägget. Under sådana omständigheter kommer Clickout Media alltid att sträva efter att bevara innehållets ursprungliga innebörd och avsikt.
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att redigera inläggs rubriker för klarhet eller sökmotoroptimering (inkludering av sökord).
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att rätta stavning och grammatik.
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att ta bort fotolänkar som inte länkar till originalfotot eller upphovsrättsinnehavaren.
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att infoga relevant reklam i och omkring innehåll.
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att cachelagra ett inläggs bilder och visa dem från vårt CDN.
 • Bidragsgivare har inte rätt till någon ersättning från Clickout Media.
 • Att bidra med innehåll till Clickout Media utgör inte på något sätt ett anställningsavtal.

Besökare

 • Du får inte publicera eller reproducera innehållet som visas på någon del av denna webbplats såvida det inte uttryckligen tillåts.
 • De åsikter som uttrycks av användare och skribenter på denna webbplats är enbart deras och inte Clickout Medias.
 • Clickout Media förbehåller sig rätten att blockera eller ta bort inlägg eller kommunikation när som helst efter vårt eget gottfinnande.
 • Vissa länkar på denna webbplats kan länka till tredjeparts-webbplatser. Clickout Media ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy reglerar hur Clickout Media samlar in, använder, underhåller och avslöjar information som samlats in från användare (var och en, en “användare”) på webbplatsen http://www.business2community.com (“webbplatsen”). Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds av Clickout Media.

Personliga identifikationsuppgifter

Vi kan komma att samla in personliga identifikationsuppgifter från användare på en mängd olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när användare besöker vår webbplats, registrerar sig på webbplatsen, gör en beställning, prenumererar på nyhetsbrevet, svarar på en enkät, fyller i ett formulär, samt i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som är tillgängliga på vår webbplats. Användare kan bli ombedd att ange namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och kreditkortsuppgifter. Användare kan dock besöka vår webbplats anonymt. Endast om användare frivilligt lämnar in personliga identifikationsuppgifter till oss kommer vi att samla in sådan information. Användare kan alltid vägra att tillhandahålla personliga identifikationsuppgifter, dock kan det hindra dem från att delta i vissa aktiviteter relaterade till webbplatsen.

Icke-personliga identifikationsuppgifter

Vi kan komma att samla in icke-personliga identifikationsuppgifter närhelst användare interagerar med vår webbplats. Icke-personliga identifikationsuppgifter kan inkludera webbläsarens namn, typen av dator och teknisk information om användarnas sätt att ansluta till vår webbplats, såsom operativsystem, de använda internetleverantörerna och annan liknande information.

Webbläsar-cookies

Vår webbplats kan komma att använda “cookies” för att förbättra användarupplevelsen och även för reklamändamål. Användarens webbläsare placerar cookies på dennes hårddisk i historik-syfte och ibland för att spåra information om dem. Användare kan välja att ställa in sin webbläsare så att den vägrar cookies eller att varna dem när cookies skickas. Observera att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar korrekt ifall de gör det.

Hur vi använder insamlad information

Clickout Media samlar in och hanterar användares personliga uppgifter i följande syfte:

 • För att anpassa användarupplevelsen

Vi kan använda information för att förstå hur våra användare som grupp använder tjänsterna och resurserna som tillhandahålls på vår webbplats.

 • För att förbättra vår webbplats

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra erbjudanden på vår webbplats baserat på den information och feedback vi får från dig.

 • För att förbättra vår kundtjänst

Din information hjälper oss att mer effektivt svara på kundtjänstfrågor och supportbehov.

 • För att hantera transaktioner

Vi använder endast uppgifterna som användarna tillhandahåller om sig själva då de gör en beställning för att tillhandahålla service till den beställningen. Vi delar inte denna information med externa entiteter utöver vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten.

 • För att administrera innehåll, marknadsföring, undersökning eller annan funktion på webbplatsen

För att skicka information till användare, som de samtyckt till att ta emot, om ämnen som vi tror kan vara av intresse för dem.

 • För att skicka regelbundna e-postmeddelanden

Den e-postadress som användarna anger vid hantering av beställningar kommer endast att användas för att skicka information och uppdateringar som rör deras beställning till dem. Den kan också användas för att svara på deras förfrågningar och/eller andra frågor. Om användaren bestämmer sig för att anmäla sig till vår e-postlista kommer de att få e-postmeddelanden som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt- eller tjänstinformation, med mera. Skulle användaren vid något tillfälle vilja avbryta prenumerationen av framtida e-postmeddelanden, inkluderar vi detaljerade instruktioner för att avsluta prenumerationen längst ner i varje e-postmeddelande, eller annars kan användaren kontakta oss via vår webbplats.

 • I reklamsyfte

Vi kan komma att använda informationen som användarna tillhandahåller om sig själva för reklamändamål, inklusive NextRoll och andra plattformar.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi tillämpar adekvata rutiner för datainsamling, lagring och bearbetning och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information, användarnamn, lösenord, transaktionsuppgifter samt data som lagras på vår webbplats.

Känsligt och privat datautbyte mellan webbplatsen och dess användare sker över en SSL-säkrad kommunikationskanal och är krypterad och skyddad med digitala signaturer. Vår webbplats är också i enlighet med PCI standard för sårbarhetshantering för att skapa en så säker miljö som möjligt för användarna.

Dela dina personliga uppgifter

Vi säljer, byter eller hyr inte ut användares personliga identifikationsuppgifter till andra. Genom att delta i våra webbsändningar eller whitepaper-program samtycker du dock till att dina registreringsuppgifter delas med sponsorn. Vi kan komma att dela allmänt insamlad demografisk information som inte är kopplad till några personliga identifikationsuppgifter om besökare och användare med våra affärspartners, betrodda affiliates och annonsörer för de syften som beskrivs ovan. Vi kan komma att använda tredjehands-tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att driva vår verksamhet och webbplatsen eller administrera aktiviteter för vår räkning, såsom att skicka ut nyhetsbrev eller undersökningar. Vi kan komma att dela din information med dessa tredje parter för dessa begränsade ändamål förutsatt att du har gett oss ditt tillstånd. Trots det föregående; i händelse av en fusion, omorganisation, förvärv, samriskföretag, överlåtelse, avknoppning, eller överföring, försäljning eller avyttring av alla eller alla våra väsentliga affärsintressen eller tillgångar, eller i samband med någon konkurs eller liknande förfaranden kan vi överföra våra rättigheter till din information till vår efterträdare.

Vi använder tredjehands-reklamföretag för att visa annonser och samla in uppgifter när användare besöker vår webbplats. Dessa företag kan komma att använda information (som inte inkluderar ditt namn, adress, e-post eller telefonnummer) om dina besök till vår webbplats och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser på vår webbplats, andra webbplatser och andra former av media om varor och tjänster av intresse för dig. Vill du ha mer information om denna praxis och få upplysning om dina val om att inte ha denna information hanterad av dessa företag, gå till https://thenai.org/opt-out/.

Tredjehands-webbplatser

Användare kan hitta reklam eller annat innehåll på vår webbplats som länkar till webbplatser och tjänster från våra partners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredjehands-aktörer. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkarna som visas på dessa webbplatser och är inte ansvariga för den praxis som används av webbplatser som är länkade till eller från vår webbplats. Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, förändras hela tiden. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sina egna sekretesspolicyer och kundtjänstpolicyer. Att surfa och interagera på någon annan webbplats, inklusive webbplatser som länkar till vår webbplats, är föremål för den webbplatsens egna villkor och policyer.

Ändringar av denna integritetspolicy och användarvillkor

Clickout Media har rätten att uppdatera denna integritetspolicy och användarvillkor när som helst. När vi gör det kommer vi att revidera uppdaterings-datumet längst ner på denna sida. Vi uppmuntrar användare att regelbundet kolla den här sidan för förändringar, för att hålla sig informerade om hur vi hjälper till att skydda den personliga information vi samlar in. Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna integritetspolicy och vara medveten om förändringar.

Ditt godkännande av dessa villkor

Genom att använda denna webbplats, bekräftar du att du accepterar denna policy och användarvillkor. Använd inte vår webbplats om du inte godkänner denna policy och våra användarvillkor. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publicering av ändringar av denna policy och användarvillkor kommer att ses som ett godkännande av dessa ändringar.

Senast uppdaterad: 9 Nov 2022