Skal din bedrift nå sine mål, er det helt avgjørende med en effektiv strategi. Men hva er egentlig en effektiv strategi og hvordan klarer man å utforme en? I dette innlegget finner du nyttige tips til hva en god strategi bør inneholde. Men aller først skal vi finne ut hva begrepet faktisk betyr.     

Hva er en strategi? 

Strategi er enkelt forklart en fremgangsmåte for å nå et mål. Det handler om å stake ut en retning og integrere en plan, slik at man kan realisere det man ønsker å oppnå. Dermed er ikke strategien selve målet, men prosessen som beskriver hvordan man skal nå målet.     

Så for å best forstå begrepet “strategi”, er det viktig å skille det fra begrepet “mål”. To enkle definisjoner på disse er: 

 • Mål: Er hva man ønsker å oppnå
 • Strategi: Er veien til målet 

Strategi handler videre om å kartlegge hvilke tiltak som skal gjennomføres for å klare å innfri målene som er satt. Dermed bør en effektiv strategi spesifisere hvilke aktiviteter, handlinger og valg som er nødvendige for bedriften, og samtidig velge bort det som ikke er nødvendig. 

Hva er en strategi?

Slik lager du en god strategi steg-for-steg

Man kan utvikle en strategi på flere måter, og mest av alt avhenger det av hva som er gunstig og lønnsomt for din bedrift. Dermed kan en god strategi være så mangt, men på et generelt grunnlag inneholder en god strategi en tydelig og konkret plan på hva bedriften ønsker å oppnå, samt hvilke tiltak som er nødvendig for å nå målene som er satt. 

Med utgangspunkt i dette tror vi stegene nedenfor er avgjørende for å opprette en effektiv strategi:  

 1. Analysere egen virksomhet
 2. Legge en plan
 3. Implementere strategien 

Steg 1: Analysere egen virksomhet

Noe av det viktigste man gjør når man skal utarbeide en strategi, er altså å sette seg et konkret mål: Hva vil man oppnå? Neste steg vil være å kartlegge hvordan man kommer seg dit, og det er her bedriftens strategi begynner å ta form. 

Men før den tid er det helt essensielt å analysere egen virksomhet. En vanlig feil blant mange bedrifter er at de fokuserer på en målgruppe som kanskje ikke er relevant for dem. Mange har også brent seg på at de er for ambisiøse – og rett og slett ikke makter å levere på strategien. 

En viktig forutsetning for å klare å legge en god strategi er å planlegge ut ifra det man har og handle deretter. Nettopp derfor er det helt avgjørende å vite hvor bedriften står akkurat nå.  Da vil man også i langt større grad klare å forbedre seg på ulike situasjoner som kan oppstå. Ikke minst vil man enklere kunne prioritere tiltakene som faktisk er viktig og riktig for bedriften som helhet.

Du bør stille deg følgende kontrollspørsmål når du skal analysere egen virksomhet: 

 • Hvem er vi og hvem ønsker vi å være?
 • Hva er vår nåværende posisjon?
 • Hvem skal vi selge/levere våre produkter og tjenester til? 
 • Hvem er våre konkurrenter? 
 • Hva er våre styrke/svakeheter i forhold til konkurrentene? 

Steg 2: Legge en slagplan

Når arbeidet med å analysere egen virksomhet er utført, vil man forhåpentligvis ha en større forståelse for hva man ønsker å jobbe mot. Det er altså nå jobben med å konkretisere sine mål begynner, samt hvilke tiltak som må iverksettes. “Hva ønsker vi å oppnå og hvordan skal vi klare det?”, er her to essensielle spørsmål.  

Målene man setter seg bør være oppnåelige, men samtidig ambisiøse nok slik at det blir motiverende å jobbe. At de er relevante for din bedrift er også avgjørende. Man kan fint ha flere mål, da gjerne et langsiktig hovedmål og flere kortsiktige delmål som skal lede mot hovedmålet. Delmålene bidrar til økt motivasjon, men det er utrolig viktig at de er relevante for hovedmålet. 

Innenfor planleggingsfasen er det drøssevis av faktorer man må ta høyde for, men hovedfokuset bør være: 

 • Å planlegge hvordan bedriften skal nå ut til kundegruppen 
 • Å planlegge hvordan bedriften skal få kundene til å gjøre ønskede handlinger

Med dette som utgangspunkt vil man enklere kunne spesifisere og tydeliggjøre hvilke aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å nå det ønskede målet. 

Strategi

Steg 3: Implementere strategien og juster underveis   

En tydelig strategi innebærer altså å kartlegge hvor bedriften ønsker å være, hva som skal oppnås og hvorfor akkurat dette skal oppnås. Det som derimot er det viktigste, og kanskje også det vanskeligste, er å faktisk gjennomføre strategien. 

Her er det hundrevis, om ikke tusenvis av ting du må overveie. Men skal strategien få gjennomslag er det først og fremst nødvendig at den presenteres på en måte som er tydelig for personene som skal gjennomføre den. Raskt forklart vil du bedre forutsetningene for å lykkes dersom budskapet er enkelt. 

Et annet tips, og et svært godt et sådan, er å inkludere de ansatte tidlig i strategiprosessen. Det er vesentlig enklere å føle eierskap til noe man selv har vært med på å utforme. Å føle eierskap vil igjen bidra til større handlingskraft og samtidig øke motivasjonen hos de ansatte. 

Tips til hvordan man best kan gjennomføre bedriftens strategi  

Utover det tror vi tipsene nedenfor vil være til stor hjelp for å klare å gjennomføre bedriftens strategi:  

 • Ansette eller få bistand fra personell med nødvendig kompetanse: Hvilken kompetanse er nødvendig for at bedriften skal nå sine mål? I dagens digitaliserte verden, vil de fleste bedrifter for eksempel ha nytte av personer med kompetanse innen digital markedsføring. Men skal du levere en tjeneste relatert til trening eller helse, vil det være hensiktsmessig med personer som kan dette. 
 • Evaluere resultatene: Lytt til tilbakemeldinger fra kunder og analyser resultatene underveis. Er resultatet tilfredsstillende og bidrar resultatet til å kunne nå hovedmålet? Er det noe som kan gjøres bedre eller annerledes? Mange bedrifter er tro mot det såkalte målstyringssystem OKR. OKR er et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.  
 • Vær tro mot strategien, men vær forberedt på at endringer må gjøres underveis: Det er ikke alltid enkelt å forutse hvordan man skal nå målene sine. Eksempelvis kan kundegruppen reagere ulikt enn hva man trodde på forhånd. Eller så kan en annen kundegruppe responderer bedre på produktet/tjenesten enn hva man først hadde sett for seg. Da må man endre strategien fortløpende for å enten rette seg mer mot denne gruppen, eller finne ut hvordan man skal treffe kundegruppen man i utgangspunktet planla å treffe. 

 Les også: 

Hvordan starte en bedrift

Hvordan lykkes med digital markedsføring 

Oppsummering  

Raskt oppsummert er en strategi en plan som beskriver hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå et konkret mål. Som vi har sett i dette innlegget, er det flere hjul som må iverksettes skal du utforme en god strategi. 

Men du vil komme langt klarer du å vurdere bedriftens nåværende ståsted, kartlegge hvor bedriften ønsker å være, sette tydelige mål og ikke minst peile ut en retning. Med dette på plass vil du nesten garantert lykkes med din strategi!  

Kilder: 

https://www.ledernytt.no/slik-lager-du-en-effektiv-strategi.6327210-311239.html

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hva-er-din-virksomhets-strategi–og-hva-betyr-den-i-praksis/

https://www.pwc.no/no/pwc-aktuelt/slik-lykkes-du-med-strategigjennomforingen.html