For å holde tritt med utviklingen i samfunnet, er bedrifter nødt til å fokusere på kompetanseutvikling. Dette bidrar til at de ansatte har den nødvendige kompetansen i forhold til arbeidsoppgavene. I tillegg øker det sjansen for å skape ny innovasjon og bedre produkter. 

I denne artikkelen ser vi på viktigheten av å ha en strategi for utviklingen av kompetanse. Vi gir også tips til hvordan du lykkes med din planlegging, samt konsekvensene av å ignorere kompetanseutviklingen. 

Hva er kompetanseutvikling?

Kompetanseutvikling akkurat som god ledelse er viktig for å utvikle ny kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til selskapet du jobber for. Samfunnet er i en konstant utvikling, og ny kompetanse vil gjøre at du holder tritt med ny teknologi og generelle samfunnsendringer. 

Det finnes flere måter man kan oppnå kompetanseutvikling på. Man kan enten gjøre det innad i bedriften, ved at noen som har den nødvendige kompetansen lærer opp andre ansatte, via formell etterutdanning eller gjennom workshops eller at man hyrer inn konsulenter. Det er viktig at kompetanseutviklingen tilpasses bedriftens ambisjonsnivå og ressurser. 

Definisjon på kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er ny kunnskap, ferdigheter og evner som kan anvendes til å utføre arbeid.

kompetanseutvikling, bedrifter, suksess
Kompetanseutvikling bidrar til å gi bedriften ny kompetanse, som vil kunne bidra til å gi et konkurransefortrinn.

Hvorfor er det viktig med kompetanseutvikling?

Ved å jobbe strategisk med kompetanseutvikling vil du øke sjansen for at bedriften har kunnskapene og evnene til å utføre det arbeidet som kreves. Kompetanseutvikling har også blitt et viktig aspekt i forhold til å skape motiverte medarbeidere. 

Her er noen grunner til at kompetanseutvikling er viktig for en bedrift:

 • Skaper motivasjon og bedre produkter: En DFØ-rapport for statsansatte i 2021 viser at fire av fem får brukt sin kompetanse på jobb daglig, og at dette skaper et høyere engasjement. Som et resultat av å få brukt og videreutviklet sin kompetanse, skapes det også bedre tjenester. Kompetanseutvikling vil ha en påvirkning på bedriftens produktivitet og at det skapes innovative løsninger. 
 • For å være en attraktiv arbeidsplass: For mange er det viktig å føle at man blir utfordret og lærer mer på arbeidsplassen. I rapporten til DFØ vises det at kompetanseutvikling er en viktig faktor for hvor attraktiv arbeidsplassen er. Gjennom kompetanseutvikling vil bedriften beholde medarbeidere og tilrettelegge for ny kunnskap – som er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. 
 • Sparer penger: Kompetanseutvikling er kostbart, men vil i de fleste tilfeller faktisk spare bedriften for penger. Ved å utelate kompetanseutvikling, kan man oppleve at ansatte velger å si opp som følge av at de ikke blir utfordret på jobben. Å ansette nye personer er en dyr prosess. Og hvis man skal ansette noen med den riktige kompetanse, må man ofte betale mer i lønn. Man kan også oppleve at man ikke har nok kompetanse i forhold til samfunnsutviklingen, som gjør at man mister konkurransefortrinn og markedsandeler. 
Kompetanseutvikling, strategi,
Kompetanseutvikling er viktig for at virksomheten videreutvikles. I tillegg skaper det mer motiverende ansatte.

5 tips til hvordan du lager en strategi for kompetanse

Det er lite poeng med å starte opp med kompetanseutvikling uten å ha en helhetlig og langsiktig plan i grunn. Planen bør defineres i tråd med overordnede mål og arbeidet med kompetanser. Denne strategien vil være essensiell for kompetansen bedriften skaffer seg og for utviklingen videre. 

Her er fem tips til hvordan du lager en strategi for kompetanse:

 1. Kartlegg bedriftens fremtidige kompetansebehov: Først og fremst må du finne ut av hvilken kompetanse bedriften har behov for i tiden fremover. Dette må vurderes ut hva samfunnsutviklingen og sektoren bedriften befinner seg i. Er du for eksempel et teknologiselskap, kan det være nødvendig å forbedre sin kunnskap innenfor kunstig intelligens. 
 2. Identifiser kompetansen bedriften har: Deretter bør du finne ut av hva slags kompetanse bedriftens ansatte allerede er utstyrt med. På den måten identifiserer du hvilken kompetanse som mangler.
 3. Finn kompetansegapet: Etter at dere har funnet ut av hvilken kompetanse bedriften besitter i dag, og hvor dere ønsker å bevege dere fremover, har dere identifisert kompetansegapet. Dette vil tilsi manglende kunnskap. 
 4. Prioriter opplæring: Investering i kompetanse koster både penger og tid. Derfor er det viktig å prioritere opplæring som faktisk vil gi resultater. Bedriften må altså investere i riktig opplæring. Dette kan være å identifisere nye systemer som alle må lære, eller individuell opplæring gjennom videreutdanning eller sertifiseringer. Husk at opplæringen også må motivere de ansatte, ellers kan man ende med å få lite effekt. 
 5. Mål resultatene og effektene: Til slutt må man evaluere at kompetanseutviklingen har gitt de effektene som ønsker. Har man opplært en person, eller en håndfull ansatte, kan disse personene brukes til å lære opp andre i selskapet. Dette er en kostnadseffektiv måte å forbedre nødvendig kunnskap i bedriften.
Strategi, kompetanse, innovasjon
For å lykkes med kompetanseutvikling er det viktig å lage en strukturert plan og identifisere kunnskapen som behøves i forkant.

Kompetanseutviklingen bør være konkret og tydelig

Det er viktig at man har en god plan på kompetanseutviklingen. Først og fremst skal det komme bedriften til gode, selv om det også vil styrke evnen til de ansatte. Man må forsikre om at kompetanseutviklingen samstemmer med bedriftens ambisjonsnivå og ressurser. 

En strategisk plan for kompetanseutviklingen bør inneholde:

 • Et budsjett for hvor mye bedriften kan bruke
 • Tidsplan for aktivitetene
 • Oversikt over hvilke utdanning som er relevant for de ansatte og deres roller
 • En person som følger opp kompetanseutviklingen

For å finne ut av hva man behøver, er det anbefalt å utføre en SWOT-analyse. Dette er et analyseverktøy som identifiserer bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Med en slik analyse vil du kunne finne ut av hvilke kunnskaper eller ferdigheter bedriften mangler for å oppnå best resultater. Deretter kan du basere kunnskapsutviklingen ut fra disse resultatene. 

Suksesskriterier for å lykkes med utviklingen av kompetanse

 • Utarbeid en strukturert plan for utviklingen av kompetanse. Unngå å gjøre ting for komplisert. 
 • Begynn med enkle tiltak. Forhåpentligvis vil dette gi resultater, som gjør det enklere å få med resten av bedriften. 
 • Involver de ansatte i strategien. Det er viktig at de er med i avgjørelsene som blir tatt. De er tross alt med i utviklingen av kompetansen. 
 • Bruk opplærte ansatte til å lære bort sin kompetanse til andre innad i selskapet. 
 • Kompetanseutviklingen bør aldri stoppe. Det er viktig å alltid videreutvikle sine ansatte for å holde tritt med tiden. 

Kilder:

arbinn.nho.no

dfo.no

www.bi.edu