Hva er egentlig en god leder? Det handler om mer enn å oppnå positive resultater for bedriften. Det innebærer blant annet å motivere sine ansatte, være et godt forbilde og få teamet til å arbeide sammen mot et felles mål. 

Som alle oss andre, innehar ulike ledere forskjellige kvaliteter og personlighetstrekk. Selv om det finnes mange ulike former for ledelse, er det flere kjennetegn som ofte går igjen. Dette inkluderer blant annet høy etisk standard og respekt for sine ansatte. 

I denne artikkelen har vi listet opp 5 viktige kvaliteter som ofte går igjen hos dyktige ledere. 

Hva er god ledelse?

Å være en god leder innebærer mye. Det handler blant annet om å se sine ansatte, gi dem motiverende arbeid som har nytteverdi og skape trivsel. For å gjøre dette må man ha en høy grad av engasjement, være god på å delegere oppgaver og stole på medarbeidere. 

En undersøkelse utført av CEMS viser at ledere i dag må balansere mellom tradisjonelle og mer “myke” lederkvaliteter. Kvaliteter som empati, fleksibilitet og kommunikasjonsferdigheter blir satt spesielt pris på, spesielt i sammenligning med før pandemien. 

Som en leder er det særlig tre egenskaper som ofte blir trukket frem som det viktigste:

  • At man bygger et godt arbeidsmiljø
  • Er god til å kommunisere og er empatisk
  • Gir medarbeidere mye eget ansvar

ManPowerGroups Work Life-undersøkelse som ble utgitt i 2017 viser at disse tre punktene er viktige, uavhengig av generasjoner.

5 tegn som gjenkjenner en god leder

Er du nysgjerrig på hvordan du blir en god leder? Da er du allerede på riktig vei. Her er 5 tegn som gjenkjenner en dyktig leder:

1. Har et ønske om å bli bedre

Man skulle kanskje tro at de fleste ledere har et ønske om å bli bedre. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle. Det finnes en rekke eksempler på ledere som ikke er interessert i faget sitt. Noe som kjennetegner en god leder er at personen har et indre driv til å bli bedre i jobben sin. 

For å forbedre sine lederegenskaper, bør man ha en høy grad av nysgjerrighet i kombinasjon med at man holder seg oppdatert på faget sitt. Dette gjelder på lik måte som andre ting: øvelse gjør mester! Man kan komme langt med en passende personlighet, men likevel kan det være lurt å få ny innsikt gjennom nye kurs, videreutdanning og lesestoff. 

Det er også lurt å bruke sine medarbeidere som hjelpemiddel til å bli en bedre leder. Be om konstruktive tilbakemeldinger fra teamet, som er et tydelig signal på at du ønsker å forbedre dine lederferdigheter. 

2. En god leder er et godt forbilde

Å være et godt eksempel er den beste måten å lære og påvirke andre på. Dette gjelder spesielt for ledere. Som leder er det viktig å ikke forveksle ledelse med makt. Ledelse handler om å påvirke folk gjennom god kommunikasjon og motivasjon, fremfor å kreve ting på grunn av posisjonen man bekler. 

Du må rett og slett vise at du gjør en god innsats for medarbeidere. Dette vil smitte på resten av teamet. Dersom du som leder ikke strekker til og gjør det som kreves, kan du heller ikke forvente det fra de andre ansatte. Høy etisk og rettferdig standard er svært viktig. Måten du som leder behandler mennesker på, vil også være avgjørende for tilliten du får. 

3. Tåler uenigheter

Som en leder vil du garantert komme bort i medarbeidere med forskjellige meninger, som også kan avvike fra hva du selv mener er riktig. En god leder vil skape en god kommunikasjon rundt uenigheter, i stedet for å ignorere dem. 

Det er viktig å høre på andres synspunkter, komme med argumentasjoner for og imot, samt gi en god forklaring på hvilke valg som blir tatt. Det er viktig at medarbeidere føler at de er med i valgprosessene som blir tatt. 

4. Har tillit til sine medarbeidere

Ifølge Forskning.no har styringsledelse (micro-management på engelsk) ofte en svært negativ effekt på motivasjonen blant ansatte. I tillegg viser internasjonal forskning at to av tre ansatte mener det verste med jobben er deres nærmeste leder. Om tallene er like høye i Norge er uvisst, men det er liten tvil om at det finnes mye dårlig ledelse også her til lands. 

Dette kan man derimot unngå ved å vise tillit til sine medarbeidere, også kjent som relasjonsorientert ledelse. En god leder skaper et miljø basert på gjensidig respekt og stoler på at sitt team gjør jobben ut fra beste evne. Ledere som er vennlige, støttende og legger til rette for godt miljø og kompetanseutvikling, vil mest sannsynlig oppnå bedre resultater. 

5. Gode ledere skaper en klar visjon

Til syvende og sist er det lederens oppgave å skape gode resultater for bedriften. Dette oppnås ved å skape en visjon. På den måten kan teamet jobbe sammen for å nå et felles mål. Det er viktig at visjonen blir kommunisert på riktig måte, slik at teamet blir motivert for å nå målet.

En klar visjon er viktig for å definere forventninger og ansvarsområder. Dette, i lag med de fire foregående punktene, vil øke sjansen for at du oppnår bedriftens målsettinger og oppnår tillit fra dine medarbeidere.

god ledelser, leder, kommunikasjon, samarbeid
En god leder må få frem budskapet om at alle jobber mot et felles mål.

En god leder følger opp medarbeidersamtaler

En annen viktig aspekt for å være en god leder er å følge opp med sine ansatte jevnlig. Her er medarbeidersamtaler et veldig viktig verktøy. Gjennom disse samtalene kan du vise at du virkelig bryr deg om dine ansatte, og ikke kun resultatene som oppnås. 

Som en leder bør du forsikre deg om at følgende blir tatt opp under en medarbeidersamtale:

  • Forhør deg om den ansatte er fornøyd med arbeidsoppgavene og om det er noen forhold som må forbedres for å effektivisere arbeidet. 
  • Få svar på om vedkommende trives i jobben og om det er noen forhold som påvirker trivselen negativt eller positivt
  • Få innsikt i den ansattes forhold til deg og dine lederegenskaper. Er det noe du som leder kan forbedre?
  • Se til om den ansatte har all kompetansen som er nødvendig for arbeidsoppgavene. Hvis ikke, diskuter om det er motivasjon for kompetanseutvikling. 
  • Hør om punktene som ble diskutert i forrige medarbeidersamtale er blitt møtt. Har du fulgt opp det som ble sagt forrige gang?
Ledelse, Medarbeidersamtale
Medarbeidersamtale er et viktig verktøy for å høre om hvordan det går og skape et bedre forhold til sine ansatte.

Konklusjon

Som du har lest, er god ledelse mer enn det å få en positiv bunnlinje. Med fokus på detaljstyring og enveiskommunikasjon vil du kunne oppnå sterke resultater på kort sikt, men det er lite bærekraftig over tid. Dette øker sjansen for misfornøyde ansatte og vil være en dårlig oppskrift for suksess. 

En god leder er derimot en som viser tillit til sine ansatte, har en åpen kommunikasjon og som står frem som et godt eksempel. Hvis man klarer dette, i kombinasjon med å få kommunisert en visjon som alle arbeider for å oppnå, vil man bygge et godt fundament for både gode resultater og høy grad av trivsel. 

Til slutt er det viktig å presisere at dine ledelsesferdigheter aldri vil være utlært. Det er viktig å kontinuerlig forbedre dine lederegenskaper med videre utdanning. 

Kilder: