Business 2 Community (turpmāk – “Vietne”) ir tīmekļa vietne, kas pieder Apvienotās Karalistes korporācijai Clickout Media Ltd. Jūs esat aicināts iesniegt rakstus, publicēt komentārus, pierakstīties RSS plūsmas saņemšanai un apmeklēt Vietni. Lietojot Vietni, jūs nepārprotami atzīstat un piekrītat, ka jebkura Vietnes izmantošana notiks saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot šo Vietni. Vietne patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos lietošanas noteikumus un pēc saviem ieskatiem publicēt paziņojumus par veiktām būtiskām izmaiņām tajos. Turpinot piekļūt Vietnei pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par šādām izmaiņām, jūs apliecināt savu piekrišanu to ievērošanai.

Pārkāpumi

Ja uzskatāt, ka kāds Vietnes saturs pārkāpj Lietošanas noteikumus, lūdzu, paziņojiet par to Vietnei, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi [email protected]

Mūsu fakti, viedokļi, analīzes vai prognozes var būt nepareizi

Vietnes saturs tiek piedāvāts tikai vispārējai informācijai, diskusijām un izklaidei. Daļa no vietnes satura netiek moderēta un atspoguļo to autoru personīgo viedokli. Jums jābūt skeptiskam attiecībā uz jebkuru Vietnē sniegto informāciju, jo tā var būt aizskaroša, kaitīga un/vai nepareiza.

Nepārkāpiet publicēšanas vai komentēšanas noteikumus

Jūs pats esat atbildīgs par saviem ierakstiem, piekrītat piekļūt Vietnei un to izmantot uz sava riska pamata. Jūsu ierakstiem jābūt patiesiem un precīziem. Nepublicējiet tādus ierakstus, kas iekļauj šādas darbības:

 • vērtspapīri pārdošanai, maiņas tirdzniecībai jeb barterim vai apmaiņai;
 • uzmākšanās, apmelošana, draudi, vajāšana, iebiedēšana vai citu personu likumīgo tiesību pārkāpumi;
 • nelikumīgas darbības;
 • nepatiesa uzdošanās par kādu personu vai organizāciju, vai nepatiesas savas saistības norādīšana ar kādu personu vai organizāciju;
 • cita intelektuālā īpašuma, tostarp, bet ne tikai, jebkura komercnoslēpuma, preču zīmes un jebkāda veida autortiesību pārkāpšana;
 • neķītra, vulgāra, fanātiska, naidīga, rasistiski aizskaroša valoda vai attēli;
 • komerciālā reklāma;
 • azartspēles, konkursi vai ķēdes vēstules;
 • jebkuru piemērojamo vietējo, valsts vai starptautisko tiesību aktu pārkāpumi saistībā ar Vietnes izmantošanu; tas ietver vērtspapīru likumus un noteikumus;
 • komentāri, kuros personīgi uzbrūk ieraksta autoram.

Turklāt jūs piekrītat, ka gadījumā, ja trešā persona apgalvo, ka jebkurš no jūsu ievietotajiem materiāliem Vietnē ir nelikumīgs, jūs uzņematies pilnu pienākumu pierādīt, ka materiāls atbilst visiem piemērojamiem tiesību aktiem.

Informācijas atklāšanas politika

Vietne patur tiesības izpaust jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu jebkuru piemērojamo likumu, noteikumu, juridisko procesu vai valdības pieprasījumu. Vietne pēc saviem ieskatiem var arī rediģēt jebkuru ierakstu, to dzēst vai vispār atteikt tā publicēšanu. Vietne patur tiesības ierobežot piekļuvi jebkuram lietotājam, kurš, pēc Vietnes ieskatiem, ir iesaistīts neatbilstošā, neprofesionālā vai nelikumīgā rīcībā.

Vietne patur tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst jebkuru saturu, kas pārkāpj šeit izklāstītos noteikumus, par kuriem tai ir zināms, taču tai nav pienākuma to darīt. Ja jūs aizvaino kāds Vietnes saturs, pārtrauciet tās izmantošanu.

Atruna

Vietnē ir iekļauta arī tāda informācija, kas netiek moderēta, un satur personu, kuras publicē ierakstus par visdažādākajām tēmām, personīgos viedokļus un citas izpausmes. Šādi ieraksti ir konkrēto autoru viedokļi, un tie nav Vietnes vai jebkuras ar Vietni saistītas personas vai organizācijas ieteikums, viedoklis vai informācija.

Ne Vietne, ne ar Vietni saistīta persona vai organizācija regulāri nemoderē, nepārbauda, neapstiprina, nepārskata un neatbalsta ne Vietnes saturu, nedz saites uz citām vietnēm.

Vietne un tajā esošā informācija, produkti vai pakalpojumi tiek sniegti “tādi, kādi tie ir”, bez jebkādām ne tiešām, nedz netiešām garantijām, tostarp, bet ne tikai, bez netiešām garantijām par komerciālu izmantojamību, piemērotību lietošanai konkrētam mērķim vai neierobežotu izmantošanu.

Vietne negarantē, ka tā darbosies nepārtraukti un bez kļūdām vai ka Vietne nesatur vīrusus vai citas kaitīgas komponentes. No Vietnes vai ar tās starpniecību iegūtās informācijas izmantošana ir uz jūsu paša risku.

Vietne nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, tostarp, bet ne tikai, prasībām par neslavas celšanu, kļūdām, datu zudumu vai to pieejamības pārtraukumiem, kas izriet no Vietnes vai jebkādu saišu izmantošanas vai nespējas izmantot Vietni; par jūsu satura izvietošanu Vietnē; vai par jūsu paļaušanos uz informāciju, kas iegūta no Vietnes vai ar tās starpniecību vai izmantojot Vietnē esošās saites.

Šī vietne nav starpnieks, brokeris/tirgotājs, ieguldījumu konsultants vai birža, un tā nesniedz šādus pakalpojumus.

Licences

Par jūsu piekrišanu šiem Lietošanas noteikumiem, Vietne jums piešķir personisku, neekskluzīvu, nenododamu, atsaucamu licenci piekļūt Vietnei un to izmantot. Jūs varat piekļūt Vietnes materiāliem tikai personīgai, nekomerciālai izmantošanai. Pienākums noteikt, ka no Vietnes iegūtās informācijas izmantošana ir atļauta, paliek jūsu ziņā.

Publicējot vai citādi iesaistoties jebkurā saziņā Vietnē, jūs piešķirat Vietnei (vai jebkuram tās tiesību pārņēmējam) pastāvīgas, bez autoratlīdzības maksas un neatsaucamas tiesības un licenci izmantot, reproducēt, modificēt, pielāgot, publicēt, tulkot, izplatīt, pārraidīt, publiski izrādīt, publiski izpildīt, piešķirt apakšlicences, radīt atvasinātus darbus, nodot un pārdot jebkuru šādu informāciju.

Tiesību aktu un tiesas izvēle

Jūs piekrītat, ka jebkādus strīdus, kas izriet no šiem lietošanas noteikumiem vai saistībā ar tiem vai jebkuru Vietnē ievietoto saturu, tostarp tā kopijām un atkārtotu publicēšanu, neatkarīgi no tā, vai to pamatā ir līgums, delikts, likums vai citi tiesību akti, reglamentēs ASV tiesību akti, izņemot to tiesību normu kolīziju noteikumus. Jūs arī piekrītat, ka jebkurš šāds strīds ir risināms federālajās un štata tiesās, kas atrodas Pensilvānijas štatā un kalpo Pensilvānijas štatā, un ka tās ir ekskluzīvas tiesas jurisdikcija un atrašanās vieta.

Autortiesību politika

Saskaņā ar 17 USC 512. pantu, kas grozīts ar Digitālā tūkstošgades autortiesību likuma II sadaļu (“DMCA”), Vietne ir ieviesusi procedūras, lai saņemtu rakstiskus paziņojumus par pārkāpumiem un apstrādātu šādas pretenzijas saskaņā ar DMCA. Ja uzskatāt, ka jūsu autortiesības ir pārkāptas, aizpildiet zemāk redzamo paziņojuma par pārkāpumu veidlapu un nosūtiet to uzņēmumam Clickout Media Ltd.

Paziņojumā par pārkāpumu ir ietverta pieprasītā informācija, kas pēc būtības atbilst Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma “drošības zonas” noteikumiem (17 USC 512. pants (c)(3)(A)), kas nosaka, ka, lai paziņojums par apgalvoto pārkāpumu būtu efektīvs saskaņā ar šo apakšiedaļu, tam ir jābūt rakstiskam paziņojumam, kas tiek iesniegts pakalpojumu sniedzēja izraudzītajam pārstāvim un kurā būtībā ietverta tālāk norādītā informācija:

 • personas, kas ir pilnvarota rīkoties iespējami aizskarto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā, fizisks vai elektronisks paraksts;
 • tā darba, uz kuru attiecas autortiesības un kuras, kā apgalvots, ir pārkāptas, identifikācija vai, ja viens paziņojums attiecas uz vairākiem ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, reprezentatīvs šādu darbu saraksts šajā Vietnē;
 • tā materiāla identifikācija, par kuru tiek apgalvots, ka tas pārkāpj tiesības vai ir pārkāpjošas darbības objekts un kas ir jāizņem vai jāaizliedz tam piekļuve, kā arī informācija, kas ir pietiekama, lai pakalpojumu sniedzējs varētu noteikt materiāla atrašanās vietu;
 • informācija, kas ir pietiekama, lai pakalpojumu sniedzējs varētu sazināties ar sūdzības iesniedzēju, piemēram, adrese, tālruņa numurs un, ja iespējams, arī elektroniskā pasta adrese, caur kuru var sazināties ar sūdzības iesniedzēju;
 • paziņojums, ka sūdzību iesniegušajai pusei ir godprātīga pārliecība, ka materiāla izmantošana sūdzībā norādītajā veidā nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā pārstāvis vai likums;
 • paziņojums, ka ziņojumā sniegtā informācija ir precīza, un par nepatiesas liecības sniegšanu draud sods, ka sūdzības iesniedzēja puse ir pilnvarota rīkoties iespējami aizskarto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā;
 • paziņojums no autortiesību īpašnieka vai personas, kas ir pilnvarota rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā un kas būtībā neatbilst iepriekš minētajiem noteikumiem, netiek uzskatīts par faktisku zināšanu vai vai faktu vai apstākļu apzināšanu, no kuriem izriet pārkāpuma darbības.

Lūdzu, sūtiet uzņēmumam Clickout Media Ltd atsevišķu paziņojumu par pārkāpumu katru reizi, kad vēlaties ziņot par iespējamiem pārkāpumiem.

Neatļauta izmantošana

Vietnes nesankcionēta izmantošana saistībā ar nevēlamu e-pasta ziņojumu pārsūtīšanu, tostarp e-pasta ziņojumu pārsūtīšana, pārkāpjot šo politiku, var novest pie civiltiesiskām, krimināltiesiskām vai administratīvām sankcijām pret sūtītāju un personām, kas sūtītājam palīdz.

Zaudējumu atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt Vietni un jebkuru ar Vietni saistītu personu vai organizāciju no jebkādām prasībām, zaudējumiem vai izdevumiem, tostarp juridiskām izmaksām, kas radušās šo Lietošanas noteikumu pārkāpuma, Vietnes izmantošanas vai jebkāda satura ievietošanas Vietnē rezultātā, un pilnībā sadarboties Vietnes vai jebkuras ar Vietni saistītas personas vai organizācijas aizsardzībā pret šādām prasībām.

Integrācija

Šie Lietošanas noteikumi veido visu vienošanos starp jums un Vietni un jebkurām ar Vietni saistītām personām vai pusēm attiecībā uz šeit lietas jautājumu un aizstāj visas iepriekšējās vai līdzšinējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās.

Paziņojuma par pārkāpumu veidlapa

Clickout Media Ltd AA PH

Camilleri Buildings, Oratory Street, Naxxar

NXR 2504 Malta Company Number 103525

Datums: ______________

Godātais kungs:

Es, apakšā parakstījies, APLIECINU SODU PAR NEPATIESU LIECĪBU, ka esmu noteiktu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai pārstāvis, kas pilnvarots rīkoties īpašnieka vārdā. Šāda īpašnieka vārds ir ___________________________________ (“Īpašnieks”).

Man ir godprātīga pārliecība, ka turpmāk norādītais materiāls nav atļauts no iepriekš minētā īpašnieka, tā pārstāvja vai likuma puses un tādējādi pārkāpj īpašnieka tiesības. Lūdzu, nekavējoties rīkojieties, lai noņemtu vai liegtu piekļuvi materiāliem vai vienībām, par kurām tiek apgalvots, ka tās pārkāpj tiesības.

Tā materiāla atrašanās vieta, ar kuru, iespējams, tiek pārkāptas tiesības:
____________________________________________

Materiāla, ar kuru, iespējams, tiek pārkāptas tiesības, apraksts:
____________________________________________

Ar autortiesībām aizsargātā darba, kas, pēc jūsu domām, ir pārkāptas, apraksts:
____________________________________________

Jūs varat sazināties ar mani šādi:
Vārds un uzvārds: ___________________________________
Tituls: ____________________________________
Uzņēmums: ________________________________
Adrese: ____________________________
Pilsēta, valsts: ________________________________
Pasta indekss: _____________________________________
Tel.: _____________________________________
E-pasts: ___________________________________
Fakss: _____________________________________

Satura veidotāji

Vietnē tiek publicēts lietotāju veidots saturs emuāru ierakstu un komentāru veidā. Sagatavojot bloga ierakstus, izmantojot RSS plūsmu vai tieši vietnē, ievietojot komentārus vai citu saturu vietnē, autori piekrīt šādiem lietošanas nosacījumiem:

  • veidojot saturu neatkarīgi no tā, vai bloga ieraksti tiek pievienoti, izmantojot RSS plūsmu, vai rakstīti tiešā veidā vietnē, vai komentāri, autors piekrīt piešķirt Clickout Media Ltd pastāvīgas, neekskluzīvas autortiesības uz saturu;
  • Clickout Media Ltd patur tiesības pēc saviem ieskatiem nepublicēt iesniegto saturu;
  • Clickout Media Ltd patur tiesības pēc saviem ieskatiem plānot sindicētā un tieši iesniegtā satura publicēšanu mūsu vietnē jebkurā datumā vai laikā;
  • Clickout Media Ltd vienmēr pienācīgi norādīs autoru uz visu saturu pilnā formā vai arī, ja tas būs pagarināts (saskaņā ar godīgas izmantošanas pamatnostādnēm);
  • Clickout Media Ltd patur tiesības sinhronizēt visu iesniegto saturu, izmantojot RSS plūsmu, trešajām personām;
  • visam pievienotajam saturam var būt norādīts autors, īsa autora biogrāfija un, ja materiāls mums tiek iesniegts ar RSS plūsmas starpniecību no autora paša bloga vietnes, saite uz oriģinālo ierakstu pilna ieraksta apakšējā daļā;
  • autori ir pilnībā atbildīgi par savu darbu oriģinalitāti un precizitāti;
  • Clickout Media Ltd patur tiesības dzēst jebkādas koplietošanas saites vai reklāmas, jo īpaši saites uz partneru lapām; tas var ietvert RSS saites atpakaļ uz oriģinālo rakstu, jo meklētājprogrammas tās var uzskatīt par partneru saitēm un tādējādi kaitēt mūsu vietnes autoritātei;
  • Clickout Media Ltd patur tiesības iestatīt fontus un stilus, pielāgot attēlu izlīdzināšanu un citādi mainīt materiāla izkārtojumu, lai nodrošinātu, ka ieraksti atbilst mūsu globālajam vietnes stilam;
  • laiku pa laikam Clickout Media Ltd var rasties nepieciešamība parādīt satura kopsavilkuma versijas; šādos gadījumos mēs varam rediģēt ierakstus kopsavilkuma veidā; šādos kopsavilkumos vienmēr tiks iekļauta saite uz pilnu un nemainītu ierakstu; šādos gadījumos Clickout Media Ltd vienmēr centīsies saglabāt satura sākotnējo nozīmi un nolūku;
  • Clickout Media Ltd patur tiesības rediģēt ierakstu virsrakstus, lai nodrošinātu skaidrību vai optimizāciju meklētājprogrammām (atslēgvārdu iekļaušana);
 • Clickout Media Ltd patur tiesības veikt pareizrakstības un gramatikas labojumus;
 • Clickout Media Ltd patur tiesības dzēst foto saites, kas nav saites uz sākotnējo avota fotoattēlu vai autortiesību īpašnieku;
 • Clickout Media Ltd patur tiesības ievietot attiecīgu reklāmu saturā un ap to;
 • Clickout Media Ltd patur tiesības saglabāt kešatmiņā publicētos ieraksta attēlus un izmantot tos no mūsu CDN;
 • autoriem nav tiesību saņemt nekādu kompensāciju no Clickout Media Ltd;
 • satura pievienošana Clickout Media Ltd nekādā veidā nenozīmē darbinieku līgumu.

Apmeklētāji

 • Ja vien tas nav skaidri atļauts, jūs nedrīkstat publicēt vai pavairot saturu, kas parādās jebkurā šīs vietnes daļā.
 • Šajā vietnē lietotāju un satura autoru paustie viedokļi ir tikai viņu pašu, nevis Clickout Media Ltd viedoklis.
 • Clickout Media Ltd patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā bloķēt vai dzēst ierakstus vai paziņojumus.
 • Dažas saites šajā vietnē var norādīt uz trešo personu vietnēm. Clickout Media Ltd nav atbildīgs par šo vietņu saturu.

Konfidencialitātes politika

Šī Privātuma politika reglamentē veidu, kādā Clickout Media Ltd apkopo, izmanto, uztur un izpauž informāciju, kas iegūta no http://www.business2community.com vietnes (“Vietne”) lietotājiem (katrs no tiem – “Lietotājs”). Šī konfidencialitātes politika attiecas uz Vietni un visiem Clickout Media Ltd piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Personas identifikācijas informācija

Mēs varam apkopot personas identifikācijas informāciju no Lietotājiem dažādos veidos, tostarp, bet ne tikai, kad Lietotāji apmeklē mūsu vietni, reģistrējas tajā, veic pasūtījumu, abonē jaunumu vēstkopu, atbild uz aptaujas jautājumiem, aizpilda veidlapu, kā arī saistībā ar citām darbībām, pakalpojumiem, funkcijām vai resursiem, ko mēs padarām pieejamus mūsu vietnē. Lietotājiem vajadzības gadījumā var tikt lūgts norādīt vārdu, e-pasta adresi, pasta adresi, tālruņa numuru, kredītkartes informāciju. Tomēr lietotāji var apmeklēt mūsu Vietni arī anonīmi. Mēs apkopojam Lietotāju personas identifikācijas informāciju tikai tad, ja viņi to mums sniedz brīvprātīgi. Lietotāji vienmēr var atteikties sniegt personas identificējošu informāciju, izņemot to, ka tas var liegt viņiem iesaistīties noteiktās ar Vietni saistītās darbībās.

Informācija, kas nav personas identifikācijas informācija

Mēs varam vākt ar personas identifikāciju nesaistītu informāciju par Lietotājiem, kad vien viņi mijiedarbojas ar mūsu Vietni. Informācija, kas nav personas identifikācijas informācija, var ietvert pārlūkprogrammas nosaukumu, datora veidu un tehnisko informāciju par Lietotāju pieslēguma veidiem mūsu Vietnei, piemēram, operētājsistēmu un izmantotajiem interneta pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citu līdzīgu informāciju.

Tīmekļa pārlūkprogrammas sīkfaili

Mūsu Vietne var izmantot sīkfailus, lai uzlabotu Lietotāja pieredzi un arī reklāmas nolūkos. Lietotāja tīmekļa pārlūkprogramma ievieto sīkfailus tā cietajā diskā, lai veiktu uzskaiti un dažkārt izsekotu informāciju par tiem. Lietotājs var iestatīt savu tīmekļa pārlūkprogrammu tā, lai tā atteiktu sīkfailus vai brīdinātu jūs, kad sīkfaili tiek nosūtīti. Ja tie to dara, ņemiet vērā, ka dažas Vietnes daļas var nedarboties pareizi.

Kā mēs izmantojam apkopoto informāciju

Clickout Media Ltd apkopo un izmanto Lietotāju personas informāciju šādiem mērķiem:

 • Lai personalizētu lietotāja pieredzi
  Mēs varam izmantot apkopotu informāciju, lai saprastu, kā mūsu Lietotāji kā grupa izmanto mūsu Vietnē sniegtos pakalpojumus un resursus.
 • Lai uzlabotu mūsu Vietni
  Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savas vietnes piedāvājumus, pamatojoties uz informāciju un atsauksmēm, ko saņemam no jums.
 • Uzlabot klientu apkalpošanu
  Jūsu informācija palīdz mums efektīvāk reaģēt uz jūsu kā klientu apkalpošanas pieprasījumiem un atbalsta vajadzībām.
 • Darījumu apstrāde
  Mēs varam izmantot pasūtījumu veikšanas laikā Lietotāju sniegto personisko informāciju tikai, lai nodrošinātu šī pasūtījuma apkalpošanu. Mēs neizpaužam šo informāciju ārējām pusēm, izņemot, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.
 • Lai pārvaldītu saturu, reklāmas, aptaujas vai citas Vietnes funkcijas
  Lai nosūtītu Lietotājiem informāciju, ko viņi piekrituši saņemt, par tēmām, kas, mūsuprāt, viņus interesē.
 • Lai nosūtītu periodiskus e-pasta ziņojumus
  E-pasta adrese, ko lietotāji norāda pasūtījuma apstrādei, tiks izmantota tikai, lai nosūtītu viņiem informāciju un atjauninājumus saistībā ar pasūtījumu. To var izmantot arī, lai atbildētu uz viņu pieprasījumiem un/vai citiem jautājumiem. Ja Lietotājs nolemj pievienoties mūsu adresātu sarakstam, viņš saņems e-pasta ziņojumus, kas var ietvert uzņēmuma jaunumus, atjauninājumus, informāciju par saistītiem produktiem vai pakalpojumiem. Ja jebkurā brīdī Lietotājs vēlas atteikties no turpmāku e-pasta paziņojumu saņemšanas, mēs katra sūtījuma lejasdaļā iekļaujam detalizētus atteikšanās norādījumus vai arī Lietotājs var sazināties ar mums personīgi, izmantojot mūsu Vietni.
 • Reklāmas nolūkiem
  Mēs varam izmantot Lietotāju sniegto informāciju par sevi reklāmas nolūkos, tostarp NextRoll un citās platformās.

Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju

Mēs izmantojam atbilstošu datu vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes praksi un drošības pasākumus, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi jūsu personīgajai informācijai, lietotājvārdam, parolei, darījumu ziņām un mūsu vietnē glabātajiem datiem, to pārveidošanu, izpaušanu vai iznīcināšanu.

Sensitīvu un privātu datu apmaiņa starp Vietni un tās Lietotājiem notiek, izmantojot SSL drošu saziņas kanālu. Tā tiek šifrēta un aizsargāta ar elektroniskajiem parakstiem. Mūsu vietne atbilst arī PCI ievainojamības standartiem, lai Lietotājiem radītu pēc iespējas drošāku vidi.

Jūsu personas informācijas kopīgošana

Mēs nepārdodam, netirgojam un neiznomājam Lietotāju personas identifikācijas informāciju citiem. Tomēr, piedaloties mūsu tīmekļa pārraižu vai balto grāmatu programmās, jūs piekrītat, ka jūsu reģistrācijas dati tiks kopīgoti ar sponsoru. Mēs varam kopīgot vispārīgu apkopotu demogrāfisko informāciju, kas nav saistīta ar apmeklētāju un lietotāju personīgo identifikācijas informāciju, ar saviem biznesa partneriem, uzticamiem saistītajiem uzņēmumiem un reklāmdevējiem iepriekš izklāstīto mērķu nolūkā. Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai palīdzētu mums vadīt mūsu uzņēmējdarbību un Vietni vai vadīt darbības mūsu vārdā, piemēram, izsūtīt jaunumus vai veikt aptaujas. Mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar šīm trešajām pusēm šiem ierobežotajiem mērķiem, ja esat devis mums savu atļauju. Neatkarīgi no iepriekš minētā, apvienošanās, reorganizācijas, iegādes, kopuzņēmuma, cesijas, atdalīšanas, nodošanas, visu vai būtībā visu mūsu uzņēmējdarbības interešu vai aktīvu pārdošanas vai atsavināšanas gadījumā, tostarp saistībā ar bankrotu vai līdzīgu procesu, mēs varam nodot savas tiesības uz jūsu informāciju mūsu tiesību pārņēmējam.

Mēs izmantojam trešo pušu reklāmas uzņēmumus, lai rādītu reklāmas un apkopotu informāciju, kad lietotāji apmeklē mūsu vietni. Šie uzņēmumi var izmantot informāciju (neiekļaujot jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru) par jūsu šīs un citu vietņu apmeklējumiem, lai mūsu vietnē, citās vietnēs un citos plašsaziņas līdzekļos ievietotu reklāmas par jūs interesējošām precēm un pakalpojumiem. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par šo praksi un uzzināt, kādas ir jūsu izvēles iespējas, lai šie uzņēmumi neizmantotu šo informāciju, apmeklējiet vietni https://thenai.org/opt-out/.

Trešo pušu vietnes

Lietotāji mūsu Vietnē var atrast reklāmu vai cita veida saturu, kas satur saites uz mūsu partneru, piegādātāju, reklāmdevēju, sponsoru, licences devēju un citu trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem. Mēs nekontrolējam saturu vai saites, kas parādās šajās vietnēs, un neesam atbildīgi par tīmekļa vietņu praksi, uz kurām ir saites uz mūsu Vietni. Turklāt šīs vietnes vai pakalpojumi, tostarp to saturs un saites, var pastāvīgi mainīties. Šīm vietnēm un pakalpojumiem var būt savas privātuma un klientu apkalpošanas politikas. Pārlūkošana un mijiedarbība jebkurā citā tīmekļa vietnē, tostarp tīmekļa vietnēs, kurās ir saite uz mūsu Vietni, ir pakļauta attiecīgās vietnes noteikumiem un politikām.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā un lietošanas noteikumos

Clickout Media Ltd ir tiesības jebkurā laikā atjaunināt šo konfidencialitātes politiku un lietošanas noteikumus. Kad tas tiks veikts, mēs atjaunināsim datumu lapas apakšdaļā. Mēs aicinām Lietotājus regulāri pārbaudīt šo lapu, lai uzzinātu visas izmaiņas un būtu informēti par to, kā mēs palīdzam aizsargāt apkopoto personisko informāciju. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu pienākums ir periodiski pārskatīt šo konfidencialitātes politiku un iepazīties ar izmaiņām.

Jūsu piekrišana šiem noteikumiem

Izmantojot šo Vietni, jūs piekrītat šai politikai un lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šai politikai un lietošanas noteikumiem, lūdzu, nelietojiet mūsu Vietni. Turpmāka vietnes lietošana pēc šīs politikas un lietošanas noteikumu izmaiņu publicēšanas tiks uzskatīta par šo izmaiņu pieņemšanu.

Pēdējo reizi atjaunināts 2022. gada 11. janvārī