Τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, προσφέροντας έναν αποκεντρωμένο και ανώνυμο τρόπο επενδύσεων. Καθώς η δημοτικότητα των crypto συνεχίζει να αυξάνεται, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως προβληματίζονται για το πώς να ρυθμίσουν τη φορολογία στα κρυπτονομίσματα. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, και η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων έχει γίνει αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος και συζήτησης εντός της χώρας.

Φορολογία κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα - Φορολογική δήλωση crypto

Τι λέει ο νόμος στην Ελλάδα για τα κρυπτονομίσματα στη φορολογική δήλωση;

Η Ελλάδα έχει καταβάλει προσπάθειες να αντιμετωπίσει τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων μέσω της υφιστάμενης φορολογικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 3 του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ισχύει: “…τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης”. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, που θεωρούνται επενδύσεις, θα πρέπει να υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα.

Ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει για τα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα είναι 15%. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το εισόδημα που προέρχεται από αυτές τις συναλλαγές υπόκειται επίσης σε φόρο αλληλεγγύης.

Για να αναφέρουν με ακρίβεια τις δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους κωδικούς στη φορολογική δήλωση. Για παράδειγμα, το ποσό που διατίθεται για την αγορά κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να αναφέρεται στον κωδικό 743 του πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης. Κωδικός που οποίος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά εταιρειών, εταιρικών μεριδίων και τίτλων εν γένει. Ομοίως, τα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να δηλώνονται στον κωδικό 781 του πίνακα 6. Ο οποίος αφορά τα χρήματα που εισπράττονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Στις περιπτώσεις που η πώληση κρυπτονομισμάτων οδηγεί σε κεφαλαιακά κέρδη, αυτά θα πρέπει να καταγράφονται στον κωδικό 865 του πίνακα 4E. Ώστε να υπολογιστεί το 15% του φόρου.

Το φορολογικό αυτό πλαίσιο στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα κέρδη από κρυπτονομίσματα λαμβάνονται υπόψη στο φορολογικό σύστημα της Ελλάδας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η πρακτική εφαρμογή και η επιβολή αυτών των κανόνων μπορεί να είναι πολύπλοκη και δύσκολη.

Απορρίπτεται η φορολογική δήλωση κρυπτονομισμάτων από Έλληνα πολίτη

Παρά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η πρακτική εφαρμογή για την φορολογία κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι φορολογικές αρχές απέρριψαν φορολογική δήλωση που σχετιζόταν με κρυπτονομίσματα.

Σε μια περίπτωση στην Ελλάδα, όπου ένας δήλωσε έσοδα από κρυπτονομίσματα, οι φορολογικές αρχές δεν το έκαναν δεκτό. Υποστηρίζουν ότι το εισόδημα που επικαλείται ο φορολογούμενος δεν μπορεί να φορολογηθεί βάσει των άρθρων 42 και 42Α του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι δεν παρείχε επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισμό του κέρδους που προκύπτει από τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Η απόρριψη αυτή σημαίνει ότι το εισόδημα από την αγορά και την πώληση κρυπτονομισμάτων παραμένει αόρατο για τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Δηλαδή, δεν μπορεί να στηριχθεί για φορολογικούς σκοπούς. Δημιουργώντας έτσι ένα περίπλοκο και αβέβαιο τοπίο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα.

Φορολογία για κρυπτονομίσματα - ΦΟρολογική δήλωση κρυπτονομισμάτων

Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κρυπτονομίσματα

Το ζήτημα της φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων δεν είναι μοναδικό για την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει επίσης αναγνωρίσει την ανάγκη για μια ενιαία προσέγγιση στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Τον Μάιο του 2023, η ΕΕ υπέγραψε μια τελική πράξη. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων που θα ισχύει από τις 30 Δεκεμβρίου 2024. Η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη φορολόγησητων κρυπτονομισμάτων σε όλα τα κράτη.

Πρέπει να δηλώσω τα κρυπτονομίσματα στη φορολογική δήλωση;

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της φορολογίας κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, πολλοί ιδιώτες και επιχειρήσεις μπορεί να αναρωτιούνται. Θα πρέπει να δηλώσουν τα κέρδη τους; Οι συναλλαγές με crypto συχνά περιλαμβάνουν πολύπλοκες και ανώνυμες διαδικασίες που καθιστούν δύσκολο για τις φορολογικές αρχές να τις εντοπίσουν και να τις επαληθεύσουν. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα έσοδα από κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να δηλωθούν.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και η δήλωση των κερδών από κρυπτονομίσματα στη φορολογική δήλωση δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση αλλά και υπεύθυνη πρακτική. Η θέσπιση σαφών και δίκαιων κανόνων φορολόγησης για τα κρυπτονομίσματα ωφελεί τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τους φορολογούμενους. Χωρίς κατάλληλη ρύθμιση, τα κρυπτονομίσματα μπορούν να αξιοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι νόμιμοι φορολογούμενοι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να τεκμηριώσουν και να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη τους.