nuorten alkoholin käyttö

Nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt Suomessa viime aikoina merkittävästi, kuten myös tupakointi nuorten keskuudessa. Taustalla on useita myönteisiä tekijöitä, kuten lisääntynyt tietoisuus päihteiden haitoista sekä vanhempien tehostunut valvonta. Kehitys lupaa paljon hyvää nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille tulevaisuudessa.

Yhtenä tärkeänä syynä pidetään savuttomuuden yleistymistä. Kun yhä harvemmat aikuiset polttavat, myös nuoret omaksuvat helpommin savuttoman elämäntavan. Myös vanhempien ja koulujen tehostunut valistustyö päihteiden haitoista on lisännyt nuorten tietoisuutta. He ymmärtävät aiempaa paremmin esimerkiksi tupakoinnin ja humalajuomisen terveysriskit.

Toinen merkittävä tekijä on vanhempien lisääntynyt valvonta. Kun vanhemmat ovat tietoisempia nuortensa vapaa-ajanvietosta ja kaveripiiristä, on riskikäyttäytymisen mahdollisuus pienempi. Myös harrastustoiminnan suosion kasvu on ohjannut nuoria pois päihteistä, kun vapaa-aika täyttyy mielekkäästä tekemisestä.

Vaikka myönteinen kehitys antaa aihetta optimismiin, haasteitakin riittää. Päihdevalistuksen ja vanhempien tuen merkitys korostuvat jatkossakin, jotta saavutettuja tuloksia voidaan ylläpitää ja vahvistaa entisestään.

Nuorten päihteiden käytön vähenemisen syyt

Tuore tutkimus paljastaa rohkaisevan laskevan trendin nuorten päihteidenkäytössä Suomessa. Sekä tupakointi että humalajuominen ovat vähentyneet merkittävästi nuorten keskuudessa viime vuosina. Tähän myönteiseen kehitykseen voidaan yhdistää useita tekijöitä, joilla on vaikutusta yritystoimintaan, teknologiaan ja markkinointiin.

Yhtenä merkittävänä syynä on savuttomien elämäntapojen yleistyminen. Kun yhä harvemmat aikuiset polttavat, nuoret omaksuvat helpommin tupakoimattomia tapoja. Teknologiaa hyödyntävät tupakoinnin lopettamisen työkalut ja some-kampanjat ovat auttaneet tässä muutoksessa. Esimerkiksi Suomisavuton.fi-sivuston mukaan savuttomuus on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä 2000-luvulla. Markkinoijille tämä luo mahdollisuuksia hyvinvointisovellusten ja savuttomien tuotteiden mainostamisessa nuorille.

Lisääntynyt tietoisuus päihteiden haitoista on myös vaikuttanut. Tehokkaammat koulujen päihdevalistusohjelmat sekä netin kautta tarjolla oleva informaatio ovat valistaneet nuoria esimerkiksi riippuvuuden terveysriskeistä. EHYT ry:n mukaan valtaosa kouluista järjestää päihdekasvatusta. Markkinoijat voivat hyödyntää digitaalisia kanavia levittääkseen päihteettömyysviestejä.

Tiiviimpi vanhempien valvonta on myös vähentänyt saatavuutta ja vertaispainetta. Lasten sijainnin ja toiminnan seurantaan kehitetyt teknologiatyökalut ovat auttaneet vanhempia valvonnassa. Markkinoijat voivat kehittää seurantatuotteita auttaakseen vanhempia pysymään tietoisina nuortensa toimista niin oikeassa elämässä kuin netissä.

Vaihtoehtoisten harrastusten, kuten urheilun ja taiteen, suosion kasvu on myös ohjannut nuoria pois päihteistä, kun vapaa-aika täyttyy mielekkäästä tekemisestä. Esimerkiksi Olympiakomitean mukaan seuraharrastamisen suosio on kasvanut tasaisesti. Markkinoijat voivat laajentaa sponsorointia ja kumppanuuksia nuorisojärjestöjen kanssa, jotka edistävät terveitä elämäntapoja, kun päihteetön elämäntapa vetoaa yhä useampiin.

Nuorten päihteiden käytön vähenemisen vaikutukset

Nuorten päihteiden käytön vähentyminen on tuonut mukanaan useita myönteisiä vaikutuksia, joilla on heijastusvaikutuksia myös yritysmaailmaan, teknologiaan ja markkinointiin. Kun päihteet eivät hallitse nuorten elämää, heidän terveytensä, oppimiskykynsä ja sosiaaliset taitonsa kohentuvat.

Vähentyneen tupakoinnin ja humalajuomisen ansiosta nuorten yleinen terveydentila on parantunut. Sydän- ja verisuonitaudit sekä keuhkosairaudet ovat harvinaistuneet. Terveemmät nuoret ovat tulevaisuudessa tuottava työvoima yrityksille. Lisäksi teknologiayritykset voivat kehittää terveyttä edistäviä ratkaisuja ja sovelluksia.

Myös nuorten oppimistulokset ovat kohentuneet, kun päihteet eivät häiritse keskittymistä. Esimerkiksi PISA-tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten lukutaito on noussut viime vuosina. Menestyminen koulussa ennustaa hyvää tulevien työntekijöiden osaamisen tasolle. Oppimista tukeva teknologia on kasvava ala.

Vähentyneen päihteidenkäytön seurauksena myös nuorisorikollisuus on laskenut tilastojen mukaan. Yritykset hyötyvät vakaammasta yhteiskunnasta. Turvallisuusalan teknologia ja palvelut kukoistavat rikollisuuden hiipuessa.

Sosiaaliset ongelmat, kuten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat, ovat myös harvinaistuneet päihteettömyyden yleistyessä. Nuorten hyvinvointi heijastuu yritysten työilmapiiriin ja tuottavuuteen. Markkinointiviestinnässä voidaan hyödyntää päihteettömyyden tuomaa elämänlaatua.

Lue myös: Kuluttajien luottamus horjuu – työttömyys pelottaa

Haasteet päihteettömyyden edistämiseksi

Vaikka nuorten päihteiden käyttö onkin vähentynyt, haasteita riittää edelleen päihteettömyyden edistämisessä. Päihdevalistusta, vertaistukea, saatavuutta ja mielenterveyttä parantamalla voidaan tukea nuoria kohti entistä päihteettömämpiä elämäntapoja.

Päihdevalistuksen tulisi olla nykyistä interaktiivisempaa ja henkilökohtaisempaa, jotta se tavoittaa nuoret tehokkaammin. Pelkkä tiedon jakaminen ei riitä, vaan tarvitaan taitojen opettelua kieltäytymiseen ja päätöksentekoon. Myös vanhempien valmiuksia päihdekasvatukseen on vahvistettava. Teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia virtuaalisen vuorovaikutuksen kautta.

Vertaisten vaikutus nuoren päihdekäyttäytymiseen on suuri. Siksi tukiverkostoja, harrasteryhmiä ja nuorisotyötä on vahvistettava tarjoamaan myönteisiä roolimalleja. Some-vaikuttajat voivat levittää päihteetöntä elämäntapaa. Markkinointi voi nostaa esiin päihteettömyyden hyötyjä.

Päihteiden helppo saatavuus altistaa kokeiluille ja väärinkäytölle. Lainsäädäntöä tiukentamalla sekä valvontaa lisäämällä voidaan rajoittaa nuorten pääsyä päihteisiin. Myynti-ikärajoja valvovia teknologioita on kehitettävä.

Mielenterveyden ongelmat kytkeytyvät usein päihteiden käyttöön. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla tuetaan nuoria varhain. Yritykset voivat panostaa työntekijöidensä mielenterveyteen ja hyvinvointiin, mikä heijastuu nuoriinkin.

Yhteistyöllä eri toimijoiden kesken voidaan luoda nuorille entistä paremmat eväät päihteettömään elämään. Siitä hyötyvät niin yksilöt, yritykset kuin koko yhteiskunta.

Lue myös: Suomen valtion budjetti ei lupaa hyvää yksinhuoltajalle 2024