bruttopalkka nettopalkka mikä ero
Jokaisen yrittäjän, joka palkkaa Suomessa työntekijän, on ymmärrettävä mitä ovat bruttopalkka ja nettopalkka, sekä ymmärtää ero niiden välillä. Yrittäjän tulee pystyä laskemaan työntekijän nettopalkka tämän bruttopalkasta niin, että kaikki työntekijän velvoitteet tulee täytettyä. Nämä velvoitteet tunnetaan myös nimellä ‘palkkakustannukset’, eli ne ovat bruttopalkasta vähennettävät lakisääteiset maksut.

Mutta myös työntekijöiden tulee ymmärtää, miten nämä kaksi palkkatyyppiä eroavat toisistaan, jos he haluavat neuvotella palkasta uuden työnantajan kanssa. Kyky laskea nettopalkka varmistaa, että työnhakijalla on realistinen kuva mahdollisista kokonaisansioista. Tämä artikkeli käy tarkasti läpi eri laskelmat ja bruttopalkasta vähennettävät maksut, jotta kaikki osapuolet ymmärtävät niiden erot.

Bruttopalkka vai nettopalkka: Mikä on bruttopalkka?

Bruttopalkka ja bruttotulo tarkoittavat sitä rahamäärää, jonka työntekijä ansaitsee työstään ennen, kuin siitä on vähennetty kaikki lakisääteiset maksut. Bruttopalkka löytyy palkkakuitista yleisesti ensimmäisenä, ja sen tunnistaa tittelistä ‘kuukausipalkka’. Bruttopalkka ja nettopalkka eroavat niin, että edellä kuvattu on se summa, josta työnantaja sitten vähentää kaikki lakisääteiset maksut, jotka listaamme alempana tässä artikkelissa, minkä jälkeen jäljelle jäävä palkkasumma siirretään työntekijän tilille palkkana. Tässä vaiheessa bruttopalkasta on tullut nettopalkka.

Huomaa, että yleisenä tapana on, että useimmissa avoimissa työpaikkailmoituksissa tarjottava palkka ilmoitetaan bruttopalkkana eikä nettopalkkana. Syy, miksi työntekijän on hyvä tässä vaiheessa osata laskea tästä bruttopalkasta jäävä nettopalkka on se, että Suomessa on progressiivinen verotus. Tämän vuoksi bruttopalkasta käteen jäävä summa voi vaihdella eri henkilöiden välillä heidän verotuksellisen asemansa ja muiden lakisääteisten maksujen mukaan.

Lyhyesti sanottuna bruttopalkka on siis se korvaus, jonka työntekijä ansaitsee palkkakauden, eli yleensä kuukauden aikana ennen kuin tästä summasta maksettavat vähennykset otetaan huomioon. Huomaa, että bruttopalkka voi työpaikasta riippuen sisältää pelkän kuukausipalkan lisäksi myös muita lisäyksiä, kuten palkkiot, bonukset, ylityökorvaukset, sunnuntailisät jne.

Sisälsi bruttopalkka mitä tahansa, se on se summa, josta työnantaja sitten maksaa kaikki palkasta lakisääteisesti vähennettävät maksut, joihin kuuluvat esimerkiksi tulovero, sosiaaliturvavero ja työttömyysturva.

Kuinka laskea bruttopalkka

Kuten mainitsimme artikkelin alussa, varsinkin työntekijöiden on hyvä ymmärtää, että bruttopalkka ja nettopalkka eivät ole sama asia. Mutta myös työnantajan on pystyttävä laskemaan minkä suuruista bruttopalkkaa hän pystyy maksamaan työntekijöilleen ottaen huomioon kaikki maksut, joita palkanmaksuun Suomessa liittyy.

Helpottaaksemme kummankin osapuolen elämää, olemme koonneet tähän helpot ohjeet siitä, miten kukakin voi laskea sekä brutto- että nettopalkkansa helposti, jotta turhilta väärinymmärryksiltä vältytään. Tämä pätee sekä tuntityöläisiin, että kuukausipalkkaa ansaitseviin työntekijöihin, vaikka tuntipalkkalaisilla saattaa olla esimerkiksi viikonlopusta johtua palkan lisiä, jotka nostavat bruttopalkkaa.

Työnantajan miettiessä täysiaikaisen työntekijän bruttopalkkaa, hänen tulee ottaa huomioon yrityksensä tulot ja menot. Lisäksi tulee ottaa huomioon kunkin työntekijän työpanos sekä ajallisesti, että työn laadun mukaan. Myös kyseisten markkinoiden maksamien palkkojen keskiarvoja voi tarkastella. Näiden seikkojen perusteella työnantajan tulisi päätyä bruttopalkkaan, josta jää kaikkien lakisääteisten maksujen jälkeen kuukaudessa käteen summa, jolla työntekijä tulee arkielämässä toimeen.

Kuinka laskea tuntityöntekijöiden bruttopalkka

Kuten aiemmassa esimerkissä, myös tuntityöntekijöiden kohdalla työnantajan on pohdittava monia eri tekijöitä määritelläkseen, millaista tuntipalkkaa hän voi työntekijöilleen maksaa.
Vaikka kokopäiväisten työntekijöiden bruttopalkka on yleensä aina sama palkkakausittain, tämä summa voi vaihdella huomattavasti tuntipalkkaisten työntekijöiden kohdalla.

Tuntityöntekijän bruttopalka voi laskea näin:

Työtuntien kokonaismäärä x tuntipalkka = bruttopalkka

Jos työtuntien kokonaismäärä ei muutu päivästä toiseen tai viikosta toiseen, tuntityöntekijöiden bruttopalkka pysyy kuukaudesta toiseen samana, koska tehtyjen tuntien määrä pysyy samana. Tämä on sama kuin kokoaikaisten työntekijöiden kohdalla, joiden bruttopalkka on yleensä sama kaikilla palkkakausilla, ellei heille anneta muuta korvausta, kuten bonuksia tai palkkioita pelkän bruttopalkan päälle.

Lisäksi kaikilla työntekijöillä pitäisi olla oikeus saada ylityökorvausta.Ylityöksi määritellään aika, joka “ylittää työaikalain mukaisen säännöllisen työajan enimmäismäärän.” Perinteisesti Suomessa viikottainen lainmukainen työaika on 40 tuntia per viikko. Laissa myös määritellään, että ylityöt mukaan lukien työaika ei saisi ylittää 48 tuntia viikossa, eli työnantaja ei saisi teettää enempää, kuin 8 tuntia ylitöitä viikossa per työntekijä.

Otetaan tämän tiedon valissa esimerkki. Jos tuntityöntekijä työskentelee 48 tuntia viikossa ja tuntipalkka on 20 euroa ja ylityökorvaus 30 euroa, kyseisen viikon bruttopalkka olisi 1 040 euroa. Tämä on laskettu seuraavasti:

 • 40 x 20 euroa = 800 euroa ensimmäiseltä 40 tunnilta
 • 8 x 30 euroa = 240 euroa seuraavilta 8 tunnilta (olettaen, että ylityökorvaus on 50% tuntipalkasta).
 • Yhteensä = normaali palkka + ylityökorvaus = 1 040 euroa

Muistathan edelleen, että bruttopalkka ja nettopalkka ovat eri asia, eli tähän mennessä olemme vasta keskustelleet bruttopalkasta. Jatka oppaan lukemista, niin saat selville, miten nettopalkan voi selvittää.

Palkkatyöntekijöiden bruttopalkan laskeminen

Toimihenkilön, eli kokoaikaisen työntekijän, jolla on tietty tuntimäärä viikossa, joka hänen tulee täyttää työvelvoitteena, bruttopalkka määritellään palkkaushetkellä ja se ilmoitetaan usein vuosipalkkana. Suomessa on kuitenkin myös yleistä, että palkkatyöntekijöiden bruttopalkka ilmoitetaan kuukausittaisena bruttopalkkana. Työtarjouskirjeessä tulee mainita työntekijän bruttopalkka sekä erilaiset etuudet, jotka ovat osa työntekijän bruttopalkkaa.

Yleinen kaava palkan bruttopalkan laskemiseksi on:

 • Bruttopalkka palkkakaudelta = vuosipalkka / (päivien lukumäärä palkkakaudella / 365)
 • Tätä voidaan yksinkertaistaa tavallisille palkkakausille, kuten 1 kuukausi:
 • Bruttopalkka kuukausipalkkakaudelta = vuosipalkka / 12

Esimerkiksi, jos työntekijän vuosittainen bruttopalkka on 120 000 euroa, kuukausittainen bruttotulo olisi 10 000 euroa.

Vastaavasti, jos työntekijälle maksetaan palkka kahdesti kuukaudessa, palkkakausia olisi vuoden aikana yhteensä 24, joten vuosibruttopalkka olisi jaettava tällöin 24:llä, mikä vastaa tässä tapauksessa 5 000 dollaria per palkkakausi.

Bruttopalkka ja nettopalkka: mikä on nettopalkka?

Nyt olemme käyneet läpikotaisin läpi, mikä on bruttopalkka ja miten se voidaan laskea riippuen siitä, minkä tyyppinen työsopimus kenelläkin on. Nyt voimme siirtyä keskustelemaan siitä summasta, joka työntekijälle tulee joka palkkakausi tilille: nettopalkasta.

Työnantajat ovat velvollisia vähentämään verojen lisäksi muitakin lakisääteisiä maksuja työntekijöidensä palkasta. Nettopalkka, joka tunnetaan myös nimellä kotiinviemiset, on lopullinen summa, joka työntekijälle maksetaan tilille palkkana näiden vähennysten jälkeen. Pakollisia vähennyksiä ovat mm.

 • työnantajan lakisääteiset vakuutusmaksut, joita ovat:
  • työeläkevakuutusmaksu
  • työttömyysvakuutusmaksu
  • tapaturmavakuutusmaksu
 • Valtiollinen tulovero, jonka prosentuaalinen määrä riippuu työntekijän progressiivisesta veroasteesta

Esimerkki progressiivisesta tuloveroasteikosta (2021)

Verotettava ansiotulo € Veron alarajan kohdalla € Veron alarajan ylittävästä tulosta verotettava osa %
18 600 8 6
27 900 566 17,25
45 900 3 671 21,25
80 500 11 023,50 31,25

Suomessa veroasteet vaihtelevat laajalla skaalalla johtuen edellä esittelemästämme progressiivisesta verotuksen mallista. Tämä tarkoittaa, että mitä suurempi bruttopalkkasi on, sitä suurempi on veroprosenttisi per kuukausi.

Huomaa, että tässä läpikäymämme vähennykset eivät ole pakollisia itsenäisille urakoitsijoille, mutta heidän on maksettava aina valtiolliset tuloverot ainakin kerran vuodessa. Bruttopalkka ja nettopalkka ovat huomattavasti monimutkaisempi käsite yksityisyrittäjien kohdalla, joten pitäydytään nyt palkansaajien ja työnantajien palkkaverotuksen asioihin.

Edellä mainittujen palkkakustannusten lisäksi työnantajat voivat vähentää tarpeen tulleen, tai lain niin vaatiessa myös seuraavia maksuja:

 • Sairausvakuutusmaksut
 • Eläkemaksut

Näiden kaikkien vähennysten jälkeen saamme selville työntekijän tilille maksettavan palkan määrän, eli nettopalkan. Tämä on se summa, jolla työntekijän pitäisi tulla kuukausittain toimeen.

Kuinka laskea nettopalkka

Olet varmasti tähän mennessä saanut jo hyvän kuvan siitä, miten bruttopalkka ja nettopalkka eroavat toisistaan. Seuraavaksi voimme perehtyä siihen, miten voidaan laskea työntekijän nettopalkka hänen kuukausittaisesta bruttopalkastaan. Työntekijän nettopalkan laskemiseksi meidän on ensin tiedettävä palkkakauden bruttopalkka. Sitten meidän on vähennettävä bruttopalkasta seuraavat

 1. Tuloverot työntekijän henkilökohtaisen veroprosentin mukaisesti
 2. Työeläkemaksu
 3. Työttömyysvakuutusmaksut
 4. Sairausvakuutusmaksut.

Nämä kaikki maksut voivat jälleen vaihdella per työntekijä, kiitos Suomen progressiivisen systeemin. Katso alta STTK:n julkaisema video nettopalkan laskemisesta saadaksesi vielä perusteellisemman kuvan siitä, miten oman nettopalkan voi laskea:

Työnantajan palkanmaksuvelvoitteet

Nyt sinulla pitäisi olla kokonaisvaltainen kuva bruttopalkan ja nettopalkan eroista, sekä siitä, miten voit selvittää ne itse. Vaikka edellä mainitut maksut vähennetään nimenomaan työntekijän bruttopalkasta, työnantaja maksaa myös oman osuutensa sosiaaliturva- ja eläkemaksuista, joka usein vastaa työntekijöiden bruttopalkasta vähennettyjä samoja maksuja.

Suurin ero on ehkä siinä, että Suomessa yrittäjällä ei ole työttömyysturvaa, ellei hän itse maksa erikseen johonkin yrittäjän työttömyyskassaan osaa bruttopalkastaan, jos hän sellaista nostaa.

Yhteenveto

Nyt kun ymmärrät kokonaisuudessan, mitä ovat bruttopalkka ja nettopalkka, sekä niiden välisen eron, voit neuvotella seuraavassa työhaatattelussa, tai kehityskeskustelussa tehokkaammin työnantajien kanssa palkkasi tasosta. Muista aina, että uuteen työpaikkaan tullessa, tai jo olemassa olevan roolin palkkaan liittyvistä korotuksista neuvotellessa puhutaan yleensä bruttopalkoista. Tämä ei ole ihanteellista, koska se ei ole se luku, jonka työntekijä saa kuukausittain palkkana tililleen, mutta niin kauan kuin tiedät eron brutto- ja nettopalkan välillä, sekä oman veroprosenttisi, pystyt neuvottelemaan tehokkaammin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on bruttopalkka?

Mikä on nettopalkka?

Kuinka lasken nettopalkan?

Mitä maksuja työnantajan on maksettava työntekijän bruttopalkasta?