sähköpolttoaine
Sähköpolttoaine
eli sähköbensiini saattaa olla seuraava merkittävä suomalainen innovaatio. Sen tavoitteena on korvata fossiilisia polttoaineita sellaisissa ajoneuvoissa, jotka ovat vaikeasti muutettavissa sähköllä toimiviksi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on mukana luomassa uudenlaista konseptia, jossa pyritään kehittämään uudenlainen energianlähde esimerkiksi traktoreille ja muille työkoneille. Tavoitteena on kehittää kestävään kehitykseen pohjautua polttoaine tulevaisuutta ajatellen.

VTT on yhdessä sen yrityskumppaneiden kanssa testaamassa ensimmäistä kertaa käytännössä vihreästä vedystä ja hiilidioksidista kehitettyä sähköpolttoainetta.

Tämä uusi sähköpolttoaine voi tarjota parhaillaan vaihtoehtoisen ratkaisun kestäviin polttoainevalintoihin niissä tapauksissa, joissa työkoneen tai ajoneuvon muuttaminen puhtaasti sähköllä toimivaksi on haasteellista.

Viime vuosina erilaisten sähköllä toimivien ajoneuvojen ja muiden kulkuvälineiden merkitys on kasvanut nopeasti. Nykyään yhä useampi uusi auto toimii sähköllä, ja tavoitteena on hiljalleen korvata polttomoottoria käyttävät ajoneuvot sähköllä toimiviksi.

Nyt Suomessa pyritään kehittämään uudenlaista ratkaisua E-fuel-hankkeessa, joka on edennyt jo käytännön testeihin. Siitä saadut tulokset auttavat hankkeen työntekijöitä ymmärtämään paremmin sitä, onko sähköbensiinillä todella käytännön mahdollisuuksia pärjätä markkinoilla.

Lue myös: Olkiluoto 3 tuotanto taas pystyssä – sähkön hinta alas

Sähköpolttoaine e-fuel on mahdollisesti tulevaisuuden innovaatio

Teknologian tutkimuskeskus on koordinoimassa E-fuel-hanketta, jonka puitteissa ollaan kehittämässä teknologiaa, joka mahdollistaisi sähköpolttoaineen tuottamisen.

Tuotannossa pyritään käyttämään hyväksi vihreää vetyä ja hiilidioksidia, jolloin energia olisi huomattavasti puhtaampaa kuin fossiiliset polttoaineet.

Hankkeessa pyritään kehittämään sellaisia kaupallisia sovelluksia, jotka mahdollistaisivat teollisen mittakaavan tuotannon tulevaisuudessa. Tällaiselle keksinnölle olisi varmasti tarvetta esimerkiksi teollisuuden ja logistiikan alalla.

Samalla se edustaa merkittävää edistysaskelta vihreän vedyn tuotannossa, sillä se avaisi uusia ovia luoda vihreämpää ja kestävämpää liikennettä tulevaisuudessa.

“Olemme suomalaisella teknologialla onnistuneet valmistamaan vihreästä vedystä ja hiilidioksidista e-dieseliä eli sähköpolttoainetta esikaupallisessa kokoluokassa. Polttoaineella voidaan korvata fossiilinen dieselpolttoaine muun muassa vaikeasti sähköistettävissä kohteissa, kuten raskaassa tieliikenteessä ja laivaliikenteessä. Lisäksi sitä voidaan käyttää työkoneissa.”, kertoo E-fuel-hankkeen vastuullinen johtaja tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

Sähköbensiini testissä AGCO Powerin tehtaalla

Tämänhetkisten tietojen mukaan sähköbensiiniä on tuotettu useita satoja kiloja käytännön testaamista varten. VTT:n julkaiseman tiedotteen mukaan sitä testataan parhaillaan AGCO Powerin Linnavuoren tehtaalla Nokialla.

Testissä käytetään Valtra T235D -traktoria, joka on varustettu AGCO Powerin 74 LFTN -dieselmoottorilla. Testiajon aikana mitataan polttoaineen kulutusta sekä pakokaasupäästöjen määrää. Tämä testi on merkittävä askel kohti sähköpolttoaineen laajempaa käyttöönottoa.

AGCO Powerin tuotekehitysjohtaja Kari Aaltonen toteaa: “Uutta sähköpolttoainetta voidaan sekoittaa vapaasti fossiilisen dieselin kanssa ja se täyttää EN 15940 -standardin mukaiset laatuvaatimukset. Tämä on tärkeää, sillä pyrimme kehittämään monenlaisia päästövähennyksiä maataloudessa.”

Tulevaisuuden kannalta tämä saattaisi olla merkittävä innovaatio, koska päästövähennyksissä tulee olemaan useita erilaisia ratkaisuja. Jotta kehitys saataisiin maapallolla kestävälle tasolle, muutoksia pitää tehdä kaikilla teollisuuden ja yhteiskunnan aloilla.

Koska sähköpolttoaine toimisi suoraan diesel-koneissa, se mahdollistaisi niiden käyttämisen ilman, että koko konekantaa tarvitsisi uudistaa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi maanviljelijöiden kohdalla sitä, etteivät kustannukset nousisi liian suuriksi samalla, kun hiilijalanjälkeä pyritään saamaan pienemmäksi.

Sähköpolttoainetta voitaisiin käyttää myös monissa muissa yhteyksissä, koska se edellytä sen suurempia muutoksia laitteistolta. Mikäli kone toimii dieselillä, se voisi todennäköisesti käyttää hyväkseen myös sähköbensiiniä.

Sähköpolttoaine – miltä sen tulevaisuus näyttää?

Koska tulevaisuuden päästövähennyksiin ei ole vain yhtä ratkaisua, sitä varten on hyvä kehittää erilaisia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Tällä tavoin päästöjä voidaan vähentää monilla eri tavoilla, jolloin tavoitteiden täyttyminen helpottuu.

AGCO Powerin tehtaalla tutkitaan aktiivisesti uudenlaisia vaihtoehtoja korvata diesel-koneita ja sähköakkuja siten, että niissä voitaisiin käyttää hyväksi vetyä, metaania ja metanolia.

Tässä mielessä sähköpolttoaineen käytännön testit ovat erittäin kriittinen osa tätä tutkimus- ja kehitystyötä. Mikäli hanke edistyy hyvin ja toivotulla tavalla, siitä voisi tulla myös vientituote Suomelle. Uudet teknologiset innovaatiot, joita voidaan viedä ulkomaille, olisivat erittäin tärkeitä Suomen talouden kannalta.

Nokian testiajon tuloksia analysoimalla selviää tarkemmin se, kuinka ympäristöystävällinen e-diesel todellisuudessa on. Sen päästöjä verrataan erityisesti fossiiliseen dieseliin, jolloin saadaan selville, voisiko se olla tulevaisuuden korvike dieselille.

Tuloksia voidaan käyttää jatkokehittämiseen, sillä on tuskin vielä on odotettavissa, että ratkaisu toimisi ongelmitta. Tilanteen kehitystä on syytä seurata, mikäli aihe liittyy millään tavalla omaan elämään.

E-fuel-projekti on Business Finlandin, VTT:n ja yrityspartnereiden yhteisesti rahoittama yli 6 miljoonan euron innovaatio- ja tutkimushanke. Hankkeessa on kehitetty Power-to-Liquid (PtL) -sähköpolttoaineiden valmistukseen tarkoitettu testiympäristö, joka koostuu kolmesta eri osa-alueesta: kiinteäoksidielektrolyyseriyksiköstä, hiilidioksidin talteenottoyksiköstä sekä Fischer-Tropsch -prosessin mukaisesta polttoainesynteesiyksiköstä.

Lue myös: Taantuma 2023 jatkuu loppuvuoden – ei lupausta paremmasta