projektinhallinnan termit ja sanakirja

Projektinhallinnan sanakirja ja sen standardoitu määrittäminen on haaste jopa kokeneille ammattilaisille. Tälle sivulle olemme koonneet 125 sanan projektinhallinnan sanakirjan, joka kokoaa yhteen kattavan luettelon projektinhallinnan termeistä. Tämä sanasto sisältää selitykset termeille ja niiden englanninkieliset vastineet.

LueProjektinhallinnan perusteet
LueProjektinhallinnan menetelmät

Ota haltuun projektinhallinnan termit

A

Aikataulu: Projektin työtehtävien ajoitus ja aikarajat. (Schedule)
Aikataulutus: Projektin tehtävien ajoittaminen ja aikataulujen laatiminen. (Scheduling)
Arviointi: Projektin suorituksen ja tulosten tarkastelu ja arviointi. (Evaluation)
Asiakasvaatimukset: Projektin tavoitteiden mukaiset asiakkaan tarpeet ja odotukset. (Customer Requirements)

B

Budjetointi: Taloudellisten resurssien arvioiminen ja hallinta projektin aikana. (Budgeting)
Budjetti: Taloudellinen suunnitelma projektin kustannusten hallitsemiseksi. (Budget)

C

CAPEX – CAPEX eli pääomamenot ovat niitä varoja, joita yritys käyttää uusien pysyvien fyysisten omaisuuserien hankkimiseen tai vanhojen päivittämiseen, yleensä pitkäaikaista käyttöä varten.

Case Study eli tapausanalyysi edellyttää laajaa ja syvällistä virallista tutkimusta yrityksen alueella, tilanteessa tai tapahtumassa. Tapausanalyysit johtavat yleensä virallisiin raportteihin, jotka julkaistaan akateemisissa tai ammattilehdissä. Ne tutkivat tärkeitä, yksittäisiä tai paikallisesti edustavia tapauksia, jotka edistävät tiedon kehittymistä. (Case Study)

D

Dokumentaatio: Projektin suunnitelmat, raportit ja muu kirjallinen materiaali. (Documentation)

E

Etappi: Projektin tärkeä virstanpylväs tai saavutus. (Milestone)
Etenemisen seuranta: Projektin tehtävien ja vaiheiden edistyminen ja seuraaminen. (Progress Tracking)

F

Float – Mitta aikataulun joustavuudesta liittyen tiettyyn tehtävään. (Float)

G

Gantt-kaavio: Aikataulun visuaalinen esitys pylväiden avulla. (Gantt Chart)

H

Hankesuunnitelma: Projektin yksityiskohtainen suunnitelma, joka sisältää tavoitteet, resurssit ja aikataulun. (Project Plan)
Hyödyntämisaste: Projektin saavuttamien hyötyjen suhde sen käytettyihin resursseihin ja kustannuksiin. (Return on Investment)
Hyväksymiskriteerit: Ehdot ja standardit, jotka on täytettävä projektin lopputuotteen hyväksymiseksi. (Acceptance Criteria)
Hyväksyntä: Projektin lopputuotteen virallinen hyväksyntä ja vahvistus. (Approval)

I

Iteraatio: Toistuva sykli, joka sisältää suunnittelua, toteutusta ja arviointia. (Iteration)
Iteraation retrospektiivi: Katsaus ja arviointi kunkin iteraation päätteeksi. (Iteration Retrospective)
Iteraatiotarkastelu: Kunkin iteraation päätteeksi tapahtuva arviointi ja oppimisen mahdollistaminen. (Iteration Review)
Iteratiivinen kehitys: Projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi toistuvissa sykleissä. (Iterative Development)
Itsearviointi: Projektitiimin arviointi ja oppimisen kokoaminen projektin jälkeen. (Self-Assessment)

K

Katselmointi: Projektin dokumenttien ja työn arviointi tiimin ja sidosryhmien kanssa. (Review)
Ketterä: Joustava lähestymistapa, joka korostaa nopeaa reagointia muutoksiin ja tiimityöskentelyä. (Agile)
Kilpailuetu: Tekijät, jotka tekevät projektista paremman kuin kilpailijoiden vastaavat hankkeet. (Competitive Advantage)
Kommunikaatio: Tiedon jakaminen ja vuorovaikutus projektin osapuolten välillä. (Communication)
Kriittinen menestystekijä: Asia, joka on ratkaisevan tärkeä projektin onnistumisen kannalta. (Critical Success Factor)
Kriittinen polku: Projektin pisimmät tehtävät ja niiden vaikutus koko aikatauluun. (Critical Path)
Kriittinen polku: Projektin pisimmät tehtävät, jotka määrittävät projektin keston. (Critical Path)
Kriittinen resurssi: Resurssi, joka on välttämätön projektin onnistumiselle ja joka voi aiheuttaa pullonkauloja. (Critical Resource)
Kustannusten hallinta: Projektin taloudellisten resurssien seuranta ja optimointi. (Cost Management)

L

Laadunhallintajärjestelmä: Prosessit ja käytännöt, joilla varmistetaan projektin lopputuotteen laatu. (Quality Management System)
Laadunvalvonta: Laadullisten standardien ja vaatimusten varmistaminen. (Quality Control)
Laadunvarmistus: Toimenpiteet, joilla varmistetaan projektin lopputuotteen vaatimustenmukaisuus. (Quality Assurance)
Laajuus: Projektin tavoitteiden ja toimintojen kattavuus. (Scope)
Laajuus: Projektin työtehtävien ja tavoitteiden laajuus ja rajoitukset. (Scope)
Laatukontrolli: Toimet projektin lopputuotteen laadun varmistamiseksi. (Quality Control)
Laatutiimi: Tiimi, joka vastaa projektin lopputuotteen laadun varmistamisesta. (Quality Team)
Laatuvaatimukset: Projektin lopputuotteen laadulliset odotukset ja standardit. (Quality Requirements)
Loppuraportti: Projektin suorituksen ja tulosten yhteenveto projektin päätyttyä. (Final Report)

M

Muutoshallinta: Prosessi, jolla käsitellään ja hallitaan projektin aikana esiin tulevia muutoksia. (Change Management)
Muutospyyntö: Ehdotus muuttaa projektin suunnitelmaa tai tavoitteita. (Change Request)
Muutospyyntö: Ehdotus projektin suunnitelman tai laajuuden muuttamiseksi. (Change Request)

N

Näkyvyys: Projektin tilanteen ja edistymisen avoin seuranta ja raportointi. (Visibility)

O

Ohjaava dokumentti: Projektin suunnitelmaa ja tavoitteita ohjaava virallinen asiakirja. (Guiding Document)
Ohjauksen tarkastelu: Projektin tilanteen ja suunnitelman säännöllinen arviointi ja tarvittavien korjaustoimien määrittely. (Control Review)
Ohjausryhmä: Projektin päätöksentekoelimen jäsenet. (Steering Committee)
Oikeuttaminen: Projektin taloudellisten, strategisten ja operatiivisten syiden perusteleminen. (Justification)
Ongelmanratkaisu: Haasteiden tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen projektin aikana. (Problem Solving)
Osallistujien sitouttaminen: Tiimin jäsenten ja sidosryhmien osallistaminen ja sitouttaminen projektin tavoitteisiin. (Stakeholder Engagement)

P

Poikkeama: Projektin toteutuksen ja suunnitelman välinen ero. (Deviation)
Priorisointi: Tehtävien ja tavoitteiden tärkeysjärjestyksen määrittäminen. (Prioritization)
Projektiarvio: Projektin resurssien ja aikataulun realistinen arviointi. (Project Estimate)
Projektin aikajana: Visuaalinen esitys projektin tehtävien ajoittamisesta ja kestosta. (Project Timeline)
Projektin arviointi: Projektin suorituksen ja tulosten jälkikäteinen analysointi ja oppimisen dokumentointi. (Project Evaluation)
Projektin dokumentointi: Tiedon tallentaminen ja raportointi projektin kulusta ja tuloksista. (Project Documentation)
Projektin dokumenttihallinta: Projektin aikana tuotettujen asiakirjojen hallinta ja säilytys. (Document Management)
Projektin elinkaarihallinta: Projektin eri vaiheiden suunnittelu, toteutus ja valvonta. (Project Lifecycle Management)
Projektin esteet: Tekijät, jotka voivat hidastaa tai vaikeuttaa projektin etenemistä. (Project Barriers)
Projektin hallintaohjelmisto: Työkalut ja sovellukset projektinhallinnan suunnitteluun, seurantaan ja hallintaan. (Project Management Software)
Projektin jatkuvuus: Projektin toimintojen ja tavoitteiden jatkuminen sen päättymisen jälkeen. (Project Continuity)
Projektin läpimenoaika: Aika projektin aloittamisesta sen valmistumiseen. (Project Duration)
Projektin ohjausryhmä: Johtoryhmä, joka tarjoaa ohjausta ja päätöksentekoa projektin aikana. (Project Steering Committee)
Projektin onnistuminen: Tavoitteiden saavuttaminen aikataulussa, budjetissa ja odotusten mukaisesti. (Project Success)
Projektin päällikkö: Henkilö, joka vastaa projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta. (Project Manager)
Projektin päätösraportti: Raportti projektin saavutuksista, oppimisista ja jatkotoimenpiteistä projektin päätyttyä. (Project Closure Report)
Projektin perustelut: Projektin taustalla olevat syyt ja tavoitteet. (Project Rationale)
Projektin priorisointi: Tehtävien ja tavoitteiden järjestäminen tärkeysjärjestykseen projektin suunnittelussa. (Project Prioritization)
Projektin seuranta ja valvonta: Jatkuva seuranta projektin edistymisestä ja tarvittaessa toimien säätäminen. (Monitoring and Controlling)
Projektin seurantapiste: Ajankohta, jolloin projektin edistyminen tarkistetaan suhteessa aikatauluun ja tavoitteisiin. (Milestone)
Projektin sulautuminen: Erillisten projektien yhdistäminen yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi. (Project Integration)
Projektin tietopalvelu: Järjestelmä projektin tietojen tallentamiseen, jakamiseen ja hakemiseen. (Project Knowledge Base)
Projektin tuottavuus: Projektin aikana tuotettujen tulosten suhde käytettyihin resursseihin. (Project Productivity)
Projektin viestintästrategia: Suunnitelma projektin tietojen jakamiseksi ja viestinnän hallitsemiseksi. (Project Communication Strategy)
Projektin viimeistely: Projektin lopullinen valmistelu ja lopputuotteen viimeistely ennen luovutusta. (Project Finalization)
Projektinhallinta: Menetelmä, jolla organisaatio suunnittelee, organisoi, johtaa ja valvoo projektin toteutusta. (Project Management)
Projektinhallinnan sanakirja: Luet sitä juuri nyt. Auttaa ymmärtämään projektinhallinnassa käytettäviä termejä. (Project Management Dictionary)
Projektiryhmä: Tiimi, joka vastaa projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta. (Project Team)
Projektisuunnitelma: Yksityiskohtainen suunnitelma projektin tavoitteista, aikataulusta ja resursseista. (Project Plan)
Pysyvyys: Projektin päämäärien ja suunnitelman johdonmukainen seuraaminen. (Persistence)

R

Rajapyykki: Projektin merkittävät välivaiheet tai saavutukset. (Milestone)
Raportointi: Projektin edistymisen ja tilanteen säännöllinen viestintä sidosryhmille. (Reporting)
Resurssien jakaminen: Resurssien oikeudenmukainen jakaminen ja käyttö projektiryhmän jäsenten kesken. (Resource Allocation)
Resurssienhallinta: Projektissa tarvittavien ihmisten, aineellisten ja taloudellisten resurssien hallinta. (Resource Management)
Resurssirajoitteet: Rajatut resurssit, kuten aika, raha ja henkilöstö, jotka vaikuttavat projektin toteuttamiseen. (Resource Constraints)
Resurssit: Projektin käytettävissä olevat työvoima, raha ja materiaalit. (Resources)
Resurssitehokkuus: Resurssien käytön optimointi projektin aikana. (Resource Efficiency)
Riskeistä huolehtiminen: Riskien tunnistaminen, arviointi ja niiden vaikutusten hallinta projektissa. (Risk Mitigation)
Riskianalyysi: Projektin mahdollisten riskien tunnistaminen ja arviointi. (Risk Analysis)
Riskianalyysi: Projektin mahdollisten riskien tunnistaminen ja arviointi. (Risk Analysis)
Riskinhallintasuunnitelma: Suunnitelma mahdollisten riskien tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. (Risk Management Plan)
Roolin konflikti: Tiimin jäsenten ristiriitaavat odotukset ja vastuut. (Role Conflict)
Roolit ja vastuut: Tiimin jäsenten määritellyt tehtävät ja vastuualueet projektissa. (Roles and Responsibilities)

S

Scrum: Ketterä projektinhallintakehys, joka korostaa jatkuvaa kehitystä. (Scrum)
Sidosryhmä: Yksilö tai ryhmä, joka vaikuttaa tai vaikuttuu projektista. (Stakeholder)
Sidosryhmät: Projektiin vaikuttavat osapuolet, kuten asiakkaat ja tiimi. (Stakeholders)
Skaalautuvuus: Kyky sopeutua projektin koon ja laajuuden muutoksiin. (Scalability)
Stakeholder-analyysi: Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen ja huomioiminen. (Stakeholder Analysis)
Suunnitelma: Projektin toimintojen ja tehtävien suunniteltu järjestys. (Plan)

T

Tarkistuslista: Luettelo tehtävistä ja tavoitteista, jotka on käytävä läpi projektin edetessä. (Checklist)
Tavoite: Projektin päämäärä tai saavutettava tulos. (Objective)
Tavoitemuutos: Muutos projektin tavoitteissa ja odotuksissa. (Scope Change)
Tavoitteen saavuttaminen: Projektin päämäärien toteutuminen suunnitellusti ja odotusten mukaisesti. (Goal Achievement)
Tavoitteet: Projektin saavutettavat päämäärät ja tulokset. (Objectives)
Tilannekatsaus: Projektin nykytilanteen ja edistymisen tiivistetty raportti. (Status Update)
Toimenpide: Tarvittava askel projektin tehtävien suorittamiseksi. (Action)
Toimenpidesuunnitelma: Suunnitelma muutosten tai ongelmien ratkaisemiseksi projektin aikana. (Action Plan)
Työkalut ja ohjelmistot: Projektinhallinnassa käytettävät sovellukset ja työkalut, kuten projektinhallintajärjestelmät. (Tools and Software)
Työmääräarvio: Arvio aikaa ja resursseja, jotka tarvitaan projektin tehtävien suorittamiseen. (Workload Estimate)
Työpaketti: Projektin pienin hallittava työtehtävä. (Work Package)
Työryhmä: Projektin toteutukseen osallistuvat henkilöt, jotka suorittavat tehtäviä yhdessä. (Task Force)

U

Uusintatestaus: Tuotteen tai palvelun testaaminen uudelleen ongelmien korjaamisen jälkeen. (Retesting)

V

Vaatimusten määrittely: Projektin tavoitteiden ja toimintojen yksityiskohtainen kuvaus. (Requirements Definition)
Vaihe: Projektin erillinen osa, joka koostuu tehtävistä ja tavoitteista. (Phase)
Vaihtoehtoinen suunnitelma: Valmius reagoida odottamattomiin tilanteisiin suunnitelmilla B ja C. (Contingency Plan)
Valmistelu: Projektin suunnittelun ja resurssien kokoaminen ennen toteutusta. (Preparation)
Vianhallinta: Virheiden ja ongelmien tunnistaminen, korjaaminen ja ehkäiseminen projektin aikana. (Issue Management)
Viestintäsuunnitelma: Suunnitelma projektin osapuolten välisen viestinnän hallitsemiseksi. (Communication Plan)
Viestintäsuunnitelma: Suunnitelma projektin osapuolten välisten viestintätapojen ja -välineiden käytöstä. (Communication Plan)
Viivästys: Projektin tehtävän tai vaiheen suorittamisen viivästyminen alkuperäisestä aikataulusta. (Delay)
Virtuaalitiimi: Hajautunut tiimi, joka työskentelee etänä. (Virtual Team)

Y

Yhden pisteen kontakti: Yksi henkilö, joka vastaa projektin koordinoinnista ja viestinnästä. (Single Point of Contact)
Yhteistyö: Tiimin jäsenten vuorovaikutus ja työskentely yhdessä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. (Collaboration)
Yksikkötestaus: Projektin osien ja komponenttien erillinen testaaminen. (Unit Testing)

Ä

Ääritapaus: Epätavallinen tilanne, joka voi vaikuttaa projektin etenemiseen. (Edge Case)

Ö

Överi: Termi, jota käytetään muun muassa ylityöstä tai liiallisuuksiin menemisestä.