B2C FI digitaalinen muutos HR opas
Työvoimasi on yrityksesi huippu, mutta miten voit tarkalleen ottaen valmentaa, kouluttaa ja tukea työntekijää, kun käynnissä on digitaalinen muutos organisaatiossa?

Koronavirus pakotti yritykset vuorovaikuttamaan asiakkaiden kanssa verkossa selviytyäkseen ja pysyäkseen relevantteina. Kun teknologia jatkaa kehittymistään yhtä hengästyttävällä tahdilla kuin asiakkaiden odotukset, on helpompaa useimmille yrityksille keskittyä uusien työkalujen ja teknologian omaksumiseen ylittääkseen asiakkaidensa tarpeet.

Mutta kun monet yritykset siirtyivät suurimuotoiseen teknologian omaksumiseen, he törmäsivät pian kulttuuriin liittyviin ongelmiin. Toisin sanoen, uppoutumalla organisaationsa digitaaliseen muutokseen uutuuden ja innostuksen vallassa he unohtivat juurruttaa kulttuuria työntekijöilleen, joka auttaisi yritystä, kun digitaalinen muutos on päällä. 

Joten riippumatta toimialastasi, digitaalisen muutoksen strategian luominen työpaikallesi edellyttää tukevan ympäristön kehittämistä, jossa työntekijöille annetaan mahdollisuus oppia käyttämään uusia teknologioita ja prosesseja menestyäkseen roolissaan digitaalisessa maailmassa. 

PwC Talent Trends –raportin mukaan ne organisaatiot, jotka keskittyivät kehittämään työntekijöidensä kyvykkyyksiä ja työllistettävyyttä, olivat luottavaisempia kilpailuun digitaalisessa maailmassa kuin ne, jotka eivät tehneet niin. Lisäksi yritykset, joilla on näitä työntekijöitä, saavuttavat 19% enemmän kasvua liikevaihdossa kuin ne, joilla ei ole. Ennen kuin sukelletaan siihen, miten voit luoda ja kannustaa digitaaliseen muutokseen organisaatiossasi, puhutaan siitä, miksi digitaalisen kulttuurin omaksuminen on tärkeää organisaatiosi tulevaisuudelle ja miksi työntekijän tukeminen ja kouluttaminen tähän on yhtä tärkeää.

Miksi sinun pitää omaksua digitaalinen muutos organisaatiossa?

Digitaalinen kulttuuri organisaatiossa
Kuva: Wikimedia Commons

On turhaa pyytää työntekijöitäsi tarjoamaan digitaalista asiakaskokemusta, elleivät he ymmärrä, miksi ja mitä taitoja tai käyttäytymistapoja heidän on omaksuttava sen saavuttamiseksi. Tästä syystä on tärkeää omaksua digitaalinen muutos organisaatiossa.

Viisi syytä omaksua digitaalinen muutos organisaatiossasi

 1. Kilpailukyky ja innovaatio
  Digitaalinen muutos mahdollistaa uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien syntymisen. Organisaatiot voivat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja luodakseen uusia tuotteita, palveluita ja prosesseja, mikä vahvistaa kilpailukykyä markkinoilla.
 2. Tehokkuus ja tuottavuus
  Digitaaliset työkalut ja automaatio voivat parantaa organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta. Prosessien virtaviivaistaminen, tiedon helppo saatavuus ja automatisoidut tehtävät voivat säästää aikaa ja resursseja.
 3. Asiakaskokemus
  Digitaalinen muutos mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen tarjoamisen. Henkilökohtainen viestintä, helposti saatavilla oleva tieto ja sujuvat verkkopalvelut parantavat asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta.
 4. Datan hyödyntäminen
  Digitaalinen muutos luo mahdollisuuden kerätä ja analysoida suuria määriä dataa. Tämä data voi tarjota arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, ennustaa trendejä ja auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita.
 5. Joustavuus ja etätyöskentely
  Digitaalinen muutos mahdollistaa joustavamman työskentelytavan. Etätyöskentely, pilvipalvelut ja digitaaliset yhteistyövälineet antavat työntekijöille mahdollisuuden tehdä töitä missä tahansa ja milloin tahansa.

Ennen kuin palkitset asiakkaitasi saumattomilla digitaalisilla kokemuksilla, joita he haluavat, ajattele maan päällä olevia työntekijöitäsi, jotka panevat organisaatiosi digitaalisen muutoksen toimeen. Valmista heitä toimimaan organisaation arvojen ja tarkoituksen mukaisesti antamalla heille digitaalisen kulttuurin tiekartta, joka opettaa heille suotuisien päätösten tekemistä digitaaliselle asiakkaalle. Kun työntekijät on koulutettu tuottamaan parempia ja nopeampia tuloksia asiakkaalle, eri osastojen työntekijät kannustetaan yhteistyöhön paremman kokemuksen saavuttamiseksi. 

Kuinka yrityksesi sitten voi saumattomasti luoda kohdeyleisölle digitaalisen kulttuurin, jota he voivat omaksua? Siitä lisää alla.

Määritä yrityksesi digitaalinen kulttuuri 

Jos haluat työntekijöittesi omaksuvan digi edellä -mielentilan, sinun on oltava tietoinen siitä, että me ihmiset olemme luonnostaan muutosvastaisia. Olipa kyse sitten pelosta näyttää kyvyttömältä roolissaan tai pelosta epäonnistumisesta, tämä vastustus muutokselle todennäköisesti estää työntekijöitäsi omaksumasta uutta teknologiaa rooleissaan osana digitaalista muutosta. 

Tämä tarkoittaa, että johtajien on käytettävä tunneälyä ja neuvottelukokemusta käsitelläkseen huoleet muutoksesta ja kannustaakseen työntekijöitä, kun digitaalinen muutos organisaatiossa on päällä.

Miten yrityksen digitaalinen kulttuuri määritellään?

Alla olevat viisi pointtia auttavat yritystäsi määrittelemään uuden, digitaalisen kulttuurin:

 • Asenne ja arvot:
  Yrityksen digitaalinen kulttuuri heijastuu sen asenteista ja arvoista. Se voi olla avointa uusille ideoille ja teknologioille, korostaen innovaatiota, oppimista ja jatkuvaa parantamista.
 • Teknologiaintegraatio:
  Digitaalinen kulttuuri näkyy siinä, kuinka yritys integroi teknologiaa päivittäiseen toimintaansa. Se voi tarkoittaa digitaalisten työkalujen ja järjestelmien käyttöä tehokkaasti kaikilla tasoilla.
 • Joustavuus ja kokeilukulttuuri:
  Yrityksen digitaalinen kulttuuri voi tukea joustavuutta ja kokeilukulttuuria. Tämä tarkoittaa, että organisaatio kannustaa uusien ideoiden kokeilemista ja tarjoaa tilaa virheille oppimiseksi.
 • Digitaalinen osaaminen:
  Yrityksen digitaalinen kulttuuri voi korostaa digitaalisen osaamisen merkitystä. Se voi tukea koulutusta ja kehittymistä digitaalisten taitojen alalla ja kannustaa työntekijöitä pysymään ajan tasalla teknologian suhteen.
 • Avoin viestintä ja yhteistyö:
  Digitaalinen kulttuuri voi rohkaista avointa viestintää ja yhteistyötä. Se voi kannustaa työntekijöitä jakamaan tietoa, ideoita ja parhaita käytäntöjä digitaalisten kanavien avulla ja tukea tiimityöskentelyä eri osastojen välillä.

Digitaalinen muutos organisaatiossa

Miksi haluat digitaalisen muutoksen organisaatiossasi?

Keskity aluksi siihen, miksi haluat luoda digitaalisen kulttuurin ja mitä se merkitsee yrityksellesi. Mieti, ovatko organisaatiossasi olevat työntekijät valmiita digitaaliseen muutokseen, ja mieti myös liiketoiminnalliset tavoitteet, osastot ja prosessit, joita tarvitset parantaaksesi teknologiaa. Kun löydät “miksi” ja “kuka”, sinun on päätettävä, millaisia piirteitä haluat kohdeyleisön digitaalisen kulttuurin omaksuvan. Esimerkiksi, haluatko työntekijöidesi olevan enemmän datalähtöisiä ja asiakaskeskeisiä? Onko heidän tärkeää omaksua riskinottoa tai yhteistyötä?

Kun päätät, mitkä piirteet haluat omaksua yrityksesi tavoitteiden ja arvojen perusteella, sinun on ilmaistava ne käyttäytymisinä, joita työntekijäsi voivat noudattaa osana digitaalista kulttuurin suunnitelmaa. 

Saadaksesi paremman käsityksen siitä, mitä työntekijäsi haluavat, käy heidän kanssaan haastatteluja, jotta voit selvittää, mikä heille on tärkeää ja mitkä ovat heidän huolensa rooleistaan. Tämä palaute myös auttaa sinua arvioimaan nykyisten ja haluttujen käyttäytymisten välistä eroa. Se taas auttaa määrittämään tarvittavat muutokset onnistuneempaa digitaalista muutosta varten.

Johdon digitaalinen muutos organisaatiossa

Yrityksesi digitaalisen kulttuurin muutoksen ajaminen on helpompaa, kun määrittelet sille selkeän vision ja tarkoituksen. MIT Sloan Management Review –tutkimuksen mukaan 70% työntekijöistä sanoo, että heille on tärkeää työskennellä yrityksessä, jolla on tarkoitus, johon he tuntevat vahvaa kiinnittymistä. yrityksen perustaminen netissä

Joten ennen kuin odotat työntekijöiden sitoutuvan digitaalisen kulttuurin tiekarttaan, johtajien on ilmennettävä ja omaksuttava ne. Tällä tavalla yrityksen johdossa olevat ihmiset voivat toimia roolimalleina digitaalisen muutoksen suhteen ja näyttää odotetut käyttäytymiset reaaliajassa.

Esimerkiksi osoittaakseen saumattoman asiakaskeskeisen mielentilan hyödyt, yrityksesi voisi korostaa työntekijöitä kannustimilla, kun heidät mainitaan nimeltä asiakasarviossa. Tällä tavalla voit aktiivisesti kouluttaa ja valmentaa työntekijöitäsi jakamaan organisaatiosi arvot ja vision sekä toimimaan niin kuin haluat heidän tekevän digitaalisessa maailmassa. Lisäksi työntekijäsi hyötyvät myös räätälöidystä koulutuksesta työkalun käytöstä, koska se auttaa heitä kasvamaan roolissaan ja lisäämään tuottavuuttaan.

Testaa, juurruta ja mittaa digitaalista muutosta organisaatiossasi

Koska digitaalinen muutos on iteratiivinen prosessi, jota yrityksesi joutuu jatkuvasti käymään läpi, on parempi hajottaa digitaalisen kulttuurin aloitteet pienemmiksi liiketoiminnan tuloksiin liittyviksi projekteiksi. Tämä pienimuotoinen lähestymistapa tuntuu vähemmän uhkaavalta työntekijöille, ja antaa sinun testata vesiä ennen siirtymistä suurempaan mittakaavaan.

Testaamalla pieniä muutoksia liiketoiminnassa ensin teet työntekijöillesi helpommaksi tarjota palautetta tai ilmaista huolensa näistä toimista ennen niiden toteuttamista yrityksessä. Tämä yksinkertainen toimenpide saa työntekijäsi tuntemaan tulleensa kuulluiksi ja ylpeiksi siitä, että he ovat yhteistyössä luoneet digitaalisen muutoksen.

Testivaiheen jälkeen yrityksesi on myös ajateltava nykyistä toimintamalliaan tai mitattava muutosten onnistuminen tietyillä osa-alueilla, kuten johtamisessa tai suorituksen hallinnassa keskeisten suoritusindikaattoreiden avulla. 

Tällä tavalla voit varmistaa, että jatkat oikeiden käyttäytymisten omaksumisen edistämistä. Kehittäessäsi KPI:itäsi, ajattele kohdeyleisön digitaalisen kulttuurin piirteitä ja sitä, ovatko tarvittavat muutokset siirtäneet sinut lähemmäs näitä tavoitteita. Digitaalinen muutos organisaatiossa voi vaatia myös lisää rahoitusta, josta voit lukea lisää täältä.

Siirtymässä digitaaliseksi yritykseksi työvoiman inhimillisten tarpeiden huomiotta jättäminen olisi virhe. Kun autat työntekijöitäsi menestymään digitaalisessa maailmassa turvallisessa ja tukevassa ympäristössä, varmistat, että muutoksesi on kestävää ja kannattavaa pitkällä aikavälillä. 

Kun rakennat digitaalista kulttuuria työntekijöidesi näkökulmasta, huomaat helpommin voivasi muuttaa heidän uskomuksiaan ja kannustaa uusia käyttäytymismuotoja, jotka mahdollistavat heidän selviytymisensä mistä tahansa kriisistä ja palvelemaan asiakkaitasi paremmin.

Työntekijöiden osallistaminen digitaaliseen muutokseen

Työntekijöiden osallistuminen on avainasemassa onnistuneessa digitaalisessa muutoksessa organisaatiossa. Digitaalinen muutos edellyttää koko henkilöstön sitoutumista ja aktiivista roolia uusien teknologioiden ja toimintatapojen omaksumisessa. Työntekijöiden osallistaminen ei ole vain suositeltavaa, vaan se on välttämätöntä, jotta muutos voidaan toteuttaa tehokkaasti ja saavuttaa tavoitteensa.

Digitaalisen muutoksen käynnistäminen työntekijöiden osallistamisella voi auttaa luomaan positiivisen muutoksen ilmapiirin organisaatiossa. Työntekijöiden näkemysten ja palautteen kuunteleminen antaa heille tunteen siitä, että heillä on merkitystä ja että heidän panoksensa arvostetaan. Tämä voi lisätä motivaatiota ja sitoutumista muutokseen.

Yksi tapa osallistaa työntekijöitä digitaaliseen muutokseen on järjestää säännöllisiä työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joissa he voivat ilmaista ajatuksiaan ja huolenaiheitaan muutokseen liittyen. Näissä tilaisuuksissa voidaan myös tarjota koulutusta ja tukea uusien työkalujen ja teknologioiden käyttöönotossa.

Ketterä organisaatiokulttuuri ja digitaalinen muutos

Ketterä organisaatiokulttuuri voi edistää digitaalista muutosta merkittävästi. Ketterässä organisaatiossa korostetaan nopeutta, joustavuutta ja yhteistyötä, mikä sopii hyvin digitaalisten muutosten vaatimaan dynaamisuuteen. Tärkeää on, että organisaatio pyrkii luomaan ketterän ja avoimen ilmapiirin, joka kannustaa innovaatioihin ja uusien ideoiden jakamiseen.

Ketterän organisaatiokulttuurin perusajatuksena on poistaa turhat byrokratian ja hierarkian esteet, jotka voivat hidastaa päätöksentekoa ja toiminnan muutosta. Tämä antaa organisaatiolle mahdollisuuden reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin ja asiakastarpeisiin.

Digitaalinen muutos vaatii usein uudenlaista ajattelua ja toimintatapojen muutosta. Ketterä organisaatiokulttuuri tukee tätä muutosta tarjoamalla rakenteen, joka kannustaa kokeilemaan uusia ideoita ja oppimaan virheistä. Se voi myös edistää tiimityöskentelyä ja yhteistyötä eri osastojen välillä, mikä on usein tarpeen digitaalisen muutoksen onnistumiseksi.

Digitaalisen muutoksen vaikutukset työntekijöihin

Digitaalinen muutos vaikuttaa merkittävästi työntekijöihin ja heidän työtapoihinsa. Uusien teknologioiden ja digitaalisten työkalujen käyttöönotto voi muuttaa työtehtäviä, vaatia uudenlaista osaamista ja muuttaa työn organisointia.

Yksi digitaalisen muutoksen vaikutuksista työntekijöihin on se, että heidän on usein opittava uusia taitoja ja sopeuduttava nopeasti muuttuviin työympäristöihin. Tämä voi olla haastavaa, ja siksi koulutus ja tuki ovat tärkeitä tekijöitä digitaalisen muutoksen onnistumisessa.

Lisäksi digitaalinen muutos voi lisätä työn monimuotoisuutta ja tarjota uusia mahdollisuuksia työntekijöiden ammatilliselle kehitykselle. Se voi myös parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta, kun uudet työkalut ja teknologiat otetaan käyttöön.

Teknologian rooli digitaalisessa muutoksessa

Teknologia on keskeinen osa digitaalista muutosta organisaatiossa. Uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotto voi mahdollistaa prosessien automatisoinnin, tietojen analysoinnin ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen.

Teknologian rooli digitaalisessa muutoksessa voi vaihdella organisaatiosta ja toimialasta riippuen. Joillekin organisaatioille se voi tarkoittaa pilvipalveluiden käyttöönottoa ja tietojärjestelmien päivittämistä, kun taas toisille se voi merkitä tekoälyn tai IoT-ratkaisujen hyödyntämistä.

Kriittistä on, että teknologia tukee organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita ja auttaa parantamaan asiakaskokemusta. Siksi teknologian valinta ja käyttöönotto on tehtävä huolellisesti ja strategisesti.

Koulutus ja kehitys digitaalisen muutoksen tukena

Koulutus ja kehitys ovat olennainen osa digitaalista muutosta tukevaa strategiaa. Työntekijöiden on saatava tarvittava koulutus ja tuki uusien teknologisten työkalujen ja toimintatapojen oppimiseen.

Koulutusohjelmien tulisi olla räätälöityjä organisaation tarpeisiin ja ne voivat sisältää niin peruskoulutusta kuin syventävää erikoistumista. Työntekijöille tulisi tarjota mahdollisuus oppia omassa tahdissaan ja saada tarvittavaa tukea koulutuksen aikana.

Lisäksi koulutus ja kehitys eivät saisi olla kertaluonteisia tapahtumia, vaan niiden tulisi olla jatkuvia prosesseja, jotka tukevat työntekijöiden ammatillista kasvua ja osaamisen ylläpitoa.

Kaiken kaikkiaan digitaalinen muutos edellyttää organisaatiolta sitoutumista, ketteryyttä ja huolenpitoa työntekijöistään. Työntekijöiden osallistaminen, ketterä organisaatiokulttuuri, työntekijöiden vaikutusten huomioiminen, teknologian viisas käyttö ja koulutus ovat avaintekijöitä digitaalisen muutoksen onnistumisessa.

Yhteenveto

Digitaalinen muutos on keskeistä organisaation kilpailukyvyn ja innovaatiokyvyn parantamiseksi. Se voi vaikuttaa myönteisesti tehokkuuteen, tuottavuuteen, asiakaskokemukseen, datan hyödyntämiseen ja työn joustavuuteen.

Organisaation on määriteltävä haluttu digitaalinen kulttuuri, joka sisältää asenteet ja arvot, teknologiaintegraation, kokeilukulttuurin, digitaalisen osaamisen ja avoimen viestinnän. Johtajilla on keskeinen rooli digitaalisen muutoksen käynnistämisessä ja omaksumisessa. Heidän on näytettävä esimerkkiä ja ilmaistava selkeä visio muutokselle.

Muutoksen aloittaminen pienimuotoisilla kokeiluilla auttaa organisaatiota valmistautumaan suurempaan muutokseen. Samalla on tärkeää seurata muutoksen vaikutuksia ja mitata niitä suoritusindikaattoreiden avulla. Työntekijöiden osallistaminen ja kuunteleminen ovat avainasemassa digitaalisen muutoksen onnistumisessa. Työpajat, koulutus ja tuki auttavat heitä muutoksen omaksumisessa.

Ketterä organisaatiokulttuuri, joka korostaa nopeutta, joustavuutta ja yhteistyötä, helpottaa digitaalisen muutoksen toteuttamista. Teknologia on keskeinen osa digitaalista muutosta, ja sen valinta ja käyttöönotto on tehtävä strategisesti organisaation liiketoiminnalliset tavoitteet huomioiden.

Koulutusohjelmat ja jatkuva oppiminen ovat välttämättömiä työntekijöiden valmistamiseksi digitaalisen muutoksen haasteisiin. Työntekijöiden hyvinvointi ja tuki ovat keskeisiä digitaalisen muutoksen onnistumisessa. Organisaation on tarjottava tarvittava tuki ja resurssit työntekijöiden ammatilliseen kasvuun ja osaamisen ylläpitoon.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi digitaalinen muutos on tärkeä työyhteisölle?

Miten organisaatio voi luoda positiivisen digitaalisen kulttuurin työyhteisössään?

Miten johtajat voivat tukea digitaalista muutosta työyhteisössään?

Mikä on teknologian rooli digitaalisessa muutoksessa työyhteisössä?

Mitkä ovat työntekijöiden osallistamisen tärkeimmät tekijät digitaalisessa muutoksessa?

Miten organisaatio voi juurruttaa digitaalisen muutoksen kulttuuriinsa?

Miksi koulutus ja kehitys ovat olennainen osa digitaalisen muutoksen strategiaa työyhteisössä?

Miten digitaalinen muutos vaikuttaa työntekijöihin ja heidän työtapoihinsa?