kuluttajat pettyneitä talouteen

Kuluttajat suhtautuvat melko synkästi omaan ja Suomen taloudelliseen tilanteeseen sekä sen kehittymiseen Tilastokeskuksen äskettäin julkaisema kuluttajien luottamusindikaattori kertoo luottamuksen laskeneen vuoden takaisesta.

Suuressa kuvassa kokemus omasta taloudellisesta tilanteesta ja sen kehityksestä ei ole kovinkaan hyvä. Suurimpana uhkana nähtiin työttömyys ja inflaatio, jotka tutkimuksen perusteella askarruttavat suomalaisten mieliä.

Nämä uutiset eivät välttämättä ole hyvä asia esimerkiksi yritysten kannalta. Mikäli suomalaiset suhtautuvat pessimistisesti omaan taloudelliseen tilanteeseen, se näkyy nopeasti varsinkin kestohyödykkeiden kulutuksessa.

Lue myös: Taantuma alkaa olemaan ohitse – valoa tunnelin päässä

Kuluttajien keskuudessa paljon hajontaa maantieteellisesti ja väestöryhmittäin

Tilastokeskus kertoi tutkimuksessaan, että suomalaisten luottamus talouden elpymiseen vaihtelee paljon maantieteellisesti. Pääkaupunkiseudulla luottamus oli vahvinta, mikä ei sinänsä ole yllätys, sillä onhan kyseessä taloudellisesti Suomen tärkein alue. Korkojen ja inflaation laskun myötä alueella on todennäköisesti tulossa aiempaa enemmän työpaikkoja.

Sen sijaan Länsi-Suomessa luottamus oli heikointa, sillä Tilastokeskuksen mukaan luottamusindikaattori oli vain -12,0.

Tutkimuksessa otettiin selvää myös siitä, miten eri väestöryhmät kokevat talouden kehittyvän lähiaikoina. Yrittäjät olivat joukon positiivisimpia, sillä heidän indikaattoriksi muodostui -3,5, kun taas työttömät arvioivat oman taloutensa kehittyvän heikosti.

Työttömien luottamusindikaattoriksi tuli -17,7, joka onkin melko alhainen luku. Tähän on varmasti syynä hallituksen ilmoittamat laajat leikkaukset, jotka koskevat myös työttömiä.

Sukupuolten välillä miehet olivat optimistisempia kuin naiset, sillä heidän indikaattorinsa näytti lukua -5,4. Naisilla sama luku jäi -15,2, joten eroa voi pitää merkittävänä.

Yksi syy tähän voi olla julkiseen puoleen kohdistuvat leikkaukset, joita on hallituksen toimesta luvassa. Suurin osa julkisella sektorilla työskentelevistä on naisia, joista monet varmasti kokevat työpaikkansa uhatuksi juuri tällä hetkellä.

Kuluttajat eivät näe taloutensa paranevan lähitulevaisuudessa

Kuluttajien näkemykset omasta ja Suomen taloudesta ovat parantuneet hieman viime kuuhun verrattuna, mutta ne ovat edelleen heikommalla tasolla kuin vuosi sitten. Toukokuussa 33 prosenttia vastaajista arvioi, että heidän oma taloudellinen tilanteensa on tällä hetkellä heikompi kuin vuotta aiemmin.

Suomalaisista taas 21 prosenttia piti omaa talouttaan vahvempana kuin vuotta aiemmin. Moni varmasti odottaa, että juuri tämä prosenttiluku lähtisi kasvuun lähiaikoina.

Samoin koko maan taloudelliseen tilanteeseen suhtauduttiin negatiivisesti. 71 prosenttia kuluttajista koki sen huonontuneen viimeisen vuoden aikana ja vain kuusi prosenttia parantuneen.

Tulevaisuuden suhteen positiivisia odotuksia Suomen talouden kehityksen osalta oli 22:lla prosentilla kuluttajista. Tähän vaikuttavat varmasti viime aikaiset uutiset siitä, että inflaatio on laskenut ja korkotasot ovat tippumassa.

Lisäksi monet asiantuntijat odottavat Euroopan keskuspankin lähtevän alentamaan ohjauskorkojaan tulevan kesän aikana. Se antaa tietysti lisää optimismia tulevaisuuden suhteen, mutta ei vaikuta näkyvän millään tavalla kuluttajien keskuudessa.

Suomen bruttokansantuotteen on myös arvioitu kasvavan seuraavien kahden vuoden aikana. Luultavasti suurin osa vastaajista haluaa ensin nähdä näiden ennusteiden toteutuvan, ennen kuin niihin varsinaisesti luotetaan.

Toisaalta tutkimuksessa tuli ilmi, että 39 prosenttia odottaa maamme taloudellisen tilanteen huonontuvan seuraavan vuoden aikana. Henkilökohtaisen taloutensa kohentumiseen luotti 27 prosenttia vastanneista ja 20 prosenttia odotti sen huononevan vuoden kuluessa.

Tällä saattaa olla paljon vaikutusta sille, miten erilaisten kestohyödykkeiden markkinat elävät seuraavina vuosina. Mikäli kuluttajat arvioivat oman taloutensa tilansa hankalaksi, suuret hankinnat kuten talot ja autot jäävät helposti ostamatta.

Lainan ottamisen kannalta vain 13 prosenttia piti sitä järkevänä, joten mitään suurta ryntäystä esimerkiksi asuntomarkkinoille suomalaisilta ei kannata odottaa. 16 prosenttia vastaajista kuitenkin suunnitteli ottavansa lainaa seuraavan vuoden sisällä.

Lue myös: Yhdysvaltain pörssit nousuun – taustalla inflaatioluvut

Työttömyys ja inflaatio koetaan uhkana

Työttömyys on keskeisimmistä uhkakuvista, joita kuluttajat kokevat taloudellisen asemansa puolesta tällä hetkellä. Suomalaisista jopa 60 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Vain 13 prosentti odotti työllisyyden nousevan, joten melko negatiiviset tunnelmat työmarkkinoita kohtaan vallitsevat kuluttajien keskuudessa.

Huomionarvoista on se, että vain 3 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyteen liittyvän riskin vähentyneen omalla kohdallaan. Kaikkiaan kuluttajista 28 prosenttia arvioi riskin kohonneen, mikä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon viimeaikaiset konkurssit ja irtisanomiset suomalaisten yritysten kohdalla.

Vaikka inflaatio on ollut kovassa laskussa, kuluttajat odottavat hintojen nousevan ennusteita nopeammin tämän vuoden aikana. Vastauksista käy kuitenkin ilmi se, että suomalaiset eivät odota enää niin nopeaa inflaatiota kuin vielä vuosi sitten.

Toukokuussa 2024 kuluttajat arvioivat hintojen nousseen 5,5 prosenttia edellisvuodesta. Tämän vuoden aikana odotusarvo inflaatiolle on 4,3 prosenttia. Kuluttajista 68 prosenttia oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet paljon tai melko paljon vuodessa.