Yrittäjänä tulee varmasti eteen tilanteita, jossa yritystoimintaa voisi kehittää mutta siihen ei ole tarvittavia varoja. Suomessa on monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia, joista voi saada apua tällaisissa tilanteissa. Yritystuet auttavat yrityksiä esimerkiksi kasvussa tai innovoinnissa, jolloin niillä on paremmat mahdollisuudet pärjätä maailmalla.

Esimerkiksi valtion omistama Finnvera tarjoaa monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja erityisesti uusille ja kasvaville yrityksille. Lisäksi pankkilainat ovat erittäin yleisiä yritysten keskuudessa, sillä ne ovat ehdoiltaan yleensä kilpailukykyisiä. Business Finland ja ELY-keskukset puolestaan tukevat pk-yritysten kasvua ja kehitystä monipuolisesti, joten tukea on mahdollista saada monesta lähteestä.

Kansainväliseltä tasolta EU tarjoaa erilaisia tukimuotoja, jotka on suunnattu eri alueiden taloudellisen kehityksen tukemiseen. Niistä kannattaa ottaa selvää, siilä EU-tukien painotukset vaihtelevat eri aikoina.

Yrityksen rahoitusmahdollisuudet ovat siis laajat ja riippuvat pitkälti yrityksen tarpeista ja senhetkisestä tilanteesta. On tärkeää ymmärtää, mikä rahoitusmuoto tai tuki sopii parhaiten kulloiseenkin tilanteeseen ja hakea sitä tarpeen mukaan. Yritystuet voivat parhaimmillaan olla merkittävä voimavara, kun yritys hakee kasvua markkinoilta.

Mikäli yritystuet kiinnostavat sinua ja olet harkinnut hakevasi sellaisia, lue läpi tämä artikkeli ja kerromme sinulle lisää asiasta. Artikkelin lukemisen jälkeen sinulla on parempi kuva siitä, minkälaisia tukia Suomessa voi saada ja mistä niitä voi hakea.

Yritystoiminnan kehittämiseen myönnetyt yritystuet

Oletko kenties kiinnostunut kehittämään yrityksesi toimintaa ja haluaisit tietää, onko sitä varten mahdollista saada tukia? Yritysten kehittämistä voidaan rahoittaa monella eri tavalla aina yrittäjän omien pääomien tai yritystukien avulla.

Tärkeitä rahoittamiseen tarkoitettuja instituutioita ovat Suomessa esimerkiksi Finnvera, joka tarjoaa erilaisia yritystukia ja -lainoja monipuolisesti. Se on valtion omistama rahoituslaitos, joka tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja erityisesti uusille yrityksille ja laajentuville yrityksille. Lähtökohtaisesti se pyrkii tukemaan pk-yrityksiä.

Yrityslaina pankista on hyvin yleinen tapa hakea lainaa yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle, mutta sen saaminen vaatii tiettyjä kriteereitä. Yrityslaina ilman vakuuksia on yksi vaihtoehto silloin, kun yritys tarvitsee lainaa suhteellisen pieniä rahamääriä. Niissä korot ovat kuitenkin normaalia suuremmat, mikä on hyvä ottaa huomioon.

Joukkorahoitus voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun yritys pyrkii kehittämään uutta tuotetta. Monet ovat onnistuneet saamaan merkittäviäkin määriä rahaa joukkorahoituksen kautta ja varsinkin silloin, kun markkinoille pyritään esittelemään jokin aivan uudenlainen tuote.

Tämä on vielä kohtalaisen uusi rahoitusmuoto, joka on yleistynyt esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta ei niinkään Suomessa. Siinä yksilöt ja yhteisöt voivat sijoittaa rahaa hankkeisiin tai yrityksiin siten kuin parhaaksi näkevät. Se tarjoaa vaihtoehdon perinteisille rahoitusmuodoille silloin, kun yritys haluaa lähteä kehittämään toimintaansa.

Myös Business Finland on yksi vaihtoehto silloin, kun pk-yritys pyrkii kasvattamaan toimintaansa. Samoin paikalliset ELY-keskukset tarjoavat pienille ja keskisuurille yrityksille erilaisia yritystukia, joiden avulla voi pyrkiä kehittämään omaa toimintaansa.

Matalan tason tukia ovat taas TE-keskuksen myöntämä starttiraha sekä erilaisten säätiöiden myöntämät tuet. Ne ovat hyviä vaihtoehtoja varsinkin silloin, kun yritys on käynnistämässä toimintaansa. Mikäli tarvitset tukea työntekijöiden palkkaamiseen, silloin palkkatuki on oiva apu.

Kuten varmasti jo huomasit, erilaisia tukia on mahdollista saada yritystoimintaan aina tilanteesta riippuen. Yritysten rahoitusmuodot riippuvat aina sen tarpeista, tilanteesta ja tavoitteista, joten monipuolisella valikoimalla pyritään tukemaan yrityksiä mahdollisimman monipuolisesti.

yritystuet

Business Finlandin kansainvälistymiseen – tarjoaa rahallista tukea ja verkostoja

Business Finland on organisaatio, jonka päällimmäinen tavoite on auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä ulkomaisille markkinoille. Tätä varten se on luonut oman rahoitusjärjestelmän sekä verkoston, jotka ovat rakennettu näiden tavoitteiden täyttämiseksi.

Business Finlandin kautta on mahdollista saada 5 000 euron arvoinen innovaatioseteli, jonka avulla yritys voi ostaa omaa toimintaansa tukevia palveluita muilta yrityksiltä. Se on loistava apu silloin, jos yrittäjältä puuttuu yrityksen toimintaan liittyvää osaamista ja hän haluaa ostaa sen ulkopuolelta.

Leader-rahoitus – yritystuet erilaisiin yrityshankkeisiin

Suomessa toteutettava Leader-rahoitus on merkittävä silloin, kun puhutaan paikallisten yhteisöjen ja alueiden kehittämisessä. Se on osa maaseudun kehittämisohjelmaa ja sen tavoitteena on edistää elinvoimaisten ja vetovoimaisten maaseutualueiden syntymistä ja säilymistä.

Tämä on tietysti kaikkien suomalaisten etu, sillä harvaan asuttu maa kannattaa pitää mahdollisimman elinvoimaisena myös kasvukeskusten ulkopuolella.

Suomessa toimii yhteensä 52 paikallista Leader-ryhmää, jotka kattavat koko Suomen maantieteellisen alueen. Nämä ryhmät myöntävät rahoitusta paikallisille hankkeille, jotka tukevat alueen elinvoimaisuutta ja kehittämistä. Mikäli olet kehittämässä yritystoimintaa haja-asutusalueella, silloin kannattaa kääntyä rahoitusasioissa paikallisen leader-ryhmän puoleen.

Rahoitusta voivat hakea niin yksittäiset yrittäjät kuin yhteisötkin erilaisiin hankkeisiin, jotka yleensä liittyvät paikallisten palveluiden parantamiseen. Myös matkailun edistämiseen ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen on mahdollista saada tukea tämän ohjelman kautta.

Jotta rahoitusta voi saada, sitä varten on tietysti käytävä läpi hakemisprosessi. Rahoitusta myönnettäessä arvioidaan se, minkälainen vaikutus hankkeella on alueen kehittämisen kannalta ja onko se taloudellisesti kestävää. Lähtökohtaisesti tavoitteena on edistää sellaisia hankkeita, joissa pyritään tukemaan alueen pitkäjänteistä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä.

Leader-rahoitus on merkittävä työkalu paikallisyhteisöjen ja maaseutualueiden kehittämisessä. Kaiken kaikkiaan Leader-rahoitus pyrkii kehittämään paikallista osaamista sekä yhteisöllisyyttä sellaisilla alueilla, joita ei lasketa kaupunkialueiksi. Tämä rahoitusmalli vahvistaa Suomen eri alueiden elinvoimaisuutta, sillä maassamme on useita muuttotappiosta kärsiviä kuntia. On kaikkien suomalaisten etu, että Suomi pysyy asutettuna mahdollisimman laajalti.

Euroopan unionin yritystuet

Euroopan unionin jäsenenä Suomi saa mahdollisuuden hyödyntää EU:n tarjoamia rahoituslähteitä, jolloin se joudu olemaan vain maksavana osapuolena. Monien EU:n myöntämien tukien tavoitteena on tuke paikallisten alueiden taloudellista kehitystä. Kuten jo monet tietävätkin, erityisesti maaseutualueita on tuettu Euroopan unionin toimesta Suomessa.

Yritykset voivat saada tätä tukea monista eri rahastoista, joiden ehdot ja säännöt vaihtelevat aina rahastojen ja ohjelmien välillä.

Mikäli yrityksesi haluaa hakea EU:n myöntämiä tukia, niitä haetaan yleensä ELY-keskusten kautta. On tärkeää huomata, että rahoituksen painotukset vaihtelevat aina tiettyjen aikojen mukaan. Näin ollen ajankohtaiset rahoituksen painopisteet on hyvä tarkistaa ennen tukien hakemista.

Hyvää EU-rahoituksessa on se, että yritysten kehittämisavustukset ovat jatkuvasti haettavissa, jolloin niitä voi hyödyntää erilaisten projektien rahoittamiseen. Tämänkin rahoituksen tavoitteena on pyrkiä auttamaan yrityksiä kehittämään toimintaansa ja luomaan uudenlaisia tuotteita ja palveluita, joilla voisi pärjätä tulevaisuuden markkinoilla.

Vaikka EU-rahoitus voi olla erinomainen rahoitusmahdollisuus monille yrityksille, siihen liittyy myös omat ongelmansa. Ensinnäkin EU-rahoituksen hakuprosessi voi olla erittäin vaativa, jolloin se vie paljon aikaa. Toiseksi projektien tulee usein sellaisia, jotka ovat juuri sillä hetkellä EU:n painopisteenä, joten monet teollisuuden alat ovat ulkona rahoituksesta.

Jos olet kuitenkin hakemassa EU-rahoitusta, ensimmäisenä kannattaa kääntyä paikallisen ELY-keskuksen puoleen. Sieltä voi saada asiantuntevaa apua, mikä helpottaa rahoituksen hakemista huomattavasti.

Säätiöt ja rahastot – tukea monipuolisesti

Säätiöt ja rahastot ovat Suomessa perinteisesti olleet merkittäviä kulttuurin, tieteen ja taiteen tukijoita. Tässä mielessä niiden merkitys yhteiskunnan kannalta on ollut tärkeä, koska säätiöt ovat tukeneet paljon sellaista toimintaa, jota markkinavetoisesti olisi vaikea tehdä kannattavaksi.

Miten nämä instituutiot voivat toimia yritysten rahoituslähteinä ja minkälaista arvoa ne voivat tuoda yritystoimintaan? Jokaisella säätiöllä on omat – yleensä perustajansa määrittämät – tarkoitus ja tavoitteet. Vaikka säätiön ensisijainen tarkoitus ei ole yksinomaan liiketoiminnan tukeminen, se voi silti toimia yrityksen rahoituslähteenä.

Rahastot keskittyvät usein tuottamaan taloudellista tuottoa sijoittajilleen. Yritysten näkökulmasta ne voivat tarjota yrityksille pääomaa kasvuun tai uusiin investointeihin. Vastineeksi rahasto saa taas yleensä omistusosuuden yrityksestä tai osan tulevista tuotoista.

yritystuet hakulomake

Muut yritystukien lähteet

Yritystukia voi saada myös esimerkiksi yksittäisiltä sijoittajilta tai niin sanotuilta enkelisijoittajilta, mikäli puhutaan startupeista tai muista kasvuyrityksistä. Tällöin kyseessä ei ole varsinaisesti tuki, vaan sijoitus, jonka vastineena annetaan yrityksen osakkeita tai osuuksia.

Yliopistojen ja muiden oppilaitosten kautta on mahdollista saada tukea esimerkiksi tuotekehittelyyn ja muuhun vastaavaan. Ne eivät harjoita niinkään suoraa rahoitusta, vaan saattavat tarjota osaamistaan yrityksille, millä taas voi olla merkittävä vaikutus tuotteen jatkokehittelyn ja menestymisen kannalta.

Toinen samanlainen instituutio on Valtion teknillinen tutkimuskeskus, jonka yrityksillä on mahdollista tehdä yhteistyötä erilaisissa kehittämishankkeissa. Se saattaa tarjota merkittävää apua yrityksille, kun ne pyrkivät saamaan kilpailuetua markkinoilla.

Yritystuet – yhteenveto

Yritystuet ovat tärkeä osa lähes jokaisen yrityksen toimintaa ja varsinkin silloin, kun yritys pyrkii kehittämään uudenlaisia tuotteita markkinoille. Suomessa on tarjolla useita rahoitusvaihtoehtoja, jotka on räätälöity erilaisille yrityksille riippuen niiden tilanteesta ja tarpeista.

Suomessa yrityksiä tukevia instituutioita ovat muun muassa Finnvera, joka erikoistuu erityisesti uusien kasvuyritysten rahoittamiseen. Pankit tarjoavat yrityslainoja, kun taas joukkorahoitus on voimakkaassa nousussa oleva rahoitusmuoto.

Mikäli taas tähtäät yrityksen kanssa kansainvälisille markkinoille, Business Finland tarjoaa tukea sellaisille pk-yrityksille, jotka pyrkivät löytämään markkinoita ulkomailta. Myös ELY- ja TE-keskukset tukevat yritystoimintaa eri tavoin, joten valinnanvaraa on paljon.

Yrityksille on tarjolla paljon erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, joihin jokaisen yrittäjän kannattaa tutustua. Niistä voi olla paljon apua yrityksen eri kasvuvaiheissa, joten yritystuet ovat tältä osin tärkeitä kaikenlaisille ja -kokoisille yrityksille.

Yritystuet – usein kysytyt kysymykset

Mitä on yritystuet?

Miksi yritystukia maksetaan?

Kuka saa yritystukea?

Mihin yritystukia tarvitaan?

Mitkä tahot myöntävät yritystukia?

Pitääkö yritystukia maksaa takaisin?