vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi asiaksi yritysten keskuudessa, koska se vaikuttaa nykypäivänä hyviin moneen eri tekijään yrityksen toiminnassa. Keskeistä se on varsinkin niiden pk-yritysten osalta, jotka ovat keskittyneet vientiin ja nopeaan kasvuun.

Elinkeinoelämän keskusliiton Pk-vastuullisuusbarometrin mukaan vastuullisuuden merkitys on tunnistettu pk-yritysten johdossa laajasti, mutta toimenpiteet ja tavoitteet vaihtelevat yrityskoon ja toimintatyylin mukaan.

Varsinkin aivan pienimmät yritykset eivät panosta vastuullisuuteen yhtä paljon kuin hieman suuremmat. Tämä on tietysti ymmärrettävää, koska pienillä yrityksillä resurssit ovat huomattavasti niukemmat.

Joka tapauksessa tulevaisuudessa yritysten vastuullisuus tulee näyttelemään yhä suurempaa kuvaa markkinoilla. Monet suomalaiset pk-yritykset tunnistavat tarpeen, mutta aivan kaikki ei ole vielä lähtenyt mukaan kehittämään toimintaansa vastuullisempaan suuntaan.

Lue myös: Vihreä siirtymä: Uusiutuvan energian kasvu Suomessa

Yrityksen vastuullisuus – mitä sillä tarkoitetaan?

Yrityksen vastuullisuus on paljon enemmän kuin pelkän maineen parantamista tai lainsäädännön noudattamista. Jokainen yritys pyrkii vastaamaan toiminnassaan myös siihen, minkälaisia vaikutuksia sen toiminnalla on yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Tämä kehitys on ollut voimistuvaa ja on todennäköisesti paljon tärkeämpää jo aivan lähitulevaisuudessa. Mikäli yritys ei ota huomioon ympäristötekijöitä toiminnassaan, on hyvin vaikea sellaisen pärjäävän lähitulevaisuudessa.

Vastuullisuus voi liittyä yrityksen osalta siihen, miten henkilöstöä johdetaan ja toisaalta myös siihen, miten yrityksen toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys.

Tällöin puhutaan myös yrityksen yhteiskuntavastuusta, koska onhan yrityksillä suuri rooli kaikissa yhteiskunnissa. Yrityksen vastuullisuus näkyy niin työelämän arjessa kuin laajemmissa strategisissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi yhteiskunnan lainsäädännössä.

Vastuullinen yritys toimii siten, että kirjanpito on kunnossa ja toiminnassa noudatetaan tarvittavia lakeja. Tällöin vastuullisuutta voi edistää toimimalla eettisesti ja läpinäkyvästi.

Tulevaisuuden kannalta saattaa olla mahdollista, että yrityksen toimintaa voidaan tarkastella lohkoketjuteknologian avulla, jolloin sen toiminta olisi huomattavasti läpinäkyvämpää kuin aikaisemmin.

Yrityksen vastuullisuus näkyy esimerkiksi näissä asioissa:

  1. Ympäristövastuu: Yhä useampi yritys pyrkii kohti kestävää tulevaisuutta. Tämän merkitys tulee kasvamaan jatkuvasti ja voi tulevaisuudessa näytellä tärkeää osaa esimerkiksi rahoituksen ja yhteistyön kannalta.
  2. Sosiaalinen vastuu: Ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on hyvä asia monella tapaa. Vastuullinen yritys parantaa sekä omien työntekijöiden että kuluttajien elämänlaatua.
  3. Taloudellinen vastuu: Eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta on tärkeää varsinkin pitkällä aikavälillä. Se luo vastuulliselle yritykselle hyvän maineen luotettavana toimijana.

Miten vastuullisuutta vaalitaan suomalaisissa pk-yrityksissä?

Ne suomalaiset pk-yritykset, jotka pyrkivät kasvuun ja nimenomaan kansainväliseen kauppaan, ovat ehtineet pidemmälle vastuullisuuteen liittyvissä strategioissa. EK:n tutkimus osoittaa, että 89 prosenttia pk-sektorin yrityksistä pitää vastuullisuutta tärkeänä asiana liiketoimintansa kannalta.

Yritykset korostivat vastauksissaan erityisesti henkilöstön hyvinvointia ja ympäristövastuuta. Henkilöstön hyvinvointiin halutaan täten panostaa siten, että vastuullisuus näkyy heidän kohtelussaan monella eri tapaa.

Toisaalta taloudelliset hyödyt, kuten kustannussäästöt ja rahoituksen saatavuus, nähdään vähäisempinä syinä panostaa vastuullisuuteen. Merkitystä annetaan myös sille, miten vastuullisuus liittyy ympäristötekijöihin ja kestävään kehitykseen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vastaajista vain puolet on asettanut konkreettisia tavoitteita vastuullisuuteen liittyen, mikä osoittaa taas sen, että pk-yritysten välillä on paljon vaihtelevuutta. Samoin tämä tarkoittaa sitä, että monilla pk-yrityksillä riittää vielä paljon tehtävää vastuullisuuteen liittyen.

Vastuullisuuteen liittyvistä investoinneista yritykset odottavat sitä, että ne parantaisivat yrityksen mainetta kuluttajien keskuudessa, minkä lisäksi niiden katsotaan antavan paremman kuvan työnantajasta tuleville työntekijöille.

Suurimmaksi haasteeksi nousevat kuitenkin pk-yritysten rajalliset resurssit. Varsinkin tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa rahat saattavat olla tiukassa, mikä varmasti näkyy varsinkin pienten yritysten investointi halukkuudessa.

Lue myös: Työelämän murros – etätyö, liikkuvuus ja tekemisen tavat

Vastuullisuus voi toimia kilpailuetuna pk-yritykselle

Vastuullisuus nähdään yhä enemmän kilpailuedun ja liiketoiminnan kehittämisen apuna. Joidenkin asiantuntija-arvioiden mukaan tulevaisuuden sääntelyyn liittyvät muutokset ja markkinoiden odotukset tulevat korostamaan vastuullisuuden merkitystä entisestään.

Koska maailmassa pyritään tehokkaasti kehittämään nimenomaan kestävää kehitystä, sen merkitys tulee tulevaisuudessa olemaan entistä tärkeämpi.

Tiivistettynä yrityksen vastuullisuus voi tuoda hyötyä yritykselle seuraavilla osa-alueilla:

  • Tuo mainehyötyä yritykselle
  • Helpottaa markkina-aseman vahvistamista
  • Työntekijöiden sitoutuminen yritykselle
  • Parempi kuva työnantajana

Yksi mahdollinen kehityskulku saattaa olla jopa sellainen, jossa rahoituksen myöntäminen tai hakeminen riippuu siitä, onko yrityksen toiminta riittävän vastuullisella tasolla. Näin vastuullisuudesta saattaa tulle jopa kilpailuvaltti, mikäli mielii päästä oikeisiin pöytiin keskustelemaan.

Lisäksi vastuulliset käytännöt parantavat usein yrityksen mainetta kuluttajien piirissä. Ne myös lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja voivat jopa avata täysin uusia markkinoita. Mikäli yritys valmistaa jotain tiettyä tuotetta ympäristöystävällisellä tavalla, lainsäädännön muutokset eri alueilla saattaa synnyttää paljon uutta kysyntää tuotetta kohtaan.

Vastuullinen toiminta voi houkutella lahjakasta työvoimaa sekä parantaa työntekijöiden sitoutumista yritykseen. Tämä taas auttaa yritystä kilpailemaan muiden kanssa ja parantamaan asemiaan osaavan henkilökunnan osalta.