Kuigi sotsiaalmeedia saab sageli halba tagasisidet, on sotsiaalmeedia eelised digitaalajastul esile kerkinud transformatiivse jõuna. See jõud mõjutab elu erinevaid aspekte. Need aspektid ulatuvad haridusest ja vaimsest tervisest poliitika, kaubanduse ja isiklike suheteni.

Vaatamata sotsiaalmeedia arvukatele positiivsetele mõjudele eksisteerivad potentsiaalsed riskid. Nende riskide teadvustamine ja vajalike kaitsemeetmete rakendamine on hädavajalikud.

See artikkel käsitleb neid aspekte. See annab põhjaliku ülevaate laste ja noorte sotsiaalmeedia kasutamise plussidest. Samuti käsitletakse sotsiaalmeedia positiivset mõju vaimsele tervisele ja sotsiaalmeedia rolli ühiskonnas.

Artikkel sisaldab teadmisi hiljutistest uuringutest, valgustades selle valdkonna praegusi suundumusi ja arenguid.

Peamised tähelepanekud sotsiaalmeedia eeliste kohta

 • Sotsiaalmeedial on oluline roll noorte õppimise ja loovuse edendamisel (Baytiyeh, 2021).
 • Sotsiaalmeedia on võimas platvorm noorte eneseväljenduseks ja ühenduse loomiseks (Vainkar et al., 2022).
 • Sellel võib olla positiivne mõju vaimsele tervisele, eriti psüühikahäiretega inimeste puhul (Naslund et al., 2020).
 • Siiski on ülioluline tasakaalustada sotsiaalmeedia potentsiaalsed eelised kaasnevate riskidega, rakendades vajalikke kaitsemeetmeid, et maksimeerida kasu ja minimeerida kahju (Casale, 2020).
 • Sotsiaalmeedia on poliitikamaastikku demokratiseerinud, võimaldades kuulda tõrjutud hääli (Pew Research, 2023).
 • Kaubanduses on sotsiaalmeedia viinud isikupärasema ja interaktiivsema turundusvormini (B2C, 2023).
 • Isiklikes suhetes võimaldab sotsiaalmeedia inimestel säilitada suhteid pikkade vahemaade tagant, luua uusi sidemeid, mis põhinevad ühistel huvidel, ja väljendada end ainulaadselt (Hatamleh et al., 2023)

Laste ja noorte sotsiaalmeedia kasutamise eelised

Tänapäeva omavahel seotud maailmas on sotsiaalmeedia eelised leidnud tunnustust erinevates valdkondades. Täpsemalt noorte inimeste jaoks ei ole sotsiaalmeedia lihtsalt meelelahutusvahend. Selle asemel on see oluline platvorm õppimiseks, loovuseks, eneseväljenduseks ja ühenduse loomiseks. Interneti, mobiiltelefonide ja sotsiaalmeediarakenduste võimsus suurendab kaugõpet ja võrgukogukondi. Sellest tulenevalt näitavad uuringud sotsiaalmeedia potentsiaali traditsioonilise hariduse muutmisel kuluefektiivseteks veebikeskkondadeks. Lisaks sellele, et sotsiaalmeedia parandab juurdepääsu haridusele asukohast sõltumata, stimuleerib see loovust. Lisaks edendab see ideede vahetust, identiteedi loomist ja kasutajate kogukondi.

Allolevates jaotistes käsitletakse sotsiaalmeedia eeliseid noorte õppimise ja loovuse toetamisel. Samuti arutatakse selle rolli eneseväljenduse, ühenduse loomise ja vaimse tervise parandamise hõlbustamisel. Seega rõhutab see selle olulisust praegusel digiajastul.

1. Sotsiaalmeedia abiga õppimise ja loovuse parandamine

Sotsiaalmeedia roll noorte õppimise ja loovuse suurendamisel on kõikehõlmav ja märkimisväärne. Kaugõppeprotsessid ja veebipõhised õppekogukonnad saavad kasu Internetist, mobiiltelefonidest ja sotsiaalmeedia rakendustest.

Baytiyehi artikkel (2021) näitab sotsiaalmeedia potentsiaali muuta näost näkku koolitus veebipõhiseks tasuta hariduskeskkonnaks. Kuigi käesolev artikkel käsitleb eriti konfliktidest mõjutatud piirkondi, ei piirdu selle ülevaated nende kontekstidega. Strateegiaid saab tõhusalt kasutada ka erinevatel muudel eesmärkidel.

Sotsiaalmeedia eelised õppimisel ja loovusel hõlmavad järgmist:

 • Haridusvormingud: traditsioonilised õpetajakesksed vormingud asendatakse aktiivse, õpilasekeskse lähenemisega. Õpetajad tegutsevad pigem suunajate kui teadmiste levitajatena.
 • Juurdepääsetavus: sotsiaalmeedia parandab juurdepääsu haridustegevusele, olenemata füüsilisest asukohast. See muudab teabe juurdepääsu pöördeliseks, muutes selle kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks, soodustades seeläbi õppimist.
 • Loovus: sotsiaalmeedia stimuleerib loovust. Õpilased näitavad oma andeid ja saavad tagasisidet, aidates kaasa loomingulisele arengule. Platvormid nagu Instagram või VoiceThread pakuvad väljundit loominguliseks tööks, julgustades pidevat õppimist.

2. Sotsiaalmeedia kui väljendus- ja ühenduseplatvorm

Sotsiaalmeedia eelised ilmnevad digiajastul. See pakub noortele platvormi eneseväljendamiseks ja sidemete loomiseks.

Vaingankari jt (2022) uuring tõstab esile sotsiaalmeedia transformeerivat rolli eneseväljenduse ja ühenduse loomise platvormina. Sotsiaalmeedia võimaldab noortel jagada oma mõtteid, emotsioone ja kogemusi, kujundades enesetunnet ja edendades identiteeti.

Sotsiaalmeedia eelised seisnevad selle mitmetahulisuses. See aitab luua mitmekülgseid sidemeid, kui noored suhtlevad eakaaslastega, süvenevad huvipõhistesse kogukondadesse ja osalevad ülemaailmsetes dialoogides. Digitaalne ühenduvus parandab sotsiaalset kapitali ja suhteid ning pakub tugivõimalusi. See suhtlusvõrgustik aitab positiivselt kaasa vaimsele tervisele.

Selles kontekstis rõhutatakse veelgi sotsiaalmeedia eeliseid:

 • Sisu: Noored jagavad ja tarbivad erinevat teavet, kujundades oma arusaamu ja hoiakuid.
 • Ühenduvus: noored suhtlevad eakaaslastega, osalevad kogukonna aruteludes ja loovad suhteid.
 • Väljendus: erinevad eneseväljendus- ja suhtlemisviisid aitavad identiteedi kujundamisel ja enesehinnangu tõstmisel.

Sotsiaalmeedia pole pelgalt digitaalne platvorm. Vastupidi, see on noorte vaimse tervise, identiteedi kujundamise ja sotsiaalse integratsiooni jaoks ülitähtis tööriist.

Sotsiaalmeedia positiivne mõju vaimsele tervisele

Sotsiaalmeedia eelised võivad positiivselt mõjutada vaimset tervist, eriti vaimuhaigusega inimeste puhul.

Naslund et al. (2020) võtavad kokku praegused uuringud sotsiaalmeedia kasutamise kohta vaimuhaigusega inimeste seas. Sotsiaalmeedia platvormid võivad pakkuda seotuse tunnet, vähendades eraldatuse tunnet.

Sotsiaalmeedia eelised vaimsele tervisele hõlmavad järgmist:

 • Eneseväljendus: see pakub võimalusi eneseväljendamiseks ja sisukaks suhtlemiseks, mis on kasulik marginaliseeritud isikutele.
 • Eakaaslaste tugivõrgustikud: Sotsiaalsed võrgustikud toimivad platvormidena kaaslaste tugivõrgustikega suhtlemiseks, edendades kogukonnatunnet.
 • Haridus: see hõlbustab juurdepääsu vaimse tervise teabele ja teenustele.

Nende võimalike eeliste ja kaasnevate riskide tasakaalustamine on ülioluline. Teadlikkus võimalikest riskidest ja vajalikest kaitsemeetmetest võib maksimeerida kasu ja minimeerida kahju.

Tervislik vs probleemne sotsiaalmeedia kasutamine

Nagu selgitatud, on sotsiaalmeedia kasutamisel eeliseid. Kuid Casale (2020) artiklis öeldakse, et sotsiaalmeedia liigne kasutamine või probleemne sotsiaalmeedia kasutamine (PSMU) võib igapäevaelu negatiivselt mõjutada.

PSMU võib varjata käitumuslikku sõltuvust või olla juba olemasoleva psühhopatoloogia, nagu sotsiaalne ärevus või depressioon, väljendus. Mõned teadlased viitavad sellele, et sagedane kasutamine võib negatiivsete seisunditega ajutiselt toime tulla.

Kasuliku suhte säilitamine sotsiaalmeediaga hõlmab nende riskide mõistmist ja vajalike kaitsemeetmete rakendamist, näiteks:

 • Sotsiaalmeedias veedetud aja jälgimine
 • Sisu kureerimine, millega inimene tegeleb
 • Kasutusmotiivide mõistmine
 • Pauside tegemine sotsiaalmeediast
 • Osalemine võrguühenduseta tegevustes, mis aitavad kaasa üldisele heaolule

Kokkuvõtteks võib öelda, et sotsiaalmeedia pakub palju eeliseid, kuid tasakaalustatud ja tervislik kasutamine on PSMU lõksude vältimiseks ülioluline.

Sotsiaalmeedia eelised erinevates valdkondades

Sotsiaalmeedia mõjutab erinevaid elu aspekte. Poliitika, kaubandus ja isiklikud suhted on selle mõju all. Sellel on poliitilises aktivismis võtmeroll. See on reforminud avalikku diskursust ja mõjutanud kampaaniaid. Seega paneb see kodanike hääled rohkem kõlama.

Ka kaubandus näeb sotsiaalmeedia eeliseid. Nüüd on see peamine turundustööriist. See julgustab tarbijate interaktiivset ja isikupärastatud kaasamist.

Tänu sotsiaalmeediale arenevad ka isiklikud suhted. See soodustab kaugsidemeid, ühiseid huvisid ja ainulaadset eneseväljendust.

Allolevates jaotistes uuritakse sotsiaalmeedia eeliseid poliitikale, kaubandusele ja isiklikele suhetele.

1. Poliitika

Pew Research Centeri (2023) uuringu kohaselt on sotsiaalmeedial olnud otsustav roll poliitilises aktivismis, avaliku diskursuse kujundamisel ja poliitiliste kampaaniate mõjutamisel:

 • Sotsiaalmeediast on saanud kodanikele oma seisukohtade avaldamise platvorm.
 • See on ka ruum, kus kodanikud saavad osaleda poliitilistes aruteludes.
 • Veelgi enam, see on kodanike jaoks vahend aktivismiga tegelemiseks.

See on poliitilise maastiku demokratiseerinud, võimaldades kuulda hääli, mis võisid traditsioonilises meedias olla marginaliseeritud.

2. Kaubandus

Kaubanduse valdkonnas on sotsiaalmeedia muutnud viisi, kuidas ettevõtted tarbijatega suhtlevad. Võib küsida: “Mis kasu on sotsiaalmeedia turundusest?”

Ettevõtted kasutavad sotsiaalmeedia platvorme mitmel viisil, mis viib isikupärasema ja interaktiivsema turundusvormini:

 • Reklaam: ettevõtted kasutavad sotsiaalmeediat oma toodete reklaamimiseks.
 • Kliendi kaasamine: see toimib ettevõtetele klientidega suhtlemise vahendina.
 • Tarbijate tagasiside: sotsiaalmeedia võimaldab ettevõtetel koguda tarbijate tagasisidet, mis toob kaasa tarbijate otsesema kaasamise toodete ja teenuste kujundamisse.

3. Suhted

Isiklike suhete osas on sotsiaalmeedia muutnud seda, kuidas me suhtleme ja suhtleme teistega. Nagu uuriti Hatamleh jt uuringus (2023) on sotsiaalmeedia kaasamisel positiivne seos sotsiaalsete suhetega:

 • Sotsiaalmeedia võimaldab inimestel säilitada sidemeid pikkade vahemaade tagant.
 • Samuti annab see ruumi üksikisikutele uute sidemete loomiseks ühiste huvide alusel.
 • Lisaks võimaldab see ainulaadseid eneseväljenduse vorme, mis ei pruugi olla võrguühenduseta suhtluses võimalikud.

Kuid nende suhete kvaliteeti võivad mõjutada sellised tegurid nagu usaldus, nendest vastasmõjudest saadav kasu ja võimalikud negatiivsed mõjud, nagu sotsiaalne isoleeritus ja vähenenud intiimsus. Samuti on oluline tunnistada, et sotsiaalmeedia kaasamise ja sotsiaalsete suhete vaheline suhe võib olla keeruline ja varieeruda sõltuvalt konkreetsest platvormist, kaasamise olemusest ja individuaalsetest erinevustest.

Sotsiaalmeedia eeliste kasutamine

Sotsiaalmeedia on muutev jõud, mis mõjutab erinevaid sektoreid, sealhulgas poliitikat, kaubandust ja isiklikke suhteid. Positiivse kasutamise korral pakub see märkimisväärset mõjupotentsiaali. Poliitikas võimaldab sotsiaalmeedia kuulmatuid hääli resoneerida. Äriliselt muudab see revolutsiooni klientide kaasamises. Nende platvormide kaudu arendatakse isiklikke sidemeid.

Sotsiaalmeedia eelised laienevad ka haridusele. See on õppimise ja loovuse jaoks ülioluline platvorm, mis pakub uusi võimalusi teadmiste vahetamiseks.

Vaatamata sotsiaalmeedia eelistele, tuleb olla kursis probleemse sotsiaalmeedia kasutamisega. Sotsiaalmeedia teadlik ja tasakaalustatud kasutamine tagab sellega terve suhte.

Viidatud allikad: