Business 2 Community (edaspidi “Veebisait”) on veebisait, mille omanikuks on Ühendkuningriigi ettevõte Clickout Media. Teid kutsutakse esitama artikleid, postitama kommentaare, registreeruma RSS-voogude saamiseks ja külastama Veebisaiti. Veebisaidi kasutamisega tunnistate ja nõustute selgesõnaliselt, et Veebisaiti kasutatakse vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

Kui te ei nõustu käesolevate kasutustingimustega, ei tohi te Veebisaiti kasutada. Veebisait jätab endale õiguse muuta neid kasutustingimusi igal ajal ja avaldab teateid oluliste muudatuste kohta oma valikuvabaduse järgi. Kui jätkate Veebisaidi kasutamist pärast selliste muudatuste avaldamise märkamist, annate sellega oma nõusoleku, et need muudatused on teile siduvad.

Rikkumised

Kui usute, et mis tahes sisu Veebisaidil rikub kasutustingimusi, teavitage Veebisaiti, saates e-kirja aadressile termsofuse{AT} business2community.com.

Meie faktid, arvamused, analüüsid või prognoosid võivad olla valed

Veebisaidi sisu pakutakse ainult üldiseks teavitamiseks, aruteluks ja meelelahutuseks. Osa sisust on Veebisaidi poolt modereerimata ja kajastab postitajate isiklikke arvamusi. Veebisaidil oleva teabe suhtes tuleb olla skeptiline, sest see võib olla solvav, kahjulik ja/või vale.

Ärge rikkuge postitamise või kommenteerimise reegleid

Te vastutate ise oma postituste eest ja nõustute, et kasutate Veebisaiti omal riskil, nii nagu see on. Teie postitused peaksid olema tõesed ja täpsed. Ärge tehke postitusi, mis hõlmavad järgmist:

 • Väärtpaberid müügiks, kauplemiseks või vahetuseks
 • ahistamine, laimamine, ähvardamine, jälitamine, kiusamine või teiste isikute seaduslike õiguste rikkumine.
 • Ebaseaduslik tegevus
 • mis tahes isiku või üksuse kehastamist või valesti teatada või vääralt esitada oma seotust mõne isiku või üksusega.
 • Teise isiku intellektuaalse omandi, sealhulgas, kuid mitte ainult, ärisaladuste, kaubamärkide ja mis tahes liiki autoriõiguste rikkumine.
 • rõvedused, vulgaarsused, fanaatilisused, vaenu õhutav või rassistlikult solvav keel või kujutised.
 • Kommertsreklaam
 • Hasartmängud, võistlused või ahelkirjad
 • Rakendatavate kohalike, riiklike, riiklike või rahvusvaheliste seaduste rikkumine seoses teiepoolse Veebisaidi kasutamisega. See hõlmab ka väärtpaberiseadusi ja -määrusi.
 • Postituse autorit isiklikult ründavad kommentaarid.

Lisaks nõustute, et kui kolmas isik väidab, et teie poolt Veebisaidile lisatud materjal on ebaseaduslik, siis kannate te täielikku vastutust selle tõendamisel, et materjal vastab kõigile kohaldatavatele seadustele.

Üldised tingimused

Veebisait jätab endale õiguse avaldada mis tahes teavet, mis on vajalik mis tahes kohaldatava seaduse, määruse, kohtumenetluse või valitsuse nõudmise täitmiseks. Veebisait võib ka toimetada, keelduda postitamisest või eemaldada mis tahes postitusi oma valikuvabaduse järgi. Veebisait jätab endale õiguse piirata juurdepääsu kõigile kasutajatele, kelle puhul Veebisait usub, et nad käituvad oma äranägemise järgi ebasobivalt, ebaprofessionaalselt või ebaseaduslikult.

Veebisait jätab endale õiguse oma valikuvabaduse kaudu eemaldada sisu, mis rikub mõnda siin sätestatud reeglit, millest ta saab teada, kuid ei ole kohustatud seda tegema. Kui mis tahes Veebisaidi sisu teid solvab, lõpetage Veebisaidi kasutamine.

Vastutusest lahtiütlemine

Veebisait sisaldab modereerimata teavet, mis sisaldab isikute isiklikke arvamusi ja muid väljundeid, kes postitavad sissekandeid mitmesugustel teemadel. Sellised sissekanded on konkreetsete autorite arvamused ja ei ole Veebisaidi või mis tahes Veebisaidiga seotud isiku või üksuse nõuanded, arvamused või teave.

Veebisaidi sisu ega seal sisalduvad lingid teistele veebilehtedele ei ole korrapäraselt modereeritud, kontrollitud, heaks kiidetud, läbi vaadatud ega heaks kiidetud Veebisaidi või mis tahes Veebisaidiga seotud isiku või üksuse poolt.

Veebisait ja mis tahes teave, tooted või teenused on esitatud “nagu on”, ilma igasuguse garantiita, olgu see siis otsene või kaudne, sealhulgas, kuid mitte ainult, vaikimisi garantiid kaubeldavuse, sobivuse või mittekaitstavuse kohta.

Veebisait ei garanteeri, et Veebisait töötab katkematult või veavabalt või et Veebisait on vaba viirustest või muudest kahjulikest komponentidest. Veebisaidilt või selle kaudu saadud teabe kasutamine toimub teie enda vastutusel.

Veebisait ei vastuta kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, laimamise, vigade, andmete kadumise või andmete kättesaadavuse katkemise eest, mis tuleneb Veebisaidi või mis tahes linkide kasutamisest või mittekasutamisest; Veebisaidi sisu paigutamisest; või sellest, et te tuginete Veebisaidi või Veebisaidi kaudu või saidil sisalduvate linkide kaudu saadud teabele.

Veebisait ei ole vahendaja, maakler/diiler, investeerimisnõustaja ega börs ja ei paku selliseid teenuseid.

Litsentsid

Vastutasuks teie nõusoleku eest käesolevate kasutustingimustega annab sait teile isikliku, mitteeksklusiivse, mitteülekantava ja tühistatava litsentsi Veebisaiti kasutada ja sellele ligi pääseda. Veebisaidil olevale materjalile võib juurde pääseda ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Veebisaidilt saadud teabe kasutamise lubatavuse kindlakstegemise kohustus langeb teile.

Veebisaidil postitades või muul moel Veebisaidil suhtluses osaledes annate Veebisaidile (või selle õigusjärglastele) tähtajatu, kasutustasuta ja tühistamatu õiguse ja litsentsi kasutada, paljundada, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida, levitada, edastada, avalikult näidata, avalikult esitada, all-litsentsida, luua sellest tuletatud teoseid, edastada ja müüa mis tahes sellist teavet.

Seaduse ja kohtu asukoha valik

Te nõustute, et mis tahes vaidlused, mis tulenevad käesolevatest kasutustingimustest või mis tahes Veebisaildile avaldatud sisust või on nendega seotud, sealhulgas nende koopiad ja taasavaldamine, olenemata sellest, kas need põhinevad lepingul, deliktilisel, seaduslikul või muul seadusel, reguleeritakse USA õigusega, välja arvatud selle kollisiooninormid. Lisaks nõustute, et iga sellise vaidluse puhul on isikliku kohtualluvuse ja ainuõigusliku kohtuna Pennsylvania osariigi ja föderaalriigi kohtud, mis asuvad ja teenindavad Pennsylvaniat.

Autoriõiguse poliitika

Vastavalt 17 USC. § 512, mida on muudetud digitaalse aastatuhande autoriõiguse seaduse II jaotisega (“DMCA”), on Veebisait kehtestanud menetluse, et saada kirjalikke teateid väidetavate rikkumiste kohta ja menetleda selliseid nõudeid vastavalt DMCA-le. Kui usute, et teie autoriõigusi on rikutud, täitke palun allpool olev rikkumisteate vorm ja saatke see postiga Clickout Mediale.

Rikkumisteatis sisaldab nõutud teavet, mis sisuliselt vastab digitaalse aastatuhande autoriõiguse seaduse (17 USC.) Safe Harbor sätetele. § 512(c)(3)(A), mis sätestab, et selle alajao kohaselt peab väidetavast rikkumisest teatamine olema teenusepakkuja määratud esindajale esitatud kirjalik teade, mis sisaldab sisuliselt järgmist:

 • Väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku füüsiline või elektrooniline allkiri.
 • Autoriõigusega kaitstud teose identifitseerimine, mida väidetavalt on rikutud, või kui üks teade hõlmab mitut autoriõigusega kaitstud teost, siis nende teoste representatiivne loetelu sellel Veebisaidil.
 • Materjali identifitseerimine, mis väidetavalt rikub õigusi või on rikkuva tegevuse objektiks ja mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs tuleb keelata, ning teave, mis on mõistlikult piisav, et teenusepakkuja saaks materjali üles leida.
 • Teave, mis on mõistlikult piisav, et teenuseosutaja saaks kaebuse esitajaga ühendust võtta, näiteks aadress, telefoninumber ja olemasolu korral elektronposti aadress, mille kaudu saab kaebuse esitajaga ühendust võtta.
 • Kinnitus, et kaebuse esitajal on heauskne veendumus, et materjali kasutamine kaebuse esitaja poolt ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud.
 • Kinnitus, et teatises sisalduv teave on täpne, ning et kaebuse esitaja on volitatud tegutsema väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel.
 • Autoriõiguse omaniku või autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku teadet, mis ei vasta sisuliselt eespool nimetatud sätetele, ei loeta tegeliku teadmise või teadlikkuse andmiseks faktidest või asjaoludest, millest ilmneb õiguste rikkumine.

Palun saatke Clickout Mediale eraldi rikkumisteade iga kord, kui soovite teatada väidetavast rikkumisest.

Volitamata kasutamine

Veebisaidi lubamatu kasutamine seoses soovimatu e-kirja edastamisega, sealhulgas käesoleva poliitika vastase e-kirja edastamine, võib tuua kaasa tsiviil-, kriminaal- või halduskaristused saatja ja saatjat abistavate isikute suhtes.

Kahju hüvitamine

Te nõustute hüvitama ja hoidma Veebisaiti ja mis tahes Veebisaidiga seotud isikuid või üksusi kahjutuks mis tahes nõuete, kahjude või kulude eest, sealhulgas õigusabikulude eest, mis tulenevad käesolevate kasutustingimuste rikkumisest, Veebisaidi kasutamisest või Veebisaidi mis tahes sisu paigutamisest Veebisaidile, ning tegema täielikku koostööd Veebisaidi või mis tahes Veebisaidiga seotud isiku või üksuse kaitsmisel selliste nõuete vastu.

Integratsioon

Käesolevad kasutustingimused moodustavad kogu lepingu teie ja veebilehe ning mis tahes veebilehega seotud isikute või osapoolte vahel seoses käesoleva lepingu teemaga ning asendavad kõik eelnevad või samaaegsed suulised või kirjalikud kokkulepped.

Rikkumisteate vorm

Clickout Media Ltd AA PH

Camilleri Buildings, Oratory Street, Naxxar

NXR 2504 Malta Company Number 103525

Kuupäev: ______________

Lugupeetud härra:

Mina, allakirjutanu, TÕENDAN VÄÄRTUSE VAHELUSEKS, et olen teatavate intellektuaalomandi õiguste omanik või tema nimel tegutsema volitatud esindaja. Sellise omaniku nimi on ___________________________________ (edaspidi “Omanik”).

Olen heauskselt veendunud, et allpool nimetatud materjal ei ole eespool nimetatud Omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud ja seega rikub Omaniku õigusi. Palun tegutsege viivitamatult, et eemaldada või keelata juurdepääs materjalile või esemetele, mille kohta väidetakse, et need on rikkumised.

Väidetava rikkuva materjali asukoht:
____________________________________________

Rikkuva materjali kirjeldus:
____________________________________________

Kirjeldus autoriõigusega kaitstud teose kohta, mida väidetavalt on rikutud:
____________________________________________

Võite minuga ühendust võtta aadressil:
Nimi: ___________________________________
Pealkiri: ____________________________________
Ettevõte: ________________________________
Aadress: ____________________________
Linn, riik: ________________________________
Postiindeks: _____________________________________
Tel.: _____________________________________
E-post: ___________________________________
Faks: _____________________________________

Sisu panustajad

Veebisait avaldab kasutajate panustatud sisu blogipostituste ja kommentaaride kujul. Blogipostitusi RSS-voo kaudu või otse veebisaidile, kommentaare või muud sisu veebisaidile esitades nõustuvad kaastöötajad järgmiste kasutustingimustega:

  • Panustades sisu, olgu see siis RSS-i kaudu esitatud blogipostitused, otse saidile kirjutatud blogipostitused või kommentaarid, nõustub panustaja andma Clickout Media-le püsiva, mitte-eksklusiivse autoriõiguse sisule.
  • Clickout Media jätab endale õiguse jätta oma valikuvabadusel panustatud sisu avaldamata.
  • Clickout Media jätab endale õiguse planeerida meie veebisaidil avaldamiseks sündikaatseid ja otse esitatud sisu mis tahes kuupäeval või ajal meie äranägemise järgi.
  • Clickout Media viitab alati nõuetekohaselt autorile kogu sisu täies mahus või väljavõtete puhul (vastavalt õiglase kasutamise suunistele).
  • Clickout Media jätab endale õiguse levitada kogu panustatud sisu RSSi kaudu kolmandatele isikutele.
  • Kogu lisatud sisu võib sisaldada autori nime, autori lühikest elulookirjeldust ja, kui materjal on meile esitatud RSSi kaudu autori enda blogist, linki algsele postitusele kogu postituse jaluses.
  • Tööde autorid vastutavad ainuisikuliselt oma tööde originaalsuse ja täpsuse eest.
  • Clickout Media jätab endale õiguse eemaldada mis tahes jagamislingid või reklaami, mis on lisatud postitustele, eriti partnerlingid. See võib hõlmata ka RSS-linke tagasi algsele artiklile, kuna otsingumootorid võivad neid tõlgendada affiliate linkidena ja kahjustada meie saidi autoriteeti.
  • Clickout Media jätab endale õiguse määrata fonte ja stiile, kohandada piltide joondamist ja muuta muul viisil postituste paigutust, et tagada postituste vastavus meie veebilehe üldisele kujundusele.
  • Aeg-ajalt võib Clickout Media-l olla vaja kuvada kokkuvõtlikke versioone panustatud sisust. Sellistel juhtudel võime me postitusi kokkuvõtlikult muuta. Sellised kokkuvõtted sisaldavad alati linki täielikule ja muutmata postitusele. Sellisel juhul püüab Clickout Media alati säilitada sisu algset tähendust ja eesmärki.
  • Clickout Media jätab endale õiguse muuta postituse pealkirju selguse või otsingumootori optimeerimise (märksõnade lisamine) eesmärgil.
 • Clickout Media jätab endale õiguse teha parandusi õigekirja ja grammatika osas.
 • Clickout Media jätab endale õiguse eemaldada fotolinkid, mis ei viita originaalfotole või autoriõiguse omanikule.
 • Clickout Media jätab endale õiguse lisada sisu sisse ja ümber asjakohast reklaami.
 • Clickout Media jätab endale õiguse postitatud pilte vahemällu salvestada ja pakkuda neid meie CDN-ist.
 • Kaastöötajatel ei ole õigust saada Clickout Medialt mingit hüvitist.
 • Clickout Mediale sisu edastamine ei kujuta endast mingil juhul töötajatevahelist kokkulepet.

Külastajad

 • Kui see ei ole selgesõnaliselt lubatud, ei tohi te avaldada ega reprodutseerida selle veebisaidi mis tahes osa sisu.
 • Kasutajate ja sisu autorite poolt sellel saidil väljendatud arvamused on ainult nende endi, mitte Clickout Media omad.
 • Clickout Media jätab endale õiguse igal ajal omal äranägemisel postitusi või suhtlust blokeerida või eemaldada.
 • Mõned sellel saidil olevad lingid võivad viidata kolmandate osapoolte saitidele. Clickout Media ei vastuta nende veebisaitide sisu eest.

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib viisi, kuidas Clickout Media kogub, kasutab, säilitab ja avalikustab http://www.business2community.com veebisaidi (“Veebisait”) kasutajatelt (igaüks “Kasutaja”) kogutud teavet. See privaatsuspoliitika kehtib Veebisaidi ning kõigi Clickout Media poolt pakutavate toodete ja teenuste kohta.

Isikuandmed
Me võime koguda Kasutajatelt isikuandmeid erinevatel viisidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui Kasutajad külastavad meie Veebisaiti, registreeruvad Veebisaidil, teevad tellimuse, tellivad uudiskirja, vastavad küsitlusele, täidavad vormi ning seoses muude tegevuste, teenuste, funktsioonide või ressurssidega, mida me oma Veebisaidil kättesaadavaks teeme. Kasutajatelt võidakse vajaduse korral küsida nime, e-posti aadressi, postiaadressi, telefoninumbrit ja krediitkaardiandmeid. Kasutajad võivad siiski külastada meie Veebisaiti anonüümselt. Me kogume Kasutajatelt isikuandmeid ainult siis, kui nad meile vabatahtlikult selliseid andmeid esitavad. Kasutajad võivad alati keelduda isikuandmeid esitamast, välja arvatud juhul, kui see võib takistada neid osalemast teatavates Veebisaidiga seotud tegevustes.

Mitte-isiklikud isikuandmed
Me võime koguda Kasutajate kohta isikustamata identifitseerimisandmeid, kui nad kasutavad meie Veebisaiti. Mitte-isiklike Isikuandmete hulka võivad kuuluda veebilehitseja nimi, arvuti tüüp ja tehnilised andmed kasutajate ja meie Veebisaitdi vahelise ühenduse kohta, näiteks operatsioonisüsteem ja kasutatud internetiteenuse pakkujad ning muud sarnased andmed.

Veebibrauseri küpsised
Meie Veebisait kasutab küpsiseid, et paremaks teha Kasutajatakogemust kui ka teha reklaami. Kasutaja veebibrauser paigutab küpsised tema kõvakettale andmete säilitamiseks ja mõnikord ka tema kohta käiva teabe jälgimiseks. Kasutaja võib oma veebibrauseris seadistada, et kas  keeldata küpsiste saatmine või hoiatada küpsiste saatmise korral. Kui nad seda teevad, arvestage, et mõned saidi osad ei pruugi korralikult toimida.

Kuidas me kogutud teavet kasutame
Clickout Media kogub ja kasutab Kasutajate isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kasutajakogemuse isikupärastamine
  Me võime kasutada teavet kogumina, et mõista, kuidas meie Kasutajad tervikuna kasutavad meie veebisaidil pakutavaid teenuseid ja ressursse.
 • Et täiustada meie Veebisaiti
  Me püüame pidevalt täiustada oma veebisaidi pakkumisi, tuginedes teilt saadud teabele ja tagasisidele.
 • Klienditeeninduse täiustamine
  Teie andmed aitavad meil tõhusamalt vastata teie klienditeeninduse taotlustele ja tugivajadustele.
 • Tehingute töötlemiseks
  Me võime kasutada Kasutajate poolt tellimuse esitamisel enda kohta esitatud teavet ainult selle tellimuse teenindamiseks. Me ei jaga seda teavet väliste osapooltega, välja arvatud teenuse osutamiseks vajalikul määral.
 • Sisu, reklaami, küsitluse või muu veebilehe funktsiooni haldamiseks
  Et saata Kasutajatele teavet, mida nad nõustusid saama teemade kohta, mis meie arvates neid huvitavad.
 • Perioodiliste e-kirjade saatmiseks
  Kasutajate poolt tellimuse töötlemiseks antud e-posti aadressi kasutatakse ainult selleks, et saata neile teavet ja uuendusi seoses nende tellimusega. Seda võib kasutada ka nende päringutele ja/või muudele taotlustele või küsimustele vastamiseks. Kui Kasutaja otsustab liituda meie meililistiga, saab ta e-kirju, mis võivad sisaldada ettevõtte uudiseid, uuendusi, seotud toote- või teenuseteavet jne. Kui Kasutaja soovib igal ajal loobuda tulevaste e-kirjade saamisest, lisame iga e-kirja lõpus üksikasjalikud tellimuse tühistamise juhised või Kasutaja võib meiega ühendust võtta meie Veebisaidi kaudu.
 • Reklaami eesmärgil
  Me võime kasutada Kasutajate poolt enda kohta esitatud teavet reklaami eesmärgil, sealhulgas NextRoll’i ja teiste platvormide jaoks.

Kuidas me teie andmeid kaitseme
Võtame kasutusele asjakohased andmete kogumise, salvestamise ja töötlemise tavad ning turvameetmed, et kaitsta teie isikuandmeid, kasutajanime, parooli, tehinguandmeid ja meie Veebisaidil salvestatud andmeid volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Veebisaidi ja selle Kasutajate vaheline tundlik ja privaatne andmevahetus toimub SSL-ga turvatud sidekanali kaudu ning on krüpteeritud ja kaitstud digitaalallkirjadega. Meie Veebisait vastab ka PCI haavatavuse standarditele, et luua Kasutajatele võimalikult turvaline keskkond.

Isikuandmete jagamine
Me ei müü, kauple ega rendi Kasutajate isikuandmeid teistele. Osaledes meie veebiülekandes või valge raamatu programmis, nõustute siiski, et teie registreerimisandmeid jagatakse sponsoriga. Me võime jagada üldisi demograafilisi koondandmeid, mis ei ole seotud külastajate ja kasutajate isiklike identifitseerimisandmetega, meie äripartnerite, usaldusväärsete sidusettevõtete ja reklaamijatega eespool kirjeldatud eesmärkidel. Võime kasutada kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et aidata meil oma äri ja Veebisaiti hallata või meie nimel tegevusi hallata, näiteks uudiskirjade või küsitluste saatmine. Me võime jagada teie andmeid nende kolmandate osapooltega nendel piiratud eesmärkidel, tingimusel et olete andnud meile selleks loa. Olenemata eeltoodust, võime oma õigused teie andmete suhtes üle anda meie õigusjärglasele, kui toimub ühinemine, reorganiseerimine, omandamine, ühisettevõte, loovutamine, eraldamine, üleandmine või kõigi või sisuliselt kõigi meie ärihuvide või varade müük või võõrandamine, sealhulgas seoses pankroti või sarnaste menetlustega.

Kasutame kolmanda osapoole reklaamiettevõtteid, et edastada reklaame ja koguda teavet, kui kasutajad külastavad meie veebilehte. Need ettevõtted võivad kasutada teavet (mis ei hõlma teie nime, aadressi, e-posti aadressi ega telefoninumbrit) teie külastuste kohta sellel ja teistel veebisaitidel, et pakkuda meie veebisaidil, teistel veebisaitidel ja muudes meediavormides reklaami teile huvipakkuvate kaupade ja teenuste kohta. Kui soovite selle tava kohta rohkem teavet ja teada oma võimalusi, et need ettevõtted neid andmeid ei kasutaks, vaadake veebilehte https://thenai.org/opt-out/.

Kolmanda osapoole veebisaidid
Kasutajad võivad leida meie Veebisaidilt reklaami või muud sisu, mis viitab meie partnerite, tarnijate, reklaamijate, sponsorite, litsentsiandjate ja muude kolmandate isikute saitidele ja teenustele. Me ei kontrolli nendel saitidel ilmuvat sisu ega linke ega vastuta meie Veebisaidiga seotud veebisaitide tavade eest. Lisaks võivad need saidid või teenused, sealhulgas nende sisu ja lingid, pidevalt muutuda. Nendel saitidel ja teenustel võivad olla oma privaatsuspoliitikad ja klienditeeninduspoliitikad. Sirvimine ja suhtlemine mis tahes muul veebisaidil, sealhulgas veebisaitidel, millel on link meie Veebisaidile, toimub vastavalt selle veebisaidi enda tingimustele ja põhimõtetele.

Muudatused käesolevasse privaatsuspoliitikasse ja kasutustingimustesse
Clickout Media võib igal ajal oma äranägemisel uuendada käesolevat privaatsuspoliitikat ja kasutustingimusi. Kui me seda teeme, siis uuendame selle lehekülje allosas olevat ajakohastatud kuupäeva. Soovitame Kasutajatel sageli kontrollida seda lehekülge muudatuste kohta, et olla kursis sellega, kuidas me aitame kaitsta kogutud isikuandmeid. Te tunnistate ja nõustute, et on teie kohustus vaadata käesolevat privaatsuspoliitikat perioodiliselt läbi ja olla teadlik muudatustest.

Teie nõustumine nende tingimustega
Kasutades seda Veebisaiti, nõustute selle poliitika ja kasutustingimustega. Kui te ei nõustu selle poliitika ja kasutustingimustega, ärge kasutage meie Veebisaiti. Kui te jätkate Veebisaidi kasutamist pärast käesoleva poliitika ja kasutustingimuste muudatuste avaldamist, loetakse, et te nõustute nende muudatustega.

Viimati uuendatud 11. jaanuar 2022

Vastutusest lahtiütlemine

Oluline on alati vastutustundlikult investeerida ning olles teadlik kõigist kaasnevatest riskidest. Turud võivad olla äärmiselt muutlikud, seega peaksite enne investeerimist läbi viima põhjalikud uuringud. Meie sait pakub korrapäraseid uuendusi ja kontrollib hoolikalt kõiki soovitatud platvorme, kuid te peaksite ikkagi kujundama oma arvamuse ja investeerima ainult sellesse, mida saate endale lubada kaotada. Investeeringute tasuvus ei ole kunagi tagatud.