Hvad er strategisk ledelse egentlig? Og hvordan gør man brug af strategisk ledelse på en virksomhed?

Ovenstående er, hvad du kan læse om i denne artikel. Vi kommer ind på definitioner på strategisk ledelse – og hvordan man gør brug af denne ledelsesstil i praksis.

At lægge en overordnet strategi for virksomheden er det første skridt. Strategisk ledelse vil herefter føre frem imod, at strategier bliver fulgt i praksis. Alt, hvad der ligger derimellem, har med strategisk ledelse at gøre.

Det hele behøver ikke være så indviklet. Lær om strategisk ledelse i det følgende.

Hvad er strategisk ledelse? Den korte forklaring

Hvad er strategisk ledelse

Alle virksomheder kender til at lægge strategier. Det kræver dog strategisk ledelse at føre strategier ud i livet. Som leder er det vigtigt at kende til definitionerne bag strategisk ledelse. Her er den korte forklaring på spørgsmålet hvad er strategisk ledelse.

 • Strategisk ledelse går ud på at realisere langsigtede målsætninger
 • En strategisk tilgang er ofte visionær
 • Strategiske ledere er gode til at kigge ind i fremtiden
 • En række delmål konkretiseres vha. strategisk ledelse
 • En strategisk tilgang forudsætter kreativ problemløsning
 • Strategisk ledelse handler om at forstå sig selv og virksomhedens mål

Strategisk ledelse er således både systematisk og forankret i klare visioner for virksomheden. Processen med at følge strategier kan gøres overskuelig ved at bryde den ned i mindre dele.

Hvad er strategisk ledelse – Den lange forklaring

Strategisk ledelse er en ledelsesstil, som forudsætter stort overblik og klart definerede mål for virksomheden. Når man har lagt en virksomhedsstrategi, kræver det, at alle ansatte arbejder i samme retning for at implementere den.

Det forudsætter stort overblik, og en evne til at kigge ind i fremtiden, at lede på en strategisk måde. Strategisk ledelse vil sige, at man både udarbejder en plan – og derefter er med til at facilitere, at den føres ud i livet.

Strategisk ledelse kræver et vedvarende fokus fra medarbejderne på en virksomhed. Ledernes opgave er at holde strategien på rette spor. Dette kan bl.a. gøres vha. regelmæssige møder og workshops, hvor virksomhedens strategi synliggøres og evt. fornyes. Så når man skal besvare spørgsmålet hvad er strategisk ledelse, skal man forstå både ledelse og strategi generelt.

Strategisk ledelse teori

En strategi kan defineres som en langsigtet plan, som skaber både retning og mål for en virksomhed. Strategisk ledelse handler således om at lede og fordele arbejder, der fører til, at en konkret strategi bliver fulgt.

En virksomhedsstrategi er et fælles pejlemærke, der angiver retningen. Strategiske ledere er gode til at formidle budskaberne bag de pågældende strategier. Lige så vigtigt er det strategiske arbejde fra lederens side, som fører den samlede organisation på rette vej.

Hvad er en dygtig strateg?

En dygtig strateg er god til at skabe sammenhæng i sine planer. Det kan således være flere forskellige faktorer, som fører til opfyldelse af en plan. Det kræver overblik at være en dygtig strateg. Man er sandsynligvis god til at se muligheder, hvor andre ser problemer.

En strategisk leder spotter mulige faldgruber, før de bliver til egentlige problemer. Forudseenhed er således også et vigtigt kendetegn hos dygtige strateger.

Strategiske ledere gør brug af de nævnte kompetencer for at virksomheders målsætninger bliver opnået.

En dygtig strategisk leder skaber sammenhæng mellem mål, vision og mission.

5 fordele ved strategisk ledelse

5 fordele ved strategisk ledelse

Strategisk ledelse kan føre til klare fordele, hvis virksomheden rummer ledere, som behersker denne ledelsesform. Strategier kan omsættes til konkrete handlinger, hvis målsætninger formidles på en forståelig måde.

Langsigtede målsætninger er kun mulige at opnå, hvis der lægger strategiske arbejdsformer bag. Det er i denne forbindelse af højeste vigtighed, at både medarbejdere og ledere trækker i samme retning.

 1. Strategisk ledelse kan skabe sammenhæng på en arbejdsplads
 2. Ansatte på en virksomhed får klart definerede arbejdsopgaver
 3. Strategier kan indebære planer ift. forandringer
 4. Kreativ problemløsning er en del af strategisk ledelse
 5. Strategisk ledelse får det bedste ud af medarbejderne

Er der ulemper ved strategisk ledelse?

Det kan på overfladen virke en anelse koldt og kynisk at lede en arbejdsplads på en strategisk måde. Nogle ledere foretrækker således en relationel tilgang til sine ansatte, hvor de tages med på råd i et højere omfang.

Der er dog intet direkte modsætningsforhold mellem strategisk ledelse og relationel ledelse. Man kan sagtens tage medarbejdere i en virksomhed med på råd, når der skal lægges strategier for det fremtidige arbejde.

Strategisk ledelse handler mere om, at der arbejdes kontinuerligt frem mod realiserbare målsætninger. Hvis man som leder er en dygtig strateg, så er man dygtig til at skabe sammenhængskraft på arbejdspladsen. Det er særligt på større virksomheder vigtigt med klare strategier og ledere til at sørge for, at de bliver overholdt.

Sådan kan man lede på en strategisk måde

Hvad er strategisk ledelse

Strategisk ledelse har meget at gøre med at følge langsigtede planer til dørs. Man arbejder frem via delmål. Der gøres jævnligt status over, om man holder sig til sin strategi eller er kommet ud på vildspor.

Den strategiske leder sørger for, at retningen holdes – uden at arbejdet føles stagneret i fastlåste rutiner og krav. En strategisk leder udtænker hele tiden metoder, hvorpå langsigtede planer kan fuldføres.

Strategisk ledelse kursus

Hvad er strategisk ledelse? Spørgsmålet får mange ledere og lederaspiranter til at søge mod kurser og videreuddannelse.

Man kan tage på strategisk lederuddannelse for både nye eller erfarne ledere. Her lærer man at planlægge og levere på langsigtet basis. Det kræver vedholdenhed og klarsyn at blive en dygtig strategisk leder.

Man vil som leder altid skulle tackle udfordringer – ofte på daglig basis. Strategisk ledelse betyder, at man tager udfordringerne op, som de kommer – og derefter bruger analytiske værktøjer til at imødekomme lignende situationer.

Hvordan lægger man en virksomhedsstrategi?

Alle medarbejdere kan i princippet bidrage til at udarbejde en virksomhedsstrategi. På større virksomheder søges der dog ofte hjælp udefra, så man sikrer, at uafhængige stemmer giver deres meninger til kende.

Der kan ligge et stort arbejde bag virksomhedsstrategier. Det ses desuden ofte, at strategier ændrer sig over tid. Den dygtige strategiske leder er i den forbindelse god til at tilpasse sig.

Hvad er taktisk ledelse?

Taktik og strategi har relation til hinanden som begreber. Hvor en strategi kigger ind i fremtiden og definerer en vision for, hvordan fx en virksomhed ønsker at agere – så har taktik med den daglige fremgangsmåde at gøre.

Taktisk ledelse forholder sig til, hvordan man går til konkrete arbejdsopgaver. Det kan være en taktik at sætte bestemte medarbejdere sammen i teams, hvor deres fælles kompetencer bidrager til at opfylde en overordnet strategi.

Det kræver både taktisk snilde og klart definerede målsætninger, hvis strategisk ledelse skal resultere i positive resultater på bundlinjen.

Konklusion – Strategisk ledelse kan føre glimrende resultater med sig

Hvad er strategisk ledelse? Helt kort forklaret er strategisk ledelse den rette ledelsesstil, hvis man har klart definerede målsætninger at arbejde frem mod. Stilen forudsætter også, at man som leder har et stort overblik og evner at se muligheder, hvor andre ser problemer.

Strategier på virksomheder kan bestå af mange overordnede begreber. Man gør dog klogt i at skabe klare strategier for, hvordan man vil opnå sine både kort- og langsigtede målsætninger. Den strategisk dygtige leder formår at bevare en sammenhængskraft på arbejdspladsen.

Der ligger strategiske analyser bag succesfuld strategisk ledelse. Det handler om at konkretisere opgaverne i den kommende tid. Herefter skal medarbejderes handlinger føre til, at strategien følges. Det er her, strategisk ledelse anskueliggør, præcis hvilke handlinger, der er påkrævet.

Hvis du vil vide mere om strategisk ledelse, kan vi anbefale bogen Good Strategy Bad Strategy. Desuden kan du finde en række artikler om emnet fra topuniversiteter som Harvard University. Herudover kan vi også anbefale, at du læser vores artikel om ledelse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er strategisk ledelse?

Hvad er en strategi?

Hvordan leder man på en strategisk måde?

Hvad er fordelene ved strategisk ledelse?