Hvad er Regenerativ ledelse? Regenerativ ledelse er bæredygtig ledelse, der øger fleksibilitet og trivsel. Ledelsesformen tager afsæt i, at alle økosystemer hænger sammen og er afhængige af hinanden. Hvis ét led i kæden er itu, påvirker det alle de andre. Det er også en holistisk tilgang til ledelse og lederskab, der sætter mennesket i crentrum. Regenerativ ledelse bruger idéer og erkendelser fra klimavidenskab, økonomi, udviklingspsykologi, antropologi, sociologi, lederskabsforskning og mange andre felter til at skabe en praktisk model for ledelse.

Regenerativ betyder, at noget kan helbrede eller genopbygge sig selv. Regenerativ ledelse henter inspiration fra naturen og evolutionsteori. Naturen består af en masse kredsløb, der alle sammen er afhængige af hinanden for at kunne trives. I naturen finder vi også masser af eksempler på økosystemer, der er brudt sammen, men som dog formår at reparere sig selv.

Nu ser vi på, hvad regenerativ ledelse er, hvem Laura Storm er, og hvad hun mener, hvad de fem grundprincipper i regenerativ ledelse er, samt hvordan ledelsesformen rent praktisk udfolder sig.

Hvad er regenerativ ledelse ifølge Laura Storm og Giles Hutchins

Når man taler om regenerativ ledelse, kommer man ikke uden om Laura Storm og Giles Hutchins. De har nemlig skrevet bogen, Regenerative Leadership, der ligger til grund for ledelsesformen. De skriver om filosofien bag. I denne bog kan man lære, hvordan verden består af ekstremt komplekse økosystemer, der alle hænger sammen på kryds og tværs.

Regenerativ ledelse kan lyde som om, at der er noget, der har brug for a hele eller blive repareret. Selv om denne ledelsesform kan bruges til at reparere forhold på arbejdspladsen, så er det faktisk ikke grundtanken. Regenerativ ledelse er tværtimod baseret på tanken om bæredygtighed. Jordens klima bruges nogle gange som en metafor for at beskrive tilgangen.

Ved at tage afsæt i, hvad mennesker reelt er – væsener med sociale og biologiske behov – giver regenerativ ledelse unikke værktøjer til at skabe et miljø, der er optimeret for trivsel. Organisationer består ikke blot af deres ansatte. Der er også kunder, leverandører, investorer og hele det omgivende samfund. Det er med andre ord ekstremt vigtigt med en holistisk tilgang til dette.

Hvad er regenerativ ledelse

Laura Storm om regenerative leadership

Laura Storm, der er medforfatter til bogen Regenerative Leadership, tager afsæt i urmennesket. I langt størstedelen af menneskets eksistens var vi totalt afhængige af hinanden for at overleve, formere os og trives. Vi var med en kliché ét med naturen. I dag bor vi i store byer, der ikke minder om vores naturlige miljø. Oven i købet har vi lavet alverdens vilde opfindelser på det, der svarer til et splitsekund i det store perspektiv.

Men nu må vi så betale prisen for alle vores opfindelser, da klimaet har svært ved at håndtere vores enorme forbrug og udnyttelse af de naturlige resurser. Vi tager og tager, men giver intet tilbage. Og dette h;nger ikke bare sammen med en global miljømæssig krise. Det hænger også sammen med den krise i trivsel, som mennesket lider under.

Som Laura Storm påpeger, har mennesket aldrig været så stresset og angst, som det er nu. I hvert fald ikke siden vi begyndte at måle vores psykiske velbefindende statistisk. Hendes hypotese er, at al den psykiske stress er opstået, i takt med at vores økosystemer også er blevet “stressede”. Når vi uhæmmet bruger løs af vores ressourcer, tager vi selv skade. Der er ifølge Laura Storm altså tale om en gensidig vekselvirkning mellem menneskets velbefindende og vores omverden. Hvis virksomheder har en kynisk command and control-tilgang til vækst og økonomi, så vil dette skade vores fælles økosystem som helhed.

regenerativ ledelse biomimicry

Prisen for at tænke i hierarkier

Vi kan med andre ord ikke blive ved med at kontrollere og udnytte kloden, uden selv at tage skade. Dette er også et brud med systemtænkning, der også forsøger at have en holistisk tilgang til ledelse, men som udelukkende fokuserer på værdiskabelse fra kunder og borgeres perspektiv.

Spørgsmålet bliver derfor, hvordan mennesker kan blive respektfulde samarbejdspartnere med alle livets store og komplekse økosystemer. Og hvordan ledere kan integrere denne forståelse i deres lederskab? Dette er kernen i regenerativ ledelse.

Laura Storm og Giles Hutchinson har fundet frem til 5 grundprincipper, der kan bruges til at integrere regenerativt lederskab i en organisation.

De fem principper i regenerativt lederskab er:

 1. Alt er levende
 2. Alt forandrer sig altid
 3. Alt hænger sammen
 4. Diversitet fremmer viden
 5. Alt er cyklisk

Her uddyber vi kort de 5 principper og forklarer, hvad de dækker over.

Alt er levende

Alt kan genbruges og integreres i nye processer. Intet går til spilde. Virksomheden fungerer i praksis som et unikt, lukket økosystem – en slags regnskov. Dette er ikke bare i tråd med den måde, livets cyklus allerede fungerer på i naturen. Det er også fint i tråd med virksomheders mål om at skabe profit, da spildprodukter ikke skal køres væk, sælges, brændes eller lignende, men indgår i nye produktionsprocesser. Nogle af disse kan ligefrem kan være profitable.

Pointen er at ved at opfatte alt som levende, tvinges vi automatisk til at ændre vores syn på det – og integrere det i vores økosystemer. Dette er ikke kun godt for planeten og eventuelt bundlinjen. Det er især godt for de mennesker, der udgør vores organisationer. For ved at leve på en måde, der er tættere på den, som deres forfædre har gjort, trives de ganske enkelt bedre.

Alt forandrer sig altid

Fordi alting altid ændrer sig i et samspil med alle andre ting, betyder det også, at rigide hierarkier og strukturer ikke er bæredygtige på den lange bane. Rigide strukturer fungerer måske under visse omstændigheder. Men hvis omstændighederne pludselig ændrer sig (hvilket de gør), så fungerer de ikke længere. Dette er infleksibelt og modarbejder virksomheders succes.

Dette hænger atter sammen med den øgede mængde psykologiske stress, som vi nævnte, fordi folk ikke trives under rigide strukturer. Man føler sig ikke hørt, påskønnet eller handlekraftig. Man er blot et hjul i maskineriet. Virksomhedernes rigide strukturer forhindrer også folk i at dele viden, som organisationen ellers kunne nyde godt af. Ved at anerkende konstant foranderlighed øger man således velvære, trivsel og vidensdeling.

Alt hænger sammen

Overlevelse handler ikke om at tryne andre og komme frem på deres bekostning. De arter, der overlever og trives bedst, er dem, der formår at tilpasse sig nye forhold. Denne erkendelse stammer fra evolutionsvidenskaben. Dette betyder, at stærke relationer til andre arter, steder, miljøer og resurser er vigtige for en art (eller en organisations) trivsel.

Eftersom alt hænger sammen, spreder organisationens handlinger sig også som ringe i vandet. Ved at acceptere, at alt hænger sammen, vil organisationen omfavne en mere holistisk tilgang til både mennesker og omverden.

Diversitet fremmer viden

Naturen er som bekendt et ekstremt mangfoldigt sted. Mange virksomheder med stor diversitet klarer sig bedre end deres konkurrenter. Derfor vil regenerative ledere gøre en indsats for at hyre folk, der kommer fra alskens forskellige baggrunde.

Idéen er, at fordi alt hænger sammen, så vil større mangfoldighed også automatisk skabe flere idéer, som kan integreres i organisationen.

Alt er cyklisk

Mennnesker er cykliske væsner, der lever på en cyklisk klode med årstider, tidevand, dag og nat osv.. Alt dette gentager sig konstant i cyklusser. De fleste virksomheder bruger i dag en model, hvor der kun er forår og sommer. I foråret sår man de nye afgrøder (skaber, producerer og lancerer produkter), og om sommeren høster (sælger) man. Og så gentager man processen.

Ifølge regenerativ ledelse er denne tilgang forkert, fordi vi ignorer de andre faser, der er fundamentale for livet, og som vi har brug for for at trives. Vinterens mørke og efterårets forfald bør afspejles i ledelsesfilosofien. Om vinteren bør vi f.eks. reflektere – i stedet for blot at storme videre til det næste produkt og lade som om, at der er evig sommer.

Se Laura Storms TED talk om regenerativ ledelse her:

Hvad er regenerativ ledelsesfilosofi i praksis?

De helt konkrete ledelsesværktøjer, som er udviklet af blandt andet Laura Storm og Giles Hutchinson, er noget, man stifter bekendskab med ved at uddanne sig indenfor regenerativ ledelse. Vi kan dog nævne nogle af dem her.

Først og fremmest ofordres regenerative ledere til at omstrukturere selve ledelsesstrukturen i en virksomhed eller organisation. Formålet med dette er at ændre den hierarkiske struktur, så den er mere befordrende for deling af viden. Dette gør også organisationen mere fleksibel – og omstillingsdygtig – hvilket er helt essentielt. Endelig giver den medarbejderne mulighed for at opføre sig på måder, der er langt tættere på den måde, mennesket har levet det meste af sin tilværelse.

Ved at bruge selvorganiserende teams får den enkelte medarbejder både indflydelse på sin egen arbejdsdag og mulighed for at udvise handlekraft.

Regenerativ ledelse

Værktøjer, der bruges i regenerativ ledelse

Ét konkret værktøj er at starte teammøder med en periode med total stilhed. Dette har til formål at skabe en inde ro og omtanke, og tilskynde en arbejdsdag, der er præget af ro og omtanke. Dette må siges at være noget, der går stik imod den gængse tradition på de fleste arbejdspladser, der er præget af effektivitet.

Radikal ærlighed er et andet værktøj, som tilskyndes og fremelskes. Ved at lære folk, at det er tilladt at sige det, der normalt er en upopulær holdning, skaber man igen et bedre og mere givtigt arbejdsmiljø, mens man samtidigt deler viden på kryds og tværs af teams og ledelse.

Medarbejderne opfordres også til at holde pause, når de har brug for det, og til at meditere.

Samlet set kan man sige, at de mange fordele, der direkte og indirekte opnås med disse tiltag, gør virksomheden mere fleksibel. I den forstand er regenerativ ledelse et alternativ til den meget udbredte agile ledelsesform, der har til formål at skabe fleksibilitet, men som dog stadig er relativt rigid i sin struktur.

De bedste kurser i regenerativ ledelse

Vi har samlet nogle af de bedste og mest seriøse kurser i regenerativ ledelse:

 • Regenerators Academy – Diplomgivende online-kursus i regenerativ ledelse
 • University for Peace – FN-godkendt kursus i regenerativ ledelse
 • IDA.dk – Fokus på konkrete metoder, strategier og værktøjer til regenerativ ledelse
 • Lederne.dk – Fysisk og virtuelt kursus undervist af Laura Storm
 • UCI – Internationalt og omfattende uddannelse i regenerative entrepreneurship ved Eduard Müller

Fordele ved regenerativ ledelse

Hvis du er virksomhedsejer, leder eller ansat i en større virksomhed, så tænker du måske, at dette kan gå ud over produktiviteten. Dette er et empirisk spørgsmål, som kan besvares ved hjælp af data. Eftersom regenerativ ledelse er en relativt ny ledelsform og filosofi, så har vi ikke store datamængde at kigge på endnu.

Når dette er sagt, så har vi dog eksempler på virksomheder, der bruger tilgange, der er næsten identiske med regenerativ ledelse. Og disse klarer sig forbløffende godt sammenlignet med mere traditionelle virksomheder. Det hollandske firma, vi nævnte ovenfor, har f.eks. den højeste produktivitet i hele landet. Også store teknologifirmaer såsom Google er kendt for at have en ekstremt afslappet tilgang til medarbejdertrivsel, og også her kan medarbejderne ofte slappe af, hvis de føler, de har brug for det.

Der er med andre ord meget, der tyder på, at regenerativ ledelse faktisk kan være rigtig godt for bundlinjen.

Regenerativ ledelse er et nyt bud på bæredygtighed

Det er et faktum, at mange store virksomheder allerede har gjort en kæmpe indsats for at blive mere bæredygtige og generelt miljøbevidste. Det er også et faktum, at CSR er blevet udbredt til næsten alle virksomheder i løbet af blot nogle få årtier.

Regenerativ ledelse er en filosofi med en lang række indbyggede værktøjer, der kan blive det næste logiske skridt i retningen mod et grønnere erhversliv. Filosofien virker måske ekstra tillokkende, fordi den ikke kræver et stort nyt apparat, der i sig selv sluger ressourcer. Den lægger tværtimod op til en mere fleksibel struktur, hvor de samme mennesker ganske enkelt bruger de nuværende ressourcer på en anden måde.

Lige ny venter det globale erhvervsliv på nye værktøjer, der kan gøre deres grønne profiler endnu mere valide og hjælpe både kunder, medarbejdere og aktionærer til øget velvære og profit. Meget tyder på, at hvis

Hvis man selv er leder – eller måske arbejder med HR (Human Ressources), så kan man sikkert drage stor nytte af at stifte bekendskab med regenerativ ledelse eller sågar uddanne sig indenfor feltet.

Eksempler på regenerativ ledelse

 • En hollandsk virksomhed bruger en selvorganiserende model med mange teams, der består af 10-12 medarbejdere. Direktøren for virksomheden faciliterer og lytter, men bestemmer ikke som sådan over nogen. Der er 50 teams, som konstant indsamler idéer og feedback fra de cirka 1000 teams. Dette har gjort firmaet til landets mest produktive, profitable, mest energieffektive og rangerer igen og igen som landets bedste arbejdsgiver.
 • Kæmpevirksomheder såsom Unilever og IKEA er blevet inspireret af regenerativ ledelse og har angiveligt implementeret adskillige af teknikkerne og principperne fra ledelsesfilosofien.
 • Også Walmart, Danone, General Mills and PepsiCo bruger aktivt udtrykket regenerativ ledelse og har angiveligt igangsat tiltag, der har til formål at gøre virksomhederne regenerative, da de mistænker, at de vil få svært ved at være profitable på den lange bane uden en regenerativ tilgang.

Regenerativ filosofi

Bag regenerativ ledelse ligger der er dybere filosofi. Regenerativ filosofi kan bedst forstås ved at se på selve ordet “regenerativ”. Regenerativ betyder, at noget blive gendannet eller genopbygget eller ligefrem gendanner eller genopbygger sig selv.

Man bruger med andre ord naturens erfaring med RND (Research and Development) som skabelon for sin egen lederskabspraksis.

Begrebet biomimicry er centralt for regenerativ ledelsesfilosofi. Ved at efterligne (mimic) naturen (bio) kan vi finde løsninger på problemer, der er opstået i den moderne verden. Denne tilgang kendes allerede blandt ingeniører, der f.eks. studerer dyr og planter til at bygge maskiner, der kan løse diverse problemer.

Men indenfor regenerativ filosofi rækker biomimicry langt videre. Alskens områder kan ifølge filosofien forbedres blandt andet miljø, samfund, økonomi, kultur, politik og spiritualitet. Og eftersom regenerativ ledelse er holistisk, må den enkelte virksomhed forholde sig til alle disse ting, da den selv er en del af dem.

Agil ledelse og regenerativ ledelse

Agil ledelse er blevet ekstremt udbredt i se sidste par år. En af styrkerne ved denne ledelsesform er, at den lægger op til stor fleksibilitet. Afdelinger, teams og medarbejdere kan lynhurtigt omstille og tilpasse sig nye forhold eller krav fra kunden.

Men de selvorganiserende modeller, som anbefales i regenerativ ledelse, giver nu agil ledelse kamp til stregen. Her er fleksibiliteten nemlig større, da den ikke kun relaterer sig til produkter, kunder og medarbejdere, men til alle cyklusser i samfundet.

Virksomheder er blevet grønne og bæredygtige, men har glemt mennesket

Et af de helt centrale elementer i regenerativ ledelsesfilosofi er, at størstedelen af verdens store virksomheder i løbet af de sidste par årtier har gjort en stor indsants for at blive mere bæredygtige. Selv mellemstore virksomheder har ansatte, der arbejder med CSR (Corporate Social Responsibility). Men fokus ligger ofte på at skabe en grøn profil – eller sågar blot at give omverdenen indtrykket af en grøn profil som en del af en brandingstrategi. Mange kritikere har påpeget, at hvis virksomhederne brugte lønningerne til CRS-medarbejderne på f.eks. at hjælpe miljøet, så ville vi alle være bedre stillet.

Men regenerativ ledelse handler netop om at integrere en holistisk tankegang i hele virksomheden. Lederen er her personen, der overser og implementerer strategien, men hele virksomheden og alle dens ansatte er en del af økosystemet.

FAQ

Hvad er regenerativ ledelse?

Hvem er Laura Storm?

Hvilken regenerativ ledelse bog bør jeg læse?