Etisk investering er sideløbende med såkaldte bæredygtige investering kommet højt op på dagsordenen i de senere år. Etik er et filosofisk begreb, der betegner læren om moral, om hvad der betragtes som rigtig og forkert adfærd. Men hvad er etisk investering for en størrelse ? Vi skal her se nærmere på, hvad begrebet dækker over, hvordan man kan foretage etisk investering i praksis, hvilke muligheder og dilemmaer, du står med som investor, der gerne vil i gang med etisk investering.

etisk investering

Vi kommer med eksempler på forskellige aktiver, der alle kan siges at ligge inden for nichen “etisk investering”, og klæder dig i det hele taget på til at træffe de rette beslutninger, når du skal lægge en strategi for etisk investering i 2024. Du får desuden en guide til at købe og sælge sådanne aktiver.

Det er på egen risiko at købe aktier.

Bedste etiske investering i 2024 impt-logo

En måde at foretage etisk investering på er gennem virksomheder og projekter, der understøtter den grønne omstilling og begrænsningen af CO2-udledningen globalt set. Det gør IMPT til et af de mest spændende projekter inden for etisk investering lige nu. Med IMPTs banebrydende platform kan man nemt og sikkert handle med CO2-kvoter og dermed bidrage til et smidigt og velfungerende marked, der er et vigtigt værktøj i den globale kamp mod udledning af drivhusgasser. På IMPTs handelsplatform repræsenteres CO2-kvoter som NFT’er og handlen foregår i IMPTs egen kryptovaluta.

Kryptovalutaer er ekstremt volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Hvad betyder etisk investering?

Etisk investering vil sige, at man vælger aktive til sin portefølje ud fra nogle etiske kriterier, i stedet for udelukkende ud fra profithensyn. Det kan for eksempel være

  • Miljø og klima. Hvor meget gør virksomheden for at nedbringe CO2-udledning og forhindre forurening? Er der cradle-to-cradle strategier ? Der kan ligefrem være tale om at investere direkte i projekter inden for miljøbeskyttelse, biodiversitet eller lignende.
  • Menneskerettigheder og social ansvarlighed. Her handler det for eksempel om løn- og arbejdsforhold. Benytter virksomheden eller dens leverandører børnearbejdere, er sikkerheden i orden, og hvad hvis en medarbejder bliver syg?
  • Etisk ansvarlig ledelse. Holder virksomheden sig fri af korruption, modarbejder man aktivt hvidvask af penge? Drives virksomheden ud fra en sund kultur og en god forretningsmoral?

Som ethical investing trader er der forskellige strategier at følge. Det vil dels afhænge af, hvilke etiske fokusområder, du har og hvor smalt du vil fokusere din investering inden for disse fokusområder. Du kan vælge at lade de etiske spørgsmål være det styrende, og som noget sekundært sørge for at tjene noget samtidig – eller i hvert fald ikke tabe på det. Eller du kan have en mere traditionel tilgang, hvor du stadig fokuserer på muligheden for et afkast, men fravælge aktiver, som du finder uetiske.

impt-planet-needs-you

CSR, SRI, ESG og Impact inden for etisk investering

For at kunde tage stilling til de mange virksomheder, projekter og organisationer, der hævder at efterleve særligt høje etiske standarder er det en god ide at kende til nogle af de centrale begreber på området. Uden at vide hvad de forskellige forkortelser og ord dækker over kan det nemlig være svært at finde hoved og hale i de informationer, vurderinger og analyser, du finder. Flere af dem dækker i nogen grad samme temaer og de kan også godt fremstå lidt diffuse. Her får du derfor en kort gennemgang af vigtige begreber inden for etisk investering.

CSR

CSR står for Corporate Social Responsibility og det oversættes enten til “virksomhedernes sociale ansvar” eller “virksomheders samfundsansvar”. Det betegner initiativer og aktiviteter, hvor virksomheden tager særlige hensyn til interessenter som ansatte, lokalsamfundet eller  lignende. Det handler om arbejdsmiljø og behandling af de ansatte, om respekt for menneskerettigheder og om miljø og klimabelastning.

CSR, der er indarbejdet i selve virksomhedens forretningsgrundlag med henblik på også at skabe værdi for virksomheden kaldes også forretningsdrevet samfundsansvar eller strategisk CSR. For at kunne tale om egentlige CSR-initiativer skal virksomheden gå længere end loven kræver det, for eksempel ved at tilbyde undervisning til børn af ansatte i udviklingslande.

SRI

SRI står for Socially Responcible Investing, og det hænger på mange måder snævert sammen med CSR-begrebet. Der er tale om en investeringspraksis med fokus på de samme områder, som falder ind under CSR. Derfor kan en form for SRI være at investere i aktier fra virksomheder, der lever op til nogle særligt høje standarder på et eller flere af de områder. Det kan også handle om at undgå særlige brancher eller virksomheder i porteføljen, som man finder uetiske – tobaks- eller våbenproducenter for eksempel. Man kan også følge en SRI-strategi enden for andre aktiver end aktier.

ESG

ESG er en målestok for, hvor ansvarlig en virksomhed er inden for områderne miljø, sociale forhold og selskabsledelse (på engelsk “Enviroment”, “Social” og “Governance”, hvor af forkortelsen kommer). Dette ratingsystem er måske lidt mere konkret end det brede CSR, og det er et værktøj, som kan hjælpe dig med at identificere virksomheder, der passer til din etiske investeringsprofil. ESG-nøgletal – for eksempel årlig CO2-udledning – bruges nemlig i vidt omfang af virksomhederne til at kommunikere deres bæredygtighedsstrategi over for investorer og i mindre omfang også andre grupper af interessenter.

Impact-investering

Med Impact-investering refereres der til en investeringsstrategi, der sigter mod at gøre en direkte og målbar forskel inden for områder som miljø eller det sociale område – de områder, som falder ind under SRI, CSR og ESG. Det kan også handle om at udse sig virksomheder, der tilbyder basale services billigt til udviklingslande eller som på anden måde adresserer nogle af de mest presserende globale udfordringer. For impact-investoren kommer afkastet ikke i første række.

sustainability

Etisk investering inden for forskellige aktivklasser

Måske vil man typisk tænke på aktier og investeringsfonde, når det drejer sig om etisk investering. Der er da også rige muligheder for at opbygge en etisk og bæredygtig portefølje baseret på for eksempel aktier. Men der findes også en række andre aktiver, der kan være værd at se nærmere på, når du fastlægger dine egen strategi for etisk investering. Her får du en gennemgang af en række forskellige aktiver, hvor det er muligt at foretage etisk investering.

Det er på egen risiko at købe aktier.

Aktier

Etisk investering kan være rigtig mange ting, når vi taler aktier. Man kan lave en grov opdeling i to tilgange til etisk investering i aktier ud fra, om man “bare” undgår de værste syndere, når man vælger aktier til porteføljen, eller om man søger efter aktivt at gøre en positiv forskel over for verdens udfordringer med sine penge.

Børnearbejde og miljøødelæggelse er noget mange gerne vil styre uden om i porteføljen, uanset hvilke typer af produkter virksomhederne bag aktierne i øvrigt producerer. Mange virksomheder gør i dag meget for at viser kunder og investorer, at de holder deres sti ren og aktivt gør en indsats for social og miljømæssig bæredygtighed. Men det kan også være, at man styrer helt uden om brancher som våbenproduktion eller tobak af etiske grunde, fordi man finder det forkert at tjene penge på den type produkter – uanset hvilke vilkår produkter fremstilles under.

En mere offensiv tilgang til etisk investering i aktier kunne være aktivt at finde frem til aktier i virksomheder, hvis forretningsmodel er bygget op om at gøre en positiv forskel og komme med løsninger inden for områder som miljø, rent vand eller lignende.

Råvarer

Ofte vil man måske tænke på olie eller metaller som noget af det første, når vi taler investering i råvarer, og ingen af delene har et specielt etisk korrekt eller grønt image. At købe og sælge olie er imidlertid ikke i sig selv noget der gør hverken fra eller til i forhold til klimaet, kan man sige. Men som etisk investor vil du måske hellere sætte dine penge i aktiver, der faktisk gør en positiv forskel i stedet for.

Når det drejer sig om handel metaller skal du som investor med en etisk strategi være opmærksom på, hvorfra de stammer og under hvilke omstændigheder, de er bragt til veje. Det er alt andet lige mere etisk at investere i genanvendt guld fra kasserede mobiltelefoner end i guld, som hentes op af jorden under dårlige og farlige arbejdsvilkår i Congo.

Fødevarer

Fødevarer er også et aktiv, der kan investeres i. Der er et marked for uforarbejdet korn, sojabønner, kaffebønner og lignende, som mange professionelle investorer beskæftiger sig med og tjene gode afkast på. Det er et lidt tricky marked for dig der vil forfølge en strategi for etisk investering. Fort eksempel kan heftig spekulation inden for global kornhandel være med til at presse fødevarepriserne i vejret, til skade for fattige rundt om i verden.

På den anden side er investorerne med til at holde et marked i gang, hvor landmænd altid kan sælge deres afgrøder og via handel med futures er der basis for at planlægge produktionen for de kommende år. Her kan det være afgørende for den etiske investor at se på, hvordan produktionen foregår. At gå uden om genmodificerede produkter og produktion, som involvere afbrænding af regnskov kan være måder at foretage etisk investering på fødevaremarkedet, ligesom fair trade og økologi kan være etiske pejlemærker.

Investeringsfonde og EFT’er

Der findes en lang række af investeringsfonde med en etisk eller bæredygtig profil. Nogle af dem er børsnoterede, de såkaldte EFT’er. Det gælder dog om at sætte sig godt ind i, hvilke kriterier, de enkelte fonde opstiller for deres valg af aktiver. Sådanne investeringsfonde kan følge strategier, som vi har skitseret under afsnitte om aktier. Har de den rette profil i forhold til dine prioritering inden for SRI? Nogle investeringsfonde køre med meget høje standarder og vægter måske etiske forhold over afkast. Er du klar til det?

Andre fonde kalder sig SRI-fonde blot ved at gå uden om for eksempel våbenproducenter eller de aller mest forurenende brancher. Er det tilstrækkeligt for dig? Investeringsfonde inden for rå- eller fødevarer kan du bedømme etisk ud fra, hvordan aktiverne i deres portefølje ligger i forhold til de temaer, vi har været inde på for disse to aktivklasser her oven for. Forskellige derivater og indexfonde på fødevaremarkedet har været med til at skabe øget grobund for spekulation, og det skal du måske forholde dig til som etisk investor.

CO2-kvoter og -kreditter

CO2-kvoter udgør en helt særlig aktivklasse, som måske lige kræver en forklaring. Disse kvoter er rettigheder til at udlede en fastsat mængde co2, som virksomheder tildeles, hvis de falder ind under ordningen. Ud over de gratis tildelte kvoter udlodder staten kvoter på et auktionsmarked, hvor virksomheder må købe ind. En CO2-kvote giver ret til at udlede et ton CO2, og der gives bøder til virksomheder, som overskrider deres tilladte udledning.

En virksomhed, der har held med at nedsætte sin udledning, får ikke brug for hele sin kvote og kan sælge det overskydende til andre virksomheder, som har behov for at udlede mere, end de fik tildelt kvoter til indledningsvis. Antallet af kvoter reduceres årligt med 2,2 %, da ambitionen jo er at nedbringe den globale CO2-udledning.

Man kan også handle med CO2-kvoter som investering, men man skal have en særlig EU-konto for at gøre det. Om der er tale om etisk investering afhænger lidt af din opfattelse af begrebet. man er med til at holde gang i cirkulationen på et marked, som gerne skulle være et vigtigt redskab til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det kan dog være et vanskeligt marked at komme til at investere på som privatperson.

Kryptovaluta

Etisk investering er måske ikke noget, der har fyldt mest i diskussioner og analyser af kryptohandel. Men også her kan du som investor træffe en række etiske valg. For det første er der hele temaet omkring decentral finansvæsen. Der er en udbredt forestilling om, at folk som vil undgå en tredjepart i deres finansielle transaktioner nok har gang i noget lysskyt. Det er naturligvis en grov og urimelig generalisering, men på den anden side et tema, som ikke helt kan ignoreres.

Men det kan i sig selv anses for et etisk valg at søge at understøtte en fri og uafhængig økonomi, mens andre umiddelbart anser hele sektoren for at være mere eller mindre uetisk på grund af de muligheder for at unddrage sig statslig kontrol, der ligger i det. Og der findes ligefrem kryptoprojekter, som direkte søger at adressere nogle af de globale udfordringer som klimakrisen ved at gøre handel med CO2-kvoter simplere.

For den klimabevidste krypto-investor er det værd at se på energiforbruget ved de forskellige kryptovalutaer. Der brændes ret meget strøm af i Bitcoins “proof-of-work”-system, mens Ethereum netop har nedsat deres strømforbrug helt ekstremt ved at gå over til “proof-of-stake”.

Mikro-finansiering

Grundlæggende er mikrofinansiering en mulighed for at få finansiering til mindre projekter for den knap så kapitalstærke. Flere organisationer og virksomheder anvender det i kampen mod fattigdom i u-landene, da det kan give initiativrige folk mulighed for at blive selverhvervende. De kan måske ikke få lån inden for det almindelige banksystem på grund af mangel på ressourcer eller ejendom.

Mikro-lån kan være en type etisk investering, da der er tale om lån med forrentning. Der er muligt at som privatperson at give lån via platforme på nettet til for eksempel fattige, der vil starte egen virksomhed. Du kan også finde mere klassiske banker, der tilbyder dig at stille penge til rådighed for den type lån. Det kan for eksempel være særlige konti, hvor de indsatte penge stilles til rådighed for mikrolån. Vær dog opmærksom på, hvilke kanaler du som etisk investor benytter på dette område. Nogle projekter har været kritiseret for at opkræve meget høje renter eller på anden måde stille låntagerne i en dårlig situation.

Obligationer

Obligationer er en investeringsform, der typisk betragtes som lid mere sikker, men også lidt mere konservativ og “kedelig” end mange andre aktivklasser. Men det kan være en god ide at have obligationer i porteføljen for at de med deres stabilitet kan afbalancere dine mere risikable aktiver – for eksempel kryptovaluta. Obligationer er egentlig en slags “i-owe-you”-papirer, som for eksempel mange stater benytter sig af til at låne penge til at dække budgetunderskud.

Også virksomheder kan udstede obligationer som en måde at rejse likvid kapital på, men det er ikke så udbredt i Danmark. Hvis du har besluttet dig for etisk investering som strategi, skal du på samme måde som for aktiernes vedkommende se på, om du kan stå inde for de værdier og produkter, som ligger bag aktierne. Det kan være svært at svare entydigt på, om danske statsobligationer må anses for at være bæredygtige, for eksempel. Hvad hvis de er med til at finansiere byggeri af motorveje? I sidste ende er etisk investering op til den enkeltes værdier.

Hvad er etisk investering? Konkrete eksempler

Nu hvor vi har været igennem forskellige nøglebegreber inden fro etisk investering og forhåbentlig har hjulpet dig med at få øjnene op for det brede udvalg af aktiver som du kan afsøge i din jagt på etiske investeringer er det på sin plads med nogle konkret eksempler. Her får du et bud på nogle investeringer inden for forskellige kategorier og områder, der er værd at overveje som etisk investor:

1. IMPT – kryptoprojekt inden for CO2-reduktion

Som det første eksempel på vores liste finder du et rigtig spændende og innovativt kryptoprojekt inden for handel med CO2-kvoter. Vi har oven for gennemgået CO2-kvoter som aktiv med henblik på etisk investering. På IMPT-platformen kan  man købe og sælge CO2-kvoter som NFT’er langt lettere end man hidtil har kunnet handle CO2-kvoter. krypto-teknologien gør handlen både smidig og frem fro alt meget sikker. IMPT token logo

Det finansielle omdrejningspunkt på IMPT’s platform er en ny kryptovaluta, der er udviklet til projektet. IMPT afholder presale i efteråret 2022. Her har du mulighed for at købe IMPT-tokens med rabat i forhold til den planlagte udbudspris, når mønten senere børsnoteres. Det er en måde hvorpå du relativt billigt kan blive en del af dette klimabevidste økosystem, samtidig med at der er god udsigt til en fremtidig gevinst. Hele dette kvotemarked er som nævnt et omdrejningspunkt i EU’s bestræbelser på at nedsætte CO2-udeledningen.

Kryptovalutaer er ekstremt volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

2. Ethereum – Førende blockchain, der har skåret energiforbruget med 99%

Der er stor forskel på forskellige krypto-valutaer, når det kommer til klimaaftryk. Selv om de ethereum logo digitale valutaer ikke eksisterer som fysiske entiteter har de et fysisk aftryk alligevel. Der kræves nemlig computerkraft til mining og opretholdelse af økosystemer. Men den meget energikrævende “proof-of-work” kan man som klimabevidst krypt-invester godt komme uden om.

Ethereum er en af de store blockchains, som har valgt at gå fra den strømkrævende “proof-of-work” til en “proof-of-stake”-protokol som konsensusmekanisme. Holdet bag Ethereum hævder at de dermed skærer 99,95 % af deres energiforbrug væk. Hvis du har strategi for etisk investering, der involverer krypto-valuta og har du blikket på klimaftrykket i de bagvedliggende processer, så tjek ETH ud.

Det er på egen risiko at købe aktier.

3. Alm. BrandInvest – Dansk investeringsfond med høj ESG-rating

Denne investeringsfond opererer inden for aktier, obligationer med videre, med det fællestræk for alm brand aktiverne, at de bagvedliggende aktiviteter lever op til en høj ESG-score. Der foretages en såkaldt etisk screening, hvor aktiverne med jævne mellemrum gennemgås for at sikre, at der udelukkende bliver investeret i selskaber, som søger at leve op til FN’s 10 Global Compact principper samt andre anerkendte konventioner.

 

Det er muligt at vælge sig ind på forskellige underafdelinger med hver deres risikoprofil i Alm. BrandInvest. Det giver dig mulighed for passivt at tilpasse din strategi. Fælles er, at de alle har en høj ESG-rating og ligger i top i forhold til andre danske investeringsfonde.

Det er på egen risiko at købe aktier.

4. Orsted – Førende dansk aktie inden for vedvarende energi

Orsted hed tidligere DONG, Dansk Olie og NaturGas, og det lyder jo ikke så klimavenligt. Men den fossile brændsel er fortid og den oprindeligt offentligt ejede forsyningsvirksomhed har gennemgået en privatisering og rebranding, der også har involveret et navneskifte. Orsted, en international udgave af Ørsted henviser til den berømte danske fysiker H. C. Ørsted fra 1800-tallet.orsted logo

Orsted er blevet børsnoteret og med overgangen til biomasse og vedvarende energi scorer virksomheden nu højt inden for klima og miljø. Med udsigt til massive investeringer i grøn omstilling og den vestlige verdens strategiske ambitioner om at blive mindre afhængige af olie og gas ser det ud til, at de befinder sig på et vækstmarked. Her kan du kombinere etisk investering med udsigt til afkast.

Det er på egen risiko at købe aktier.

5. TIAA-CREF Core Impact Bond Fund (TSBIX) – Obligations-EFT med socialt sigte

Denne obligations-EFT investerer i obligationer, der understøtter økonomisk dårligt stillede i samfundet og i det hele taget har fokus på ESG-faktorer frem for at invetsere i større erhvervsvirksomheder. Det kan for eksempel være statsobligationer i USA, der dunderstøtter billige boliger, som giver fattige amerikanere bedre adgang til tag over hovedet. Fonden invester mindst 80 % af sine midler i obligationer.ETF core impact

Det er på egen risiko at købe aktier.

Hvad er motiverne for at investere etisk?

Der kan være forskellige motiver fra investor til investor for at begive sig ind på etisk investering, og ofte vil det være en blanding af de forskellige typer af motiver, der gør sig gældende. Lad os se lidt nærmere på nogle af de gode grunde, der kan være til at foretage etisk investering.

At gøre en positiv forskel

En helt oplagt grund til at tænk etisk i forbindelse med din investering er, at du kan gøre en forskel ved at vælge at lægge dine penge det ene sted frem for det andet. For mange betyder de store globale udfordringer inden for fattigdom, klima og menneskerettigheder meget. Hvis føler et behov for at gøre en positiv forskel, men ikke ved hvordan du skal gribe det an, så er etisk investering i hvert fald en af måderne at gør det på.

En god forretning

Nå man investerer handler det i de fleste tilfælde om, at man populært sagt vil forsøge at få sine penge til at yngle. Det kan være den formue, du skal leve af som pensionist, der helst skal være så stor som muligt, eller det kan være en opsparing, du gerne vil have mest muligt ud af. Mange gange kan det være en god investering at sætte penge i virksomheder med en høj profil inden for bæredygtighed og etik. Den slags investeringer giver generelt et godt afkast, og det ligger i tidsånden at den slags spørgsmål har stor bevågenhed både blandt forbrugere og politiske beslutningstagere. Derfor er det også en god forretning for virksomheder at lever op til visse standarder – og sikrer sig, at det bliver kommunikeret til markedet.

Meget at vælge imellem

Der er mange forskellige typer af aktiver at vælge imellem, når du bevæger dig ind på området etisk investering. Inden for sådan noget som aktier finder du også en lang række af etiske og bæredygtige virksomheder at investere i, ligesom mange investeringsfonde profilerer sig netop på etik, ansvarlighed og bæredygtighed. Så selvom du afskære dig fra visse muligheder ved at lægge en etisk baseret investeringsstrategi, så vil du stadig have en hel vifte af muligheder at vælge imellem til din portefølje. Og den lille ekstra udfordring, der ligger i det etiske krav, kan være et ekstra krydderi i jagten på den rette investering.

Sådan finder du information om etisk investering

Nu har vi gennemgået nogle af de mest centrale begreber og givet nogle få eksempler på bæredygtige, ansvarlige og etiske investeringer. Men har du nu fået blod på tanden og vil i gang med etisk investering kan det måske virke uoverskueligt at tage hul på. Derfor får du her en række bud på, hvordan du bedst orienterer dig om markederne og finder de rigtige aktiver for dig inden for etisk investering.

Sociale medier

På de forskellige sociale medieplatforme finder du masser af kanaler, hvor investorer og tradere udveksler oplysninger, rygter og ideer. Her i blandt er der også nogle, som fokusere på etisk investering. Du kan også finde announcements fra projekter og virksomheder, der benytter SoMe i deres kommunikationen med deres interessenter. Tjek for eksempel Discord, reddit, twitter og Telegram.

Virksomhedernes årsrapporter

Det har siden 2008 været et lovkrav i Danmark, at de største virksomheder har CSR med som punkt i årsrapporten. Derfor kan du som potentiel invester gå ind og se på konkrete initiativer, praksis og planer inden for miljø og klima, omsorg for medarbejdere, ligestilling, fremme af god ledelse og hvad der ellers måtte være relevant for den enkelte virksomhed.

Nyhedsmedier

Hvis du følger med i mediernes nyhedsstrøm vil du engen i mellem få oplysninger om markedstrends, politiske tiltag og lignende, der kan have betydning for dine investeringer – etiske eller ej. Du finder også med mellemrum omtaler af konkrete virksomheder og projekter, som operere inden for områder som bæredygtighed, fattigdomsbekæmpelse og lignende, der kan være forbundet med aktiver som er interessante for den etisk bevidste investor.

Finansielle hjemmesider

Hjemmesider med analyser og guides, som den, du befinder dig på nu, er et oplagt sted at følge med i, hvad der rører sig inden fro etisk investering og investering i det hele taget. Her på siden finder du tips til investering i CO2-kvoter og grøn energi, social ansvarlig investering og miljøvenlig krypto-investering – for at nævne nogle. Hjemmesiden mininvestering.com byder også på analyser og nyheder for investorer.

Forskningsinstitutioner og NGO’er

mange offentlige eller selvejende forskningsinstitutioner og NGO’er beskæftiger sig med bæredygtighed. De vil med mellemrum udgive artikler, rapporter og pressemeddelelser, ligesom du finder oplysninger og analyser på deres hjemmesider. Her kan du også være heldig at få oplysninger, der kan bruges i din vurdering af en branche eller få øjnene op for trends, der kan omsættes til en god etisk investering. Nogle gange finder du også rangeringer af virksomheder ud fra ESG-kriterier og lignende.

Roadmaps og whitepapers

Nå du skal lære et kryptoprojekt bedre at kende er det en rigtig god ide at se på projektets roadmap og whitepaper. Et whitepaper beskriver projektets ide og påtænkte funktionsmåde på en forhåbentlig klar og overbevisende måde. Her får du også indtryk af de etiske kvaliteter og standarder, der ligger til grund. Ved at se på roadmappet får du et indtryk af den fremtidig udvikling inden for et kryptoprojekt og dermed også et bedre grundlag for at vurdere, om det vil være en god investering.

Sådan handler du med etiske aktiver

Når du har identificeret de aktiver, som du vil have i din etisk tonede portefølje må næste skridt være at finde ud af, hvordan du køber dem. Her får nogle tips til at finde frem til de bedste steder at handle, også når det drejer sig om etisk investering.

Handelsplatforme, hvor du finder disse aktiver

Ved at oprette en konto hos en af de bedste handelsplaforme kan du komme i gang med bæredygtig investering. Hvis du handler på en anerkendt og reguleret børs får du en sikkerhed for, at tingene går rigtigt til og du undgår at blive snydt. Vi plejer at anbefale eToro, hvor du finder mange forskellige aktiver og et godt udvalg inden for de forskellige kategorier. eToro er underkastet regulering og kontrol fra en række offentlige finansielle myndigheder.

eToro

Hos eToro får du også en række praktiske værktøjer med i købet, der kan være nyttige for såvel nybegynderen som den mere erfarne trader. Du kan for eksempel benytte dig af Copy Trading, hvor du slavisk følger handelsmønsteret hos en dygtig trader efter eget valg. Eller benyt dig af de avancerede værktøjer til integration af grafer og indikatorer. Her kan du sikkert og nemt handle aktier, krypto, EFT’er og så videre med et etisk fokus. Det brede udvalg gør det nemt for sig at etablere og vedligeholde en balanceret portefølje, og gebyrerne er ikke specielt høje hos eToro.

Kryptovalutaer er ekstremt volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Sådan investerer du etisk hos eToro

For at handle hos eToro skal du have oprettet en konto og det kræver verifikation med ID. Processen er dog hurtigt gennemført, og når du har din konto kan du sætte penge ind og komme i gang med at købe de etiske aktiver, du vil have i din portefølje.

Du kan overføre penge fra en e-wallet, med et betalingskort eller du kan foretage en bankoverførsel. Platformen operer i amerikanske dollars og der opkræves ikke gebyr for overførsler, der foretages i denne valuta. Er du bosat i Danmark er minimumsindskudet 50 $, og minimumsinvestering i aktier og EFT’er er 10 $. Indbetal penge på din etoro

Når du har oprettet din konto og sat penge ind på den kan du benytte søgefeltet til at finde frem til den aktie eller krypto, du gerne vil købe. Du kan også navigere rundt via menuen “handelsmarkeder” og finde inspiration og se hvad der findes derude at handle med. Når du har klikke dig ind på det specifikke aktiv, du ønsker dig, og oprette en købsordre.

Det er på egen risiko at købe aktier.

Sådan køber du IMPT på presale

Hvis du vil benytte dig af chancen for at komme med på IMPT-vognen via presale, skal du gå ind på IMPT presale platformen. Du skal have en krypto-wallet, der er understøtter Ethereum-baserede aktiver for at kunne foretage et køb. det gør MetaMask og Trust Wallet. IMPT-token er baseret på ECR-20 arkitekturen og skal købes for ETH eller USDT. Dem kan du købe på forhånd hos for eksempel eToro, eller du kan købe dem hos IMPT i forbindelse med dit presale-køb. impt

Der er fastsat et minimumskøb på 10$. Når du er kommet ind på IMPTs website klikker du “tilslut wallet”, fastsætter hvor meget du vil købe og markerer ETH eller USDT i betalingsform, alt efter hvad du ønsker at betale med. Når presale er afsluttet afholdes en Token Generetation Event og alle, der har købt tokens kan få dem udleveret.

Kryptovalutaer er ekstremt volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Konklusion

Etik er læren om moral og god menneskelig adfærd. Inden for investering kan man også anlægge en etisk strategi med fokus på for eksempel miljø og klima eller sociale forhold og god selskabsledelse. En strategi for etisk investering kan inkludere et bredt udvalg af aktivtyper og vægten kan ligge på forskellige temaer, lige som man kan operere med mere eller mindre strenge etiske kriterier, når man vælger hvilke aktiver man vil investere i.

Der kan være god økonomi i etiske investeringer, men måske kræver det lidt ekstra benarbejde, fordi du som investor skal vide lidt mere om de aktiver, du køber. Hos en anerkendt platform  som eToro finder du mange af de aktiver, du kan være interesseret i som etisk investor. Vil du ind i det innovative IMPT-projekt, der fokuserer på bæredygtighed, så kan du deltage i det crypto presale, der løber i efteråret 2022.

Vil IMPT få 100x afkast? Deltag i presale i dag

Vores bedømmelse

IMPT token logo
  • Hjælp klimaet med ny kryptovaluta
  • Co2 reducerende krypto- og NFT-projekt
  • Kommer snart på en række kryptobørser
  • Allerede rejst 4 mio dollars i presale
IMPT token logo
Kryptovalutaer er volatile og du har ingen bankgaranti. Du risikerer at miste dine penge, når du investerer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er etisk investering?

Kan man få lige så gode afkast på etisk investering som på konventionel investering?

Er det svært at investere etisk?