Business 2 Community (dále jen “Stránky”) jsou webové stránky vlastněné společností Clickout Media ve Spojeném království. Zveme vás k zasílání článků, komentářů, přihlášení k odběru RSS kanálů a k návštěvě. Používáním stránek výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že jejich jakékoli použití bude v souladu s těmito podmínkami používání.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte stránky používat. Stránky si vyhrazují právo tyto podmínky používání kdykoli změnit a oznámení o podstatných změnách zveřejnit podle vlastního uvážení. Pokračováním v přístupu na stránky po zveřejnění oznámení o takových úpravách vyjadřujete svůj souhlas s jejich dodržováním.

Porušení

Pokud se domníváte, že jakýkoliv obsah na stránkách porušuje podmínky používání, upozorněte na to prosím stránky zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Naše fakta, názory, analýzy nebo předpovědi se mohou mýlit

Obsah stránek je nabízen pouze pro obecné informační, diskusní a zábavné účely. Část obsahu je nemoderovanou stránkou a odráží osobní názory autorů příspěvků. K jakýmkoliv informacím na stránkách byste měli být skeptičtí, protože informace mohou být urážlivé, škodlivé a/nebo nesprávné.

Neporušujte pravidla pro vkládání příspěvků a komentářů

Jste zodpovědní za své vlastní příspěvky a souhlasíte s tím, že budete mít přístup na stránky a používat je na vlastní nebezpečí a v nezměněné podobě. Vaše příspěvky by měly být pravdivé a přesné. Nepublikujte příspěvky, které obsahují následující skutečnosti:

 • Cenné papíry na prodej, výměnu nebo směnu.
 • Obtěžování, pomluvy, vyhrožování, pronásledování, šikanování nebo porušování zákonných práv jiných osob.
 • Nezákonné činnosti.
 • Vydávání se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nepravdivě uvádět či zkreslovat svou příslušnost k osobě nebo subjektu.
 • Porušování cizího duševního vlastnictví, mimo jiné včetně obchodního tajemství, ochranných známek a autorských práv jakéhokoliv typu.
 • Obscénní, vulgární, bigotní, nenávistný nebo rasově urážlivé texty nebo obrázky.
 • Komerční reklama.
 • Hazardní hry, soutěže nebo řetězové dopisy.
 • Porušení jakéhokoliv platného místního, státního, národního nebo mezinárodního práva v souvislosti s používáním stránek. To zahrnuje i zákony a předpisy o cenných papírech.
 • Komentáře osobně napadající autora příspěvku.

Dále souhlasíte s tím, že pokud třetí strana bude tvrdit, že jakýkoliv materiál, který jste na stránky vložili, je nezákonný, ponesete plné břemeno prokázání, že tento materiál je v souladu se všemi platnými zákony.

Zásady zveřejňování informací

Stránky si vyhrazují právo zveřejnit jakékoliv informace, pokud je to nezbytné pro splnění platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vládní žádosti. Stránky mohou také upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakýkoliv příspěvek podle vlastního uvážení. Stránky si vyhrazují právo omezit přístup všem uživatelům, o nichž se podle vlastního uvážení domnívají, že se dopouštějí nevhodného, neprofesionálního nebo nezákonného chování.

Stránky si vyhrazují právo odstranit obsah, který podle jejich vlastního uvážení porušuje některá zde uvedená pravidla, o nichž se dozví, ale nejsou k tomu povinny. Pokud vás obsah stránek uráží, přestaňte stránky používat.

Zřeknutí se odpovědnosti

Stránky obsahují nemoderované informace obsahující osobní názory a jiná vyjádření osob, které vkládají příspěvky na nejrůznější témata. Tyto příspěvky jsou názory konkrétních autorů a nejsou vyjádřením rady, názoru nebo oficiálně informace provozovatelů stránek nebo jakékoliv osoby či subjektu se stránkami spojeného.

Obsah stránek ani odkazy na jiné webové stránky na nich obsažené nejsou běžně moderovány, prověřovány, schvalovány, přezkoumávány ani podporovány stránkami ani žádnou osobou či subjektem se stránkami spojeným.

Stránky a veškeré informace, produkty nebo služby na nich obsažené jsou poskytovány “tak, jak jsou”, bez jakýchkoliv záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro použití k určitému účelu nebo neporušování práv.

Stránky nezaručují, že budou fungovat bez přerušení nebo bez chyb, ani že neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti. Informace získané ze stránek nebo jejich prostřednictvím používáte na vlastní nebezpečí.

Stránky neodpovídají za žádnou ztrátu nebo škodu, mimo jiné včetně nároků za pomluvu, chyby, ztrátu dat nebo přerušení dostupnosti dat, které vznikly v důsledku používání nebo nemožnosti používání stránek nebo jakýchkoli odkazů; za vaše umístění obsahu na stránky; nebo za vaše spoléhání se na informace získané ze stránek nebo jejich prostřednictvím nebo prostřednictvím odkazů obsažených na stránkách.

Stránky nejsou zprostředkovatelem, makléřem/dealerem, investičním poradcem ani burzou a neposkytují služby jako takové.

Licence

Za váš souhlas s těmito Podmínkami používání vám stránky udělují osobní, nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci k přístupu na stránky a jejich používání. K materiálům na stránkách můžete přistupovat pouze pro své osobní, nekomerční použití. Břemeno určení, že použití jakýchkoliv informací získaných ze stránek je přípustné, leží na vás.
Tím, že na stránky napíšete nebo se jinak zapojíte do jakékoliv komunikace v rámci stránek, udělujete stránkám (nebo jakémukoliv jejich nabyvateli) trvalé, bezplatné a neodvolatelné právo a licenci k používání, reprodukci, úpravě, adaptaci, publikování, překladu, distribuci, přenosu, veřejnému vystavování, veřejnému předvádění, poskytování sublicencí, vytváření odvozených děl, převodu a prodeji jakýchkoliv takových informací.

Volba práva a fóra

Souhlasíte s tím, že veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek používání nebo jakéhokoli obsahu zveřejněného na stránkách, včetně jejich kopií a opětovného zveřejnění, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu, zákoně nebo jiném právu, se budou řídit právem USA s výjimkou jeho kolizních ustanovení. Dále souhlasíte s osobní příslušností a výlučnou příslušností federálních a státních soudů nacházejících se v Pensylvánii a sloužících jako soudní fórum pro jakýkoli takový spor.

Politika autorských práv

Podle 17 USC. § 512 ve znění hlavy II zákona o autorských právech v digitálním tisíciletí (dále jen “DMCA”) zavedly stránky postupy pro přijímání písemných oznámení o údajném porušení autorských práv a pro vyřizování těchto nároků v souladu s DMCA. Pokud se domníváte, že jsou porušována vaše autorská práva, vyplňte níže uvedený formulář Oznámení o porušení práv a zašlete jej společnosti Clickout Media.

Oznámení o porušení práv obsahuje požadované informace, které jsou v podstatě v souladu s ustanoveními “bezpečného přístavu” zákona Digital Millennium Copyright Act, 17 USC. § 512(c)(3)(A), který stanoví, že aby bylo oznámení o údajném porušení účinné podle tohoto pododdílu, musí být písemným sdělením poskytnutým určenému zástupci poskytovatele služeb, které obsahuje v podstatě následující údaje:

 • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno.
 • Identifikaci díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo, pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem, reprezentativní seznam těchto děl na daném místě.
 • Identifikace materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostačující k tomu, aby poskytovatel služeb mohl tento materiál vyhledat.
 • Informace dostatečné k tomu, aby poskytovatel služeb mohl kontaktovat stěžující si stranu, jako je adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici, adresa elektronické pošty, na které lze stěžující si stranu kontaktovat.
 • Prohlášení, že strana podávající stížnost je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, na který si stěžuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
 • Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že strana podávající stížnost je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.
 • Oznámení od vlastníka autorských práv nebo od osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv, které v podstatě nesplňuje výše uvedená ustanovení, se nepovažuje za poskytnutí skutečné znalosti nebo vědomí o skutečnostech nebo okolnostech, z nichž je zřejmá činnost porušující autorská práva.

Pošlete prosím společnosti Clickout Media samostatné oznámení o porušení autorských práv pokaždé, když chcete nahlásit údajné porušení autorských práv.

Neoprávněné použití

Neoprávněné použití stránek v souvislosti s přenosem nevyžádaných e-mailů, včetně přenosu e-mailů v rozporu s těmito zásadami, může mít za následek občanskoprávní, trestněprávní nebo správní postih odesílatele a osob, které mu pomáhají.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte stránky a jakoukoli osobu nebo subjekt spojený se stránkami a nebudete jim způsobovat škodu v souvislosti s jakýmikoli nároky, ztrátami nebo škodami, včetně právních poplatků, které vzniknou v důsledku porušení těchto Podmínek používání, používání stránek nebo umístění jakéhokoli obsahu na stránky, a že budete plně spolupracovat při obraně stránek nebo jakékoli osoby či subjektu spojeného se stránkami proti takovým nárokům.

Integrace

Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu mezi vámi a stránkami a jakoukoli osobou nebo subjektem spojeným se stránkami, pokud jde o jejich předmět, a nahrazují všechny předchozí nebo současné ústní nebo písemné dohody.

Formulář Oznámení o porušení práv

Clickout Media Ltd
Byt 7, 2 Ferdinand Place
NW1 8EE
Londýn, Velká Británie
Datum: ______________
Vážený pane:

Já, níže podepsaný, pod trestem křivého obvinění prohlašuji, že jsem vlastníkem nebo zástupcem oprávněným jednat jménem vlastníka určitých práv duševního vlastnictví. Jméno takového vlastníka je ___________________________________ (“vlastník”).
Jsem v dobré víře přesvědčen, že níže uvedený materiál není autorizován výše uvedeným vlastníkem, jeho zástupcem nebo zákonem, a tudíž porušuje práva vlastníka. Prosím, abyste neprodleně jednali a odstranili nebo znemožnili přístup k materiálu nebo položkám, které údajně porušují autorská práva.
Umístění materiálu, který údajně porušuje práva:
____________________________________________
Popis materiálu porušujícího autorská práva:
____________________________________________
Popis díla chráněného autorským právem, o kterém tvrdíte, že je porušeno:
____________________________________________
Můžete mě kontaktovat na adrese:
Jméno: ___________________________________
Název: ____________________________________
Společnost: ________________________________
Ulice: ____________________________
Město, stát: ________________________________
PSČ: _____________________________________
Tel: _____________________________________
E-mail: ___________________________________
Fax: _____________________________________

Přispěvatelé obsahu

Na webu je zveřejňován obsah, který přispívají uživatelé, a to ve formě příspěvků na blogu a komentářů. Poskytováním příspěvků na blogy prostřednictvím RSS kanálu nebo přímo na webu, komentářů nebo jiného obsahu na web přispěvatelé souhlasí s následujícími podmínkami používání:

 • Přispěním obsahu, ať už příspěvků na blogy poskytovaných prostřednictvím RSS, příspěvků na blogy psaných přímo na webu nebo komentářů, přispěvatel souhlasí s tím, že společnosti
 • Clickout Media poskytuje trvalé a nevýhradní autorské právo k obsahu.
 • Clickout Media si vyhrazuje právo nezveřejnit přispívaný obsah podle vlastního uvážení.
 • Clickout Media si vyhrazuje právo naplánovat syndikovaný a přímo přispívaný obsah ke zveřejnění na našich stránkách v libovolném budoucím termínu nebo čase dle našeho uvážení.
 • Společnost Clickout Media bude vždy řádně uvádět veškerý obsah v jeho plné podobě nebo v případě jeho rozsáhlého výňatku (v souladu se zásadami spravedlivého užití) autora.
 • Clickout Media si vyhrazuje právo veškerý přispívaný obsah syndikovat prostřednictvím RSS třetím stranám.
 • Veškerý přispívaný obsah může obsahovat autorův podpis, stručný životopis autora a v případě materiálu, který nám byl poskytnut prostřednictvím RSS z vlastního blogu autora, odkaz na původní příspěvek v zápatí celého příspěvku.
 • Přispívající autoři nesou výhradní odpovědnost za originalitu a přesnost svých příspěvků.
 • Clickout Media si vyhrazuje právo odstranit jakékoli odkazy na sdílení nebo reklamu doprovázející přispívané příspěvky, zejména přidružené odkazy. To se může týkat i odkazů RSS zpět na původní článek, protože ty mohou být vyhledávači chápány jako partnerské odkazy a mohou poškodit autoritu našich stránek.
 • Clickout Media si vyhrazuje právo nastavovat písma a styly, upravovat zarovnání obrázků a jinak měnit rozvržení příspěvků tak, aby byly v souladu s globálním stylem našich stránek.
 • Společnost Clickout Media může čas od času potřebovat zobrazit souhrnné verze přispěvatelského obsahu. V takových případech můžeme příspěvky upravit do souhrnné podoby. Taková shrnutí budou vždy obsahovat odkaz na celý a nezměněný příspěvek. Za takových okolností se společnost Clickout Media vždy snaží zachovat původní význam a záměr obsahu.
 • Společnost Clickout Media si vyhrazuje právo upravovat titulky příspěvků z důvodu přehlednosti nebo optimalizace pro vyhledávače (zařazení klíčových slov).
 • Společnost Clickout Media si vyhrazuje právo provádět opravy pravopisu a gramatiky.
 • Clickout Media si vyhrazuje právo odstranit odkazy na fotografie, které nejsou odkazy na původní zdrojovou fotografii nebo vlastníka autorských práv.
 • Clickout Media si vyhrazuje právo vkládat do obsahu a kolem něj relevantní reklamu.
 • Clickout Media si vyhrazuje právo ukládat obrázky příspěvků do mezipaměti a poskytovat je z naší sítě CDN.
 • Přispěvatelé nemají nárok na žádnou kompenzaci od společnosti Clickout Media.
 • Přispívání obsahu do Clickout Media v žádném případě nezakládá zaměstnaneckou smlouvu.
 • NávštěvníciPokud to není výslovně povoleno, nesmíte publikovat ani reprodukovat obsah, který se objevuje v jakékoliv části těchto stránek.
 • Názory uživatelů a autorů obsahu na těchto stránkách jsou výhradně jejich názory, nikoliv názory společnosti Clickout Media.
 • Společnost Clickout Media si vyhrazuje právo kdykoli zablokovat nebo odstranit příspěvky nebo sdělení podle vlastního uvážení.
 • Některé odkazy na těchto stránkách mohou odkazovat na stránky třetích stran. Společnost Clickout Media neodpovídá za obsah těchto stránek.
 • Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým společnost Clickout Media shromažďuje, používá, uchovává a zveřejňuje informace získané od uživatelů (dále jen “uživatel”) webových stránek http://www.business2community.com (dále jen “stránky”). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Stránky a všechny produkty a služby nabízené společností Clickout Media.

Osobní identifikační údaje

Osobní identifikační údaje můžeme od uživatelů shromažďovat různými způsoby, mimo jiné když uživatelé navštíví naše stránky, zaregistrují se na nich, zadají objednávku, přihlásí se k odběru newsletteru, odpoví na průzkum, vyplní formulář a v souvislosti s dalšími aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které na našich stránkách zpřístupňujeme. Uživatelé mohou být případně požádáni o jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, informace o kreditní kartě. Uživatelé však mohou naše stránky navštěvovat anonymně. Osobní identifikační údaje budeme od uživatelů shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, s tím, že jim to může zabránit v účasti na některých činnostech souvisejících se stránkami.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o uživatelích, kdykoli komunikují s našimi stránkami. Neosobní identifikační informace mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o prostředcích připojení uživatelů k našim stránkám, jako je operační systém a využívaní poskytovatelé internetových služeb a další podobné informace.

Naše stránky mohou používat “cookies” pro zlepšení uživatelského komfortu. Webový prohlížeč uživatele ukládá soubory cookie na jeho pevný disk za účelem uchovávání záznamů a někdy i za účelem sledování informací o něm. Uživatel si může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby ho upozorňoval na odesílání souborů cookie. Pokud tak učiní, upozorňujeme, že některé části webu nemusí fungovat správně.

Jak používáme shromážděné informace

Společnost Clickout Media shromažďuje a používá osobní údaje uživatelů k následujícím účelům:

 • Přizpůsobení uživatelského prostředí

Můžeme používat souhrnné informace, abychom pochopili, jak naši uživatelé jako skupina využívají služby a zdroje poskytované na našich stránkách.

 • Ke zlepšení našich stránek

Neustále se snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek na základě informací a zpětné vazby, které od vás získáváme.

 • Ke zlepšení služeb zákazníkům

Vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznické služby a potřeby podpory.

 • Ke zpracování transakcí

Informace, které o sobě uživatelé poskytnou při zadávání objednávky, můžeme použít pouze k poskytnutí služby k této objednávce. Tyto informace nesdílíme s externími stranami s výjimkou rozsahu nezbytného pro poskytnutí služby.

Ke správě obsahu, propagačních akcí, průzkumů nebo jiných funkcí webu.

K zasílání informací uživatelům, s jejichž zasíláním souhlasili, o tématech, o nichž se domníváme, že je budou zajímat.

 • K zasílání pravidelných e-mailů

E-mailová adresa, kterou uživatelé poskytnou pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se jejich objednávky. Může být také použita k odpovědi na jejich dotazy a/nebo jiné žádosti či otázky. Pokud se uživatel rozhodne přihlásit do našeho seznamu adresátů, budou mu zasílány e-maily, které mohou obsahovat novinky společnosti, aktualizace, související informace o produktech nebo službách atd. Pokud se uživatel kdykoliv bude chtít odhlásit ze zasílání budoucích e-mailů, uvedeme na konci každého e-mailu podrobné pokyny k odhlášení nebo nás uživatel může kontaktovat prostřednictvím našich stránek.

 • Pro reklamní účely

Můžeme použít poskytnuté informace od uživatelů pro reklamní účely, včetně NextRoll a další platformy.

Jak chráníme vaše informace

Přijímáme vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na našich stránkách.

Výměna citlivých a soukromých údajů mezi stránkami a jejich uživateli probíhá prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu SSL a je šifrována a chráněna digitálními podpisy. Naše stránky jsou také v souladu s normami pro zranitelnost PCI, aby bylo pro uživatele vytvořeno co nejbezpečnější prostředí.

Sdílení vašich osobních údajů

Osobní identifikační údaje uživatelů neprodáváme, nevyměňujeme ani nepronajímáme jiným osobám. Účastí v našich programech “webcast” nebo “white paper” však souhlasíte s tím, že vaše registrační údaje budou sdíleny se sponzorem. Obecné souhrnné demografické informace, které nejsou spojeny s žádnými osobními identifikačními údaji návštěvníků a uživatelů, můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými přidruženými společnostmi a inzerenty pro výše uvedené účely. Můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran, kteří nám pomáhají provozovat naše podnikání a stránky nebo spravovat činnosti naším jménem, jako je rozesílání newsletterů nebo průzkumů. Vaše údaje můžeme s těmito třetími stranami sdílet pro tyto omezené účely za předpokladu, že jste nám k tomu dali souhlas. Bez ohledu na výše uvedené můžeme v případě fúze, reorganizace, akvizice, společného podniku, postoupení, rozdělení, převodu nebo prodeje či zcizení všech nebo podstatné části našich obchodních podílů nebo aktiv, a to i v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením, převést svá práva k vašim informacím na našeho právního nástupce.

K zobrazování reklam a shromažďování informací, když uživatelé navštíví naše stránky, využíváme reklamní společnosti třetích stran. Tyto společnosti mohou používat informace (bez vašeho jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla) o vašich návštěvách těchto a jiných webových stránek za účelem poskytování reklamy na našich stránkách, jiných webových stránkách a jiných formách médií o zboží a službách, které vás zajímají. Pokud chcete získat více informací o této praxi a znát své možnosti, jak tyto informace těmito společnostmi nepoužívat, podívejte se na stránky https://thenai.org/opt-out/.

Webové stránky třetích stran

Uživatelé mohou na našich stránkách najít reklamu nebo jiný obsah, který odkazuje na stránky a služby našich partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, poskytovatelů licencí a dalších třetích stran. Nemáme kontrolu nad obsahem nebo odkazy, které se na těchto stránkách objevují, a nejsme zodpovědní za praktiky používané na webových stránkách, na které odkazují naše stránky nebo které na ně odkazují. Kromě toho se tyto stránky nebo služby, včetně jejich obsahu a odkazů, mohou neustále měnit. Tyto stránky a služby mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a zásady zákaznického servisu. Prohlížení a interakce na jakýchkoli jiných webových stránkách, včetně webových stránek, které mají odkaz na naše stránky, podléhá vlastním podmínkám a zásadám těchto stránek.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů a podmínek používání

Společnost Clickout Media má právo tyto zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání kdykoli aktualizovat. Pokud tak učiníme, aktualizované datum uvedeme v dolní části této stránky. Doporučujeme uživatelům, aby tuto stránku často kontrolovali, zda nedošlo ke změnám, a zůstali tak informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a seznámit se s jejich změnami.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami a podmínkami používání. Pokud s těmito zásadami a podmínkami používání nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky. Vaše další používání stránek po zveřejnění změn těchto zásad a podmínek používání bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.