Daně představují finanční částky, které stát vybírá na veřejné výdaje, jako jsou například zdravotnictví, bezpečnost, infrastruktura, vzdělávání apod. Občané nebo organizace pak tyto daně platí podle určité vzoru – např. měsíčně či ročně. V České republice se pochopitelně lze setkat s různými typy a druhy daní, mezi které se řadí například základní rozdělení na daně fyzických osob či právnických osob. Mezi nejznámější typy pak patří daň z příjmu, o které se budeme dnes bavit, daň z nemovitostí nebo třeba DPH neboli daň z přidané hodnoty. Ovšem jak a kam zaplatit daň z příjmu?

V tomto článku si blíže přiblížíme právě daň z příjmu a přiblížíme si, kam tuto daň platit, jakou formou nebo kdy se tato daň platí.

Kam zaplatit daň z příjmu fyzických osob?

Na otázku kam zaplatit daň z příjmu se odpovídá jednoduše – finančnímu úřadu. Tato daň se tak vždy platí příslušnému úřadu, který spadá do vaší oblasti – tedy do místa bydliště v případě, že jste fyzickou osobou, a do sídla společnosti v momentě, kdy jste právnická osoba.

Pro jednotlivé občany se poté může lišit způsob platby a také druh daně z příjmu. Nejprve si pojďme však představit jednotlivé druhy:

 • Daň ze závislé činnosti – Závislou činností je označováno zaměstnání. V tomto případě je daň z tohoto příjmu odečítána ze mzdy a následně je placena zaměstnavatelem na měsíční bázi.
 • Daň ze samostatné činnosti – Samostatná činnost poté označuje podnikání, které může být vedeno formou OSVČ nebo pomocí společností jako s.r.o. (společnost s ručením omezeným), akciová společnost (a.s.) nebo veřejná obchodní společnost (v.o.s.). V tomto případě se daň z příjmu platí jednou za rok po skončení zúčtovacího období – zpravidla jednoho roku, a to formou daňového přiznání.
 • Příjem z kapitálového majektu – Mezi příjmy z kapitálového majetku můžeme zařadit například úroky nebo výnosy z cenných papírů (akcií) či dluhopisů, úroky z půjček, výnosy z vkladních knížek nebo podíly na ziscích korporací apod.
 • Příjem z nájmu – V případě, že získáváte příjem z pronájmu nemovitosti. Tato daň se uvádí jako součást daňového přiznání, které jsme zmínili výše. Její výše je v současné době nastavena na 15 %.
 • Ostatní příjmy – Mezi další příjmy se řadí např. dary, příjmy z prodeje movité či nemovité věci, výhry v loteriích nebo příjmy z prodeje cenných papírů. Zejména blízké jsou pro investory prodeje cenných papírů, u kterých však nalezneme možnosti, jak se placení daní legální cestou vyhnout – tyto způsoby nesou označení časový test nebo hodnotový test.

Každý z finančních úřadů má poté své vlastní bankovní číslo účtu, na které se příslušná daň odvádí. Úplný seznam jednotlivých úřadů lze nalézt zde.

kam zaplatit daň z příjmu

Zálohy na daň z příjmu fyzických osob

Záloha na daň z příjmu představuje částku, kterou poplatník odvádí již během zdaňovacího období. Tyto zálohy se však netýkají všech občanů – neplatí je totiž:

 • poplatníci, kteří v předchozím roce nezaplatili na dani z příjmu více než 30 000 Kč,
 • OSVČ v rámci paušální daně,
 • zaměstnanci (za ně jsou odváděny zaměstnavatelem),
 • poplatníci, kteří svou činnost (tedy podnikání nebo samostatně výdělečnou činnost) provozují prvním rokem.

Záloha se poté rozděluje na dva druhy:

 • Pololetní zálohy na daň z příjmu – Tyto zálohy se týkají poplatníků, kteří v minulém roce zaplatili na dani z příjmu více než 30 000 Kč, ale nepřesáhli limit 150 000 Kč. V tomto momentě tak jejich zálohová povinnost dosahuje hodnoty 40 % z daňové povinnosti a tito poplatníci ji platí pololetně, respektive 2x za rok.
 • Čtvrtletní zálohy na daň z příjmu – Čtvrtletní zálohy se poté týkají poplatníků, kteří zaplatili na dani z příjmu v minulém roce více než 150 000 Kč. Zde zálohová povinnost činí 25 % a platí se 4x ročně.

Sazba této daně pro rok 2024 se poté dělí na dvě výše – 15 % a 23 %. V případě, že základ pro výpočet daně nepřesáhne 3násobek průměrné hrubé mzdy, tedy částku 131 901 Kč, sazba bude činit 15 %. Pokud však tuto hodnotu základ pro výpočet daně přesáhne, sazba dosáhne 23 %.

Během placení těchto záloh se můžete setkat také se slevami, které jakožto poplátník získáváte. Mezi tyto slevy, které si můžete uplatnit, patří např.:

 • Základní sleva na poplatníka – 30 840 Kč/rok (2 570 Kč měsíčně)
 • Sleva na manžela/manželku – 24 840 Kč/rok
 • Základní sleva na invaliditu – 2 520 Kč/rok
 • Rozšířená sleva na invaliditu – 5 040 Kč/rok
 • Sleva na držitele průkazu ZTP/P – 16 140 Kč/rok
 • Daňové zvýhodnění na děti – podle počtu dětí, 15 204 Kč/rok na 1 dítě, 22 320 Kč/rok na 2 děti a 27 840 Kč/rok na 3 a více dětí

Pro přesné informace a správné pochopení daňových povinností vztažených k vaší situaci se doporučujeme vždy poradit se svým daňovým poradcem nebo účetním.

Doplatek daně z příjmu

Pokud se dostanete do situace, kdy bude potřeba zaplatit doplatek daně z příjmu, bude nutné tento doplatek zaplatit nejpozději do 3. dubna. Tento termín je taktéž datem, kdy musí mít správce daně vaše daňové přiznání již na stole. S vaší platbou je však možné se i pár dní opozdit – i když podávání těchto dokumentů na poslední chvíli nemusí být zrovna nejvhodnější, úroky z prodléní podání se započítávají až 5 pracovních dnů od tohoto data.

Doplatek lze poté zaplatit několika způsoby:

 • Bezhotovostním převodem – Jeden z nejrychlejších způsobů zahrnuje zaslání platby skrze bankovní převod. Pro platbu byste si měli zjistit číslo bankovního účtu daného finančního úřadu. Variabilní číslo je poté vaše DIČ (daňové identifikační číslo) nebo vaše rodné číslo. Právnické osoby pak vyplňují své IČ. U bezhotovostních plateb se též využívá konstantní symbol 1148. Tento způsob platby však může pár dní trvat (pokud nezaškrtnete instantní platbu), takže je třeba počítat s určitou prodlevou.
 • Osobně přímo na pokladně finančního úřadu – V případě, že se rozhodnete přijít na finanční úřad osobně, můžete doplatek zaplatit přímo na pokladně. Z tohoto důvodu taktéž rozšiřují úřady své úřední hodiny, kdy ode dne 27. března až do 31. března je možné zajít na úřady mezi 8. až 17. hodinou.
 • Daňovou složenkou na poště – Poslední způsob zahrnuje odeslání složenky na poště. Platbu tak můžete zaplatit zdarma a její dostupnost je zpravidla na každé České poště. Podobně jako u bankovních převodů je také potřeba počítat s určitou prodlevou a neplatit daný doplatek v poslední možný den.

Splatnost daně z příjmu fyzických osob

Splatnost obecně označuje datum, do kterého je nutné dlužnou částku věřiteli (v tomto případě finančnímu úřadu) zaplatit. Se splatností se setkáme například i u dluhopisů, u kterých nám říká, do kdy své peníze získáme i s úroky zpět – v případě, že jsme tedy držiteli dluhopisů.

V rámci daně z příjmu se v současném roce setkáte s určitými termíny:

 • 2. duben 2024 – standardní lhůta
 • 2. květen 2024 – lhůta pro elektronická podání
 • 1. červenec 2024 – pokud necháváte své daňové přiznání zpracovat daňovým poradcem nebo máte povinný audit účetní uzávěrky

Je důležité poznamenat, že v tyto dny musí být daň již na účtu správce daně. Pokud budete opožděni, jak jsme zmínili výše, do pěti pracovních dnů lze podat daňové přiznání bez sankcí, nicméně opět je nutné, aby bylo doručeno právě pátý den. V tento poslední den je tak možné doručit přiznání pouze osobně nebo elektronicky, jelikož skrze poštovní službu bude pravděpodobně opožděno.

Lhůta pro rok 2024

Pro rok 2024 se bude standardní lhůta posouvat na 2. duben, jelikož 1. duben připadá na svátek. Stejně tak i pro elektronická podání bude den posunutý na 2. květen. Na dobu prodlení je však třeba si dát velký pozor, jelikož v případě, že byste přiznání elektronicky nepodali nejpozději v tento den – tedy 2. května, budete v prodlení již od 1. dubna 2024.

TIP: S daněmi souvisí sociální pojištění, díky kterému se vyplácí důchody. Doporučujeme článek na téma valorizace důchodů.

Lhůtu pro podání daňového přiznání je taktéž možné ze strany finančního úřadu prodloužit, nicméně je k tomu potřeba doložit objektivní důvod – např. karanténa nebo technické problémy. Lhůtu pro podání je poté možné prodloužit až o 3 měsíce, nicméně žádost o toto prodloužení je nutné podat ještě před uplynutím řádné lhůty.

Právnické osoby a kam zaplatit daň z příjmu

Právnické osoby, tedy společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciové společnosti (a.s.), podávají svůj vlastní tiskopis k dani z příjmu. Od fyzických osob se poté odlišují zejména tím, že nejsou živými osobami. Jedná se totiž o uměle vytvořené právnické subjekty, které mají právnickou povinnost. Aby bylo možné vyplnit daňové přiznání právnické osoby, je možné si tento tiskopis vyzvednout na pobočce finančního úřadu, nebo si jej vyhledat a následně vytisknout na stránkách finanční správy.

Podání tohoto přiznání je možné buď osobně na finančním úřadu, nebo prostřednictvím souboru ve formátu a se strukturou, která je zveřejněná správcem daně. K tomu, abyste mohli tento soubor vytvořit v předepsaném formátu a struktuře, je možné využít aplikaci Elektronické podání pro finanční správu (EPO), která je dostupná na DaneElektronicky. Mezi největší plátce daně ze strany právnických osob můžeme zařadit například společnosti Kooperativa, Česká spořitelna nebo ČEZ. Top 10 právnických osob si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

právnické osoby tabulka top 10

Splatnost u právnických osob

Podobně jako u fyzických osob je poté možné tuto daň zaplatit prostřednictvím několika způsobů:

 1. bezhotovostní platbou prostřednictvím bankovního příkazu nebo internetového bankovnictví,
 2. v hotovosti na finančním úřadu – územním pracovišti,
 3. v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

Co se týče jednotlivých termínů, daň z příjmu u právnických osob je splatná do:

 • do konce 4měsíčního období od konce zdaňovacího období (nejčastěji kalendářní rok, ale možné je taktéž určit jiných 12 po sobě jdoucích měsíců),
 • nebo do 6 měsíců v případě, že daňové přiznání sestavuje daňový poradce nebo pokud musí mít daná společnost účetní závěrku ověřenou auditorem (tedy do 1. července).

Kdy se platí daň z příjmu? Důležitá data

Daň z příjmu je nutné zaplatit do termínu, který platí pro jednotlivá daňová přiznání. Pokud tedy podáváte daňové přiznání fyzicky, daň je nutné mít zaplacenou před termínem 2. dubna 2024. V případě elektronického podání je poté doba posunuta do 2. května 2024 a u podání přiznání daňovým poradcem se poté jedná o lhůtu do 1. července.

Konkrétní data pro jednotlivé platby si můžete prohlédnout na stránce s daňovým kalendářem.

Jak zaplatit daň z příjmu? Její platba

Daň z příjmu je možné zaplatit pomocí několika způsobů:

 • Hotovost: Platba pomocí hotovosti představuje jeden z možných způsobů platby daně z příjmu. Uděláte tak na pokladně finančního úřadu nebo na pokladně ČNB (České národní banky), která spravuje daňové účty. Velkou výhodou této platby je, že má daný finanční úřad platbu připsanou ještě v onen daný den. Je tak možné částku zaplatit ještě v den splatnosti.
 • Převod na bankovní účet: Dalším o něco jednodušším způsobem je platba skrze bankovní účet. V tomto případě je nutné vyplnit číslo bankovního účtu (viz. tabulka níže) a patřičné údaje pro identifikaci či konstantní symbol. Nevýhodou oproti platbě v hotovosti je, že platba skrze bankovní převod nemusí být připsána ještě v ten samý den.
 • Složenka: Posledním ze způsobů je složenka, kterou je možné vytvořit na pobočce České pošty. I tento způsob platby vyžaduje určitý předstih, jelikož bankovní převod není zpravidla proveden okamžitě. Platbu je možné provést na jakékoliv poště využitím složenky typu A nebo daňové složenky – u daní z příjmů fyzických osob, z nemovitosti, z nabytí a převodu nemovitosti. Tento způsob je zdarma a během jeho použití je nutné vyplnit číslo účtu a variabilní společně s konstantním symbolem.

Čísla bankovních účtů pro platby daně z příjmu jsou poté následující:

kam zaplatit daň z příjmu - bankovní účty daň z příjmu

Dalo by se říci, že platba bankovním převodem obsahuje určité vlastnosti, které dodržujete na základě typu platby.

 • Předvolba čísla účtu je odlišná pro jiné typy plateb
 • Část čísla účtu před pomlčkou se mění podle místa finančního úřadu
 • Část za lomítkem je poté neměnná.

Co následně vyplnit při platbě daně z příjmu?

 • Variabilní symbol – slouží jako identifikace a nejčastěji se jedná o vaše rodné číslo nebo DIČ
 • Konstantní symbol – 1148 při bezhotovostní platbě převodem z účtu, 1149 při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou, 0001 při hotovostní platbě daňovou složenkou
 • Specifický symbol – vyplňován pouze v určitých případech pro identifikaci plátce DPH
 • Datum splatnosti platby – je důležité vyplnit takovým způsobem, aby měl v době splatnosti platby finanční úřad své peníze již na svém bankovním účtu
 • Zpráva pro příjemce – pouze při vyplnění specifického symbolu

Zde přikládáme tabulku s dalšími předčíslími pro jednotlivé typy daní.

tabulka daně z příjmu

Kam zaplatit daň z příjmu – slova závěrem

Daň z příjmu představuje platbu, kterou jsou povinni občané České republiky zaplatit státu. Tuto daň a celkově daně obecně poté stát využívá k pokrytí veřejných výdajů, jako je například zdravotnictví nebo bezpečnost. Pro platbu daně z příjmu jsou nastaveny určité termíny, do kterých je nutné tuto platbu a samotné daňové přiznání podat. Abyste měli konkrétní a přesné informace, které jsou individualizované pro vaši situaci, doporučujeme se poradit s daňovým poradcem, který vám bezpochyby vše detailně vysvětlí nebo za vás přiznání taktéž vyplní.

Reference

FAQ – Často kladené otázky

Kam zaplatit daň z příjmu?

Jak zaplatit daň z příjmu?

Kdy se platí daň z příjmu?

Do kdy se musí zaplatit daň z příjmu?