Oblíbenou strategií racionálně smýšlejících investorů se v poslední době stává ESG investice. Poskytuje totiž možnost zhodnocení aktiv při současném zohlednění sociálních a ekologických principů. ESG investice mají bezkonkurenční životnost, díky čemuž představují efektivní možnost kapitálových zisků.

Tento průvodce vám zodpoví všechny otázky o typech investic, vysvětlí strategii, ale také různé typy aktiv, ideálních pro ESG. Společně identifikujeme vhodné typy investic, ale představíme si také dostupné možnosti zakoupení těchto aktiv. Nemusíte být strategickým a velkým investorem, pro začátek vám bude stačit pouhých 300 Kč.

Obsah

ESG investice – základní přehled na úvod

ESG investice bychom mohli charakterizovat jako investiční strategii, jejímž cílem je vybrat vhodná aktiva podle jejich globálního vlivu, ale hlavně výnosového potenciálu. Investoři používají k jejímu zhodnocení tři klíčová ESG kritéria: sociální, řídící a environmentální. ESG má určité společné prvky s etickým investováním, i zde jednotlivá aktiva získají hodnotící skóre – každé samostatně – jejich sečtením získáme celkové skóre ESG investice.

Společně se zaměříme a objasníme si jednotlivá hodnocení. V odvětví je aktivních několik analytických společností, poskytujících skóre pro různé finanční společnosti. Zmíníme alespoň Refinitiv, jejíž odhady a predikce skóre se využívají aktivními společnostmi asi nejčastěji.

Morálně uvědomělí investoři jsou si vědomi, že ESG investice sice limituje potenciální aktiva, přesto dokáže ovlivnit celosvětové aktivity pozitivním způsobem. Firmy s nejvyšším ESG skóre patří mezi bojovníky s klimatickými změnami, či prosazují bezpečnostní pracovní postupy. Svou investicí do těchto společností můžete tedy i vy udělat něco pro lepší a zdravější svět budoucnosti, ale také podpořit jejich globální růst.

Není to však tak jednoduché – samotný nákup akcií ESG společností nestačí – musíte průběžně sledovat i měnící se skóre. Hodnocení skóre podléhají určitým vlivům, takže vysoké skóre dnes automaticky neznamená vysoké skóre zítra. Proto budou investice vyžadovat poměrně častý monitoring, průzkum a analýzy – v porovnání s jinými typy investic do akcií.

ESG kritéria

Nedávná pandemie COVID-19 nepřinesla jen změny v celosvětovém měřítku, ale také ve světě investování. V globálním měřítku si začali investoři uvědomovat potřebu propojení kapitálových zisků s pozitivními dopady na svět, ve kterém žijeme. Podle údajů společnosti Statista dosáhla v roce 2021 hodnota ETF aktiv, propojených s ESG, neskutečné hodnoty – až 391 miliard dolarů. Téměř neuvěřitelné je srovnání s rokem 2006, kdy se tato hodnota dostala na 5 miliard dolarů. To už je poměrně hezký rozdíl, že?

Hodnota ESG ETF aktiv k roku 2023

Díky čemu jsou však tato aktiva tak odlišná od ostatních aktiv? Odpovědí na tuto otázku jsou ESG kritéria – environmentální, sociální a řídící.

Environmentální faktory aneb myslete na životní prostředí

Prvním a nejdůležitějším faktorem je environmentální faktor. Jak už název napovídá, tento faktor analyzuje, jak konkrétní společnost nebo fond ovlivňuje planetu a životní prostředí – pozitivně či negativně? U aktiv s pozitivním vlivem se setkáváme s vyšším skóre, zatímco jejich méně úspěšní konkurenti s negativním vlivem získali nižší skóre.

Vliv na životní prostředí zohledňuje několik faktorů. Jde zejména o politiku dekarbonizace, využívání obnovitelné energie, postupy recyklace či aktuálně populární uhlíkovou stopu. Společnosti, jejichž cílem jsou ESG investice, rovněž platí za uhlíkové kompenzace. Jedná se o činnost, která má tak snížit jejich příspěvek ke globálnímu oteplování.

V hledáčku jsou rovněž partnerství s certifikovanými a populárními organizacemi, kterým jde o dosažení pozitivní změny. Příkladem může být Amazon – je partnerem organizace LEAF, která pomáhá chránit ohrožené deštné pralesy a životní prostředí obecně.

Sociální faktory

Druhým typem jsou sociální faktory. Vliv na společnost, promítající se do sociálního aspektu, zažívá aktuálně boom i díky sociálním médiím. Sociální faktory pokrývají například zacházení společnosti se zaměstnanci, lokálními komunitami nebo dodavateli či jinými zúčastněnými stranami.

Sociální pilíř v rámci ESG

Společnosti si zajistí body tím, že zacházejí dobře se všemi zmíněnými stranami, ale i poskytováním bezpečných pracovních postupů a prostředí. Do popředí se dostávají zejména inkluze a diverzita, ale i angažovanost zaměstnanců. Strategie ovlivňují i na společnosti, aktivně se snažící o změnu ve společnosti například přes lobbing u místních vlád nebo dary institucím. ESG investice a sociální vlivy lze nalézt i ve vyhledávačích zadáním konkrétních zájmových společností.

Řídící faktory

Řídící faktory jsou třetím aspektem, který se bere v úvahu. Týká se vyšších vrstev společností – řízení a etiky vedoucích pracovníků. Je zároveň možné i posoudit odměňování managementu společnosti a výši pobíraných platů. Klade se poměrně důležitý důraz i na diverzitu – je-li management firmy diverzifikován, společnost může získat vyšší skóre. Řídící a sociální faktory se občas mohou zdát jako doplňující, protože zvažují i to, jak management společnosti přetlačuje do popředí morálně zodpovědné zásady ve společnosti.

Řídící faktory se zaměřují i na to, zda někdy společnost jednala v rozporu se zákonem nebo ignorovala legislativu. Dokonalým příkladem je předešlé jednání společnosti Tesla. Elon Musk dostal vysokou pokutu od SEC a proto jim poklesly i řídící faktory a následně celkové skóre.

Proces ESG investice – odpovědné investování

Představte si ESG investici nebo investici do fondů jako klasické investování. Před investicí samotnou jí předchází fáze výzkumu a analýzy z hlediska vhodnosti a prověření, zda je aktivum vůbec schopno dosáhnout finančního zisku a přežít v neustále se měnícím prostředí. ESG investice však přidává i extra analytický aspekt v podobě „filtrování“ aktiv a posuzování jejich ESG skóre.

Nejčastěji využívanou strategií při investování do aktiv je investice do typů „AAA“ – aktiva s nejvyšším možným skóre. Jak uvádí i MSCI, tato aktiva jsou považována za nejlepší ve svém odvětví.

Co je ESG? Enviromental, social, governance

Pokud má investor zájem investovat vyšší částku do aktiv s hodnocením AAA, která budou zároveň i pozitivní z hlediska ESG, často přijde na to, že počet těchto aktiv je limitován. Proto doporučujeme zaměřit svou pozornost i na aktiva s hodnocením AA; i tato třída hodnocení prokazuje stále vysoké skóre pro environmentální, sociální a řídící faktory. Pro některé investory je ESG investování natolik důležité, že jej považují za rovnocenné se sociálně odpovědným investováním.

Odpovědné investování není během na krátkou trať. Vy jako investor musíte neustále kontrolovat skóre vašich aktiv a sledovat každodenní změny. Skóre se může změnit ze dne na den, dále častokrát reflektuje například zavedení či implementaci nových pravidel. Kariéra investora nespočívá v kontrole vašeho portfolia jednou týdně, ale vyžaduje vaši každodenní pozornost. Jen aktivní investor získá šanci uspět ve světě investování do aktiv.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Vysvětlení hodnocení ESG

Cílem MSCI ESG Ratings -hodnocení – je měřit, jak společnost řídí finančně významný rizika a možnosti ESG. Používaná je metodologie založená na pravidlech k identifikaci lídrů a zaostávajících v oboru podle toho, jak jsou vystaveni nebezpečí ESG a jak dobře tato rizika zvládají. ESG hodnocení se pohybuje od toho nejlepšího (AAA, AA), přes průměr (A, BBB, BB) až po nejnižší (B, CCC). Hodnotí se také akcie, cenné papíry s pevným výnosem, půjčky nebo podílové fondy.

ESG fondy rating

Typy ESG investic

Skvělými pomocníky jsou různé obchodní platformy a investiční aplikace. Pro nadějné obchodníky nabízejí tisíce dostupných aktiv. Jaká aktiva bychom však mohli považovat za vhodná? Zaměřme se na 5 nejdůležitějších a zároveň nejpopulárnějších mezi obchodníky.

Kryptoměny

Pro investory, kteří upřednostňují ESG investice, jsou zajímavou možností kryptoměny. Tato aktiva si zejména v posledních měsících vylepšila svou pověst díky výraznému finančnímu skoku. Původně pověst kryptoměn utrpěla díky nadměrné spotřebě energie bitcoinu, to se však napravilo vznikem řetězců „Proof of Stake“ – („PoS“). Tyto dramaticky snížily požadavky na energii u mnoha blockchainů.

Všechny zelené projekty v oblasti kryptoměn aktuálně vykazují jen minimální uhlíkovou stopu, čímž představují neskutečně přitažlivou příležitost pro ESG investory, kteří jsou zaměřeni zejména na environmentální stránku aktiv.

Akcie

Odpovědní investování se nejčastěji zaměřuje na akcie, neboť momentálně jde asi o nejsnazší proces v porovnání s minulostí, zejména díky rozmachu analytických společností. Investoři je mohou použít jako dokonalý zdroj pro analýzu aktiv, která mají budoucnost.

Ukázka ESG ratingu Nvidia

Investoři si oblíbili zejména akcie, které mají vysoké skóre ESG. Častokrát jde o technologické akce, jako je například Adobe či Nvidia. Nicméně i odpovědné investování má svá úskalí. Fakt, že společnost má rating AA nebo AAA automaticky neznamená, že uspějete. Vy jako investor byste měli zhodnotit investici nejen podle hodnocení, ale také z technologického hlediska. Tím zajistíte, že v budoucnu budou na vás čekat pozitivní výnosy.

Uhlíkové kredity

Dalším typem odpovědného investování jsou uhlíkové kredity. Uhlíkové kredity představují synonymum pro zelené investiční fondy, u kterých je očekáván úspěch zejména v příštích letech. Uhlíkové kredity představují jakousi „dohodu“, která umožňuje držiteli tohoto kreditu emitovat do ovzduší 1 tunu oxidu uhličitého, případně její ekvivalent skleníkových plynů.

Uhlíkové kredity můžete snadno obchodovat i na sekundárním trhu. Funguje zde princip rovnováhy, tedy společnosti, které vypouštějí více CO2, než je povoleno zákonem, mohou odkoupit uhlíkové kredity od společnosti, které jich emitují méně. V konečném zúčtování jsou čisté emise stejné, avšak obě společnosti takto mohou dosáhnout určitého profitu.

Máte-li i vy zájem investovat do energetických firem přes uhlíkové kredity, určitě se podívejte na to, jak tyto firmy kompenzují svoji uhlíkovou stopu. Pokud společnost obchoduje s uhlíkovými kredity pravidelně, má to dobrý dopad na environmentální hledisko – dosáhne tak vyšší ESG skóre. Zkušení investoři se v poslední době rovněž zaměřili na vyhledávání nejvyšších ETF s uhlíkovými kredity, což představuje způsob pasivního zisku expozice vůči uhlíkovým kreditům.

ESG ETF

V případě ESG ETF se jedná o investiční nástroje, zohledňující pouze aktiva s vysokými skóre. Vysoké skóre musí mít environmentální, sociální i řídící faktor. Tyto ETF nástroje jsou však speciální, jejich výhodou je veřejná kotace na významných burzách. Investoři, zainteresovaní do obchodování s ETF, velmi rádi nakupují tato aktiva, protože čelí kolísání cen aktiv, které obsahují. Určitě bychom měli zmínit, že ESG ETF vyžadují vyšší poměr nákladů. Důvod je jednoduchý – správci fondů musí prozkoumat mnohé různé aspekty, čímž se potvrdí vhodnost každého aktiva pro ESG.

3 konkrétní příklady ESG ETF

Protože chceme našim čtenářům předat maximální přidanou hodnotu, naši experti z B2C vybrali 3 konkrétní příklady ESG ETF, které si níže důkladněji rozebereme.

1. iShares Global Clean Energy ETF – Sbírka společností udržitelných energií

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) je fond od Blackrocku, který investorům poskytuje expozice společnostem zaměřeným na výrobu čisté energie. Způsob, na který je možné vsadit, je nákup ICLN (The iShares Global Clean Energy ETF). S více než 5,21 miliardami dolarů ve správě aktiv, AUM nebo ICLN drží akcie 78 celosvětových společností zabývajících se biopalivy, etanolem, geotermálním, vodním, solárním a větrným průmyslem, včetně společností výrobců technologií a zařízení. ICLN v současné době účtuje TER (roční poplatek) 0,42 %, což je ve srovnání s indexovými fondy drahé, ale typické pro specializovaný fond.

Návratnost tohoto ETF činí na tříletém, pětiletém a desetiletém investičním horizontu 31,5 %, 22,3 % a 11,5 %, jedná se o CAGR (Compound annual growth rate – Složená roční míra růstu).

2. Utilities Select Sector SPDR Fund – ESG fond investující masivně do sektoru utilit

Fond Utilities Select Sector SPDR kopíruje Utilities Select Sector Index, který se snaží poskytnout efektivní reprezentaci sektoru utilit indexu S&P 500. Snaží se poskytovat přesné expozice společnostem z elektráren, vodohospodářských, multiutilitních, nezávislých výrobců elektřiny a obnovitelné elektřiny a plynárenského průmyslu.

Seznam držených aktiv fondem
Seznam držených aktiv fondem

Umožňuje investorům si vytvořit expozici na koncentrovanější úrovni než tradiční investování. Při snaze o sledování výkonnosti indexu fond využívá replikační strategii. Obecně investuje v podstatě všechna, nejméně však 95 % svých celkových aktiv do cenných papírů tvořících index. Fond není diverzifikovaný.

3. Invesco Solar ETF – Akcie pro životní prostředí, sociální oblast a správu se zaměřením na čistou energii

Velké projekty solární energie se staly hlavním cílem mnoha zemí, které se snaží oprostit od používání fosilních paliv, jako jsou Čína, Japonsko, USA a Německo. Solární energie je snadno dostupná, navíc je udržitelná a produkuje velmi málo emisí. Vzhledem k tomu, že se každým dnem staví stále více solárních panelů, je pro investory skvělý způsob, jak se podílet na růstu odvětví nákupem TAN (sleduje index globálních společností zabývajících se solární energií vybraných na základě příjmů generovaných z podnikání souvisejícího se solární energií).

TAN vlastní akcie 44 globálních společností zabývajících se vývojem solárních technologií, výrobou solárních materiálů, solárními instalacemi a financováním a výrobou solárních zařízení. Většina ETF je soustředěna v sektoru informačních technologií (61,3 %), se sekundární alokací do sektoru utilit (24,6 %). Stejně jako ICLN, TAN je také poněkud finančně náročný a TER činí 0,5 %. ETF historicky zhodnotilo peníze na tříletém, pětiletém a desetiletém horizontu CAGRem ve výši 47,8 %, 33,9 % a 11,7 %, v tomto pořadí.

ESG fondy – Co jsou fondy ESG?

ESG fondy jsou portfolia akcií a/nebo dluhopisů, u kterých byly do investičního procesu začleněny environmentální, sociální a správní faktory. To znamená, že akcie a dluhopisy obsažené ve fondu prošly přísnými testy udržitelnosti společnosti nebo vlády z hlediska kritérií ESG. Studie společností JUST Capital, Arabesque Partners a dalších prokázaly, že ESG fondy se výkonností tradičním fondům nejen vyrovnají, ale že je často i předčí.

Pokud jde o riziko, whitepaper z roku 2019 od Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing podrobně popisuje studii srovnávající udržitelné fondy a tradiční fondy od roku 2004 do roku 2018. Výzkum ukázal, že celkově udržitelné fondy trvale vykazují nižší riziko poklesu než tradiční fondy. Ačkoliv jsou některé fondy ESG relativně nové (zejména mnoho pasivních), dokázaly vykazovat solidní výkon a odolnost na dobrých i špatných trzích.

Typy ESG fondů

ESG ETF jsou ESG fondy, které se zaměřují na společnosti podnikající kroky k etickému a udržitelnému chování. Pokud budou spotřebitelé nadále směřovat k odměňování těchto společností oproti společnostem, které se nemusí chovat eticky také vůči vlastním zaměstnancům nebo dodavatelům, může být investice ESG přínosem pro vaše portfolio. Pokud se však trendy nebo preference spotřebitelů změní tak, aby byly méně společensky uvědomělé, můžete přijít o zisky z jiných typů společností.

Existuje poměrně málo různých typů ESG fondů, do kterých mohou lidé investovat. Níže uvádíme ty nejoblíbenější.

 • Fondy obchodované na burze (ETF) – Fondy obchodované na burze jsou jedním z nejdůležitějších a nejhodnotnějších produktů vytvořených pro individuální investory v posledních letech. ETF nabízejí mnoho výhod, pokud jich investor využívá chytře, jsou vynikajícím nástrojem pro dosažení investičních cílů investora.
 • Podílové fondy – Podílový fond je společnost, která sdružuje peníze od mnoha investorů a investuje peníze do cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy a krátkodobé dluhy. Kombinované držby podílového fondu jsou známé jako jeho portfolio. Investoři nakupují podíly v podílových fondech.
 • Indexové fondy – Většina odborníků se shoduje, že indexové fondy jsou velmi dobrou investicí pro dlouhodobé investory. Jsou to levné možnosti pro získání dobře diverzifikovaného portfolia, které pasivně sleduje index.
 • Dluhopisové fondy – Dluhopisový fond investuje především do portfolia cenných papírů s pevným výnosem. Dluhopisové fondy poskytují investorům okamžitou diverzifikaci za nízkou požadovanou minimální investici. Vzhledem k inverznímu vztahu mezi úrokovými sazbami a cenami dluhopisů má dlouhodobý dluhopis větší úrokové riziko než dluhopis krátkodobý.
 • Hedgeové fondy – V tomto případě se jedná o druh investičního fondu se zaměřením na trading aktiv s poměrně relativní likviditou, jeho trading je však možné označit v porovnání s jinými nástroji za komplexní a vysoce rizikový. Hedgeový fond je sdružený investiční fond, který obchoduje s relativně likvidními aktivy a je schopen široce využívat složitější obchodování.

Další 4 příklady ESG investic

Na trhu najdeme velké množství aktiv, která jsou ideální pro investory zaměřené na ESG. Zejména v posledních letech získala tato strategie extrémní popularitu. Přestože investoři musí realizovat dokonalou analýzu a v konečném důsledku i své vlastní rozhodnutí, shrnuli jsme pro vás některá favorizovaná ESG investiční aktiva. Možná vám poslouží jako inspirace při vašem budoucím investování.

Nvidia (NVDA)

Mezi investory do akcií určitě zaujala jednu z nejpopulárnějších pozic akcie společnosti Nvidia. V minulosti byla Nvidia považována za jednu z markantně podhodnocených akcií. Paradoxně jí však pomohla pandemie COVID 19. Během ní stoupla na přední místa díky vysoké poptávce po polovodičích ve všech zemích světa. Akciím NVIDIA se daří zejména v roce 2024, jak ukazuje graf níže.

Cenový vývoj akcií Nvidia
Cenový vývoj akcií Nvidia

Nvidia si také polepšila a napravila svou reputaci získáním vysokého skóre ESG. CSR HUB klasifikoval akcie společnosti Nvidia dále na velmi vysokou pozici. Získala až 93% hodnocení ESG při srovnání s více než 30000 dalšími společnostmi. Logickým důsledkem je že společnosti se mimořádně daří, podíváme-li se na její sociální, environmentální a řídící vlivy.

Investoři mohou nakupovat akcie společnosti Nvidia využitím majority z obchodních platforem, protože společnost má své akcie kótované na New York Stock Exchange – burze cenných papírů v New Yorku. Expozici těchto akcií vůči kolísání cen mohou investoři získat i využitím několika fondů a ETF, které jsou zaměřeny na ESG.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Určitě bychom neměli zapomenout ani na iShares MSCI USA ESG Select ETF. Jde o investiční ESG ETF, který na trhu nabízí společnost BlackRock. Cílem tohoto ETF je monitoring výsledků souhrnného koše společnosti. Společnost má své hlavní sídlo ve Spojených státech amerických a dosahuje pozitivních řídících, sociálních a environmentálních aspektů. Tato kombinace z ní činí upřednostňovanou možnost pro investory, jejichž cílem je zapojení se do odpovědného investování. ETF se zároveň vědomě vyhýbá společnostem, které produkují nízký rating ESG. Na černou listinu se dostaly i společnosti, zapojené do známých medializovaných a kontroverzních sporů.

IShares MSCI USA ESG Select ETF má ve svém portfoliu aktiva v hodnotě více než 3.3 miliardy dolarů. Zároveň investuje do různých společností, v portfoliu jich najdeme až 181. Top akcie ETF pokrývají společnosti jako je Tesla, PepsiCo, Apple či Home Depot. U tohoto typu akcií jsou principy založeny rovněž na ESG. V posledních letech tento typ akcie dosáhl pozitivních výsledků, v roce 2021 vykazoval úctyhodných 30.31%.

CBL Nature-Based Global Emissions Offset Futures (N-GEO)

CBL Nature-Based Global Emissions Offset Futures představují specifickou skupinu kontraktů typu futures. Jejich úkolem je kompenzace z uhlíkových stop společnosti. Najdeme zde však jeden závažný rozdíl. Tyto futures jsou fokusovány exkluzivně na vysoce kvalitní kompenzace, pocházející a pokrývající přírodní prostředí.

Další nejlépe hodnocené platformy obchodování s akciemi futures nabízejí zájemcům smlouvy právě s CBL Nature-Based Global Emissions Offset Futures. Důvod je jednoduchý, jsou exponovány volatilitě cen, typické pro trh, zaměřený na kompenzaci uhlíku. Je však třeba zdůraznit, že tento trh je velmi často volatilní a občas i netransparentní, proto tyto futures důrazně doporučujeme pouze pro zkušené investory.

Best Buy (BBY)

Určitě bychom neměli zapomenout ani na společnost Best Buy. Sídlí ve Spojených státech amerických, na trhu je již od roku 1966 a zabývá se spotřební elektronikou. Podařilo se jim vybudovat si neprůstřelnou pověst, zejména ve Spojených státech, díky téměř nekonečnému řady produktů, ale také vysokému hodnocení ESG.

ESG hodnocení společnost Best Buy

A co stojí za úspěchem skóre ESG pro Best Buy? Určitě je to několik aktivit, které pozvedly ESG skóre do nebeských výšin. Společnost se soustřeďuje na extenzivní trénink zaměstnanců, nabízí nekonečné benefity pro jejich rodiny a zaměřila se také na drastické snížení spotřeby vody.

V mužském světě podnikání patří tato společnost také k zázraku – management společnosti Best Buy tvoří až ve 45 procentech ženy. Před jakýmkoliv navázáním vztahu se svými dodavateli si společnost pečlivě zkontroluje etické podnikatelské praktiky u všech svých dodavatelů.

Proč bychom měli investovat do ESG společností a akcií?

Agentura Bloomberg poskytuje různé zprávy a hodnocení na pravidelné bázi. Podle nejnovějšího reportu ESG globální aktiva dosáhnou hodnoty 53 bilionů dolarů ke konci roku 2025. Za popularitou těchto aktiv se však skrývá mnoho jiných faktorů, které bychom určitě neměli přehlédnout. Které to jsou? Na to se podíváme v následujících řádcích a představíme si 4 důvody, proč aktiva, spřízněná s ESG, představují pro investory konkurenční výhodu.

Potenciál finančního zisku

Hlavní motivací a důvodem investice do aktiv je pro lidi zejména finanční zisk. Platí to pro všechny druhy aktiv. Zisk je nejen motivační, ale tvoří také základ finančních trhů.

Cenový vývoj ESG S&P 500 a klasického S&P 500

Pro investory do ESG se prostor pro získání zisku značně rozšiřuje. Společnosti, které dosahují vysoké skóre ESG, jsou mnohem atraktivnější zejména pro svůj dlouhodobý pobyt na trhu a pozitivní dopad na společnost. To jde ruku v ruce s tím, že jejich produkty budou lidé nakupovat mnohem častěji než produkty konkurence, což následně povede k vyšším příjmům. A vyšší příjmy automaticky vedou k lepšímu výkonu akcií.

Vystavení rychle rostoucím sektorům

Drtivá většina společnosti, jejichž cílem je ESG, je aktivní v oblasti sektorů s vysokým růstem. Znamená to, že investoři využívající ESG investiční strategie, mohou díky expozici a koupi akcií v těchto společnostech jen získat. Určitě bychom neměli zapomenout zmínit zejména obnovitelné energetické zdroje, vozidla na elektřinu, biotechnologické společnosti, farmaceutický průmysl.

Investoři musí však denně hledat nové příležitosti. Ti z nich, kteří uspějí a podaří se jim najít top akcie v odvětvích s vysokým růstem, mohou očekávat dosahování markantních výnosů. Typickým příkladem je společnost Linde, působící v globálním chemickém průmyslu. Od dubna 2020 jejich akcie vzrostly o více než 100 procent, přestože byly zpočátku považovány za podhodnocené. Společnost si přitom zachovala překvapivě jedno z nejvyšších hodnocení ESG v tomto odvětví průmyslu.

Snadno přístupné a identifikovatelné

Investoři, kteří se rozhodnou investovat do aktiv ESG tak často činí proto, protože tato aktiva jsou identifikovatelná a dostupná. ESG skóre pro veřejně obchodované společnosti můžete najít na více stránkách na internetu, poskytují také zajímavé analýzy, ideální příležitost zjistit, které akcie získávají ten nejpozitivnější vliv.

Obchodníci s akciemi se stále častěji zaměřují na akce přátelské k ESG, které umí najít a získat využitím dobře známých brokerů. Proto obchodníci, kteří obchodují denně, dokážou úspěšně využívat i krátkodobou obchodní strategii tak, aby odpovídala jejich přesvědčením a hodnotám.

Jednoduché vytvoření pozitivního dopadu

Ideálním způsobem pro investory, jak aktivně rozmístit vlastněný kapitál s cílem pomoci sociálním či environmentálním faktorům, případně faktorům souvisejícím s řízením, je odpovědné investování do vlivu ESG. Pozitivní dopad zahrnuje častokrát nákup akcií společnosti, nabízejících službu nebo zboží, přímo prospívajících určité skupině nebo napomáhajících životnímu prostředí kolem nás.

Pro investory jsou často zajímavé akcie společnosti jako například Archer-Daniels-Midland. Tato společnost se aktivně angažuje při prosazování udržitelného zemědělství a proto si investoři mohou být opravdu jisti, že společnost využívá jejich kapitál tím nejlepším způsobem.

Udržitelnost

Dalším klíčovým faktorem, který je pozitivním vlivem pro investice jednotlivců do ESG fondů, je udržitelnost. EHS se v 90. letech vyvinulo v to, co bylo tehdy známé jako hnutí za udržitelnost společnosti. To se objevilo, když se některé manažerské týmy chtěly zaměřit na snižování environmentálních dopadů své firmy nad rámec omezení, která od nich vyžaduje zákon. V současné době, kdy inflace roste rekordním tempem, se lidé o návratnost jednotlivých investic musí zajímat možná ještě více než dříve, což může být obtížné

Panuje všeobecná shoda, že podniková udržitelnost byla často využívána manažerskými týmy jako marketingový nástroj k nadhodnocování nebo jinému zkreslování úsilí a dopadů na životní prostředí – postup, který se později stal známým jako greenwashing. EU si také klade za cíl snížit emise uhlíku do roku 2030 alespoň o 55 % oproti úrovním z roku 1990, zatímco Spojené království si stanovilo ambiciózní cíl snížit emise do roku 2035 o 78 %.

Etika

Fondy zaměřené na ESG investice, které většinou následují typické ideály, mohou představovat atraktivní nabídku pro investory zaměřené na etiku. Na počátku 21. století začalo hnutí Corporate Sustainability integrovat myšlenky týkající se toho, jak by společnosti měly reagovat na sociální problémy – dnes známé jako Corporate Social Responsibility – Společenská odpovědnost společnosti.

Firemní filantropie byla klíčovou složkou CSR (Společenská odpovědnost společnosti), ačkoli někteří kritici tvrdí, že díky daňovým pobídkám byly peněžní dary stejně atraktivní jako jejich konečný ekonomický dopad na příjemce. Dobrovolnictví zaměstnanců bylo dalším znakem CSR. Pokud patříte ke stále většímu počtu lidí, kteří chtějí, aby jejich investice měly pozitivní dopad, jste na správném místě. Stále více z nás bere při rozhodování o tom, kam investovat peníze, v úvahu udržitelné, etické a environmentální, sociální a governance (ESG) faktory.

Odpovědné investování není novým konceptem, mnoho správců aktiv již nějakou dobu přijalo postupy prověřování nebo portfolia investující do etických záležitostí, nicméně velké globální iniciativy uznaly nezbytnost politického a regulačního zapojení k uzákonění skutečných změn ve světě, ať už jde o boj proti nevyhnutelnosti změny klimatu a jejích důsledků, vymýcení chudoby nebo prosazování rovnosti.

Jak najít ESG investiční příležitosti?

V poslední době jsou zajímavou příležitostí pro investice i startupy. U nich však investoři musí provést důkladnou analýzu s cílem zajistit, že společnost opravdu dosáhne dlouhodobou perspektivní budoucnost. ESG investice se řídí podobně, ale investorům přibývá povinnost ověřit aktiva ze všech hledisek – sociálních, environmentálních a řídících.

Proto mají investoři k dispozici 3 způsoby, jak identifikovat ESG investiční aktiva:

Využití analytických stránek, zaměřených na finance, s dobrou reputací

Příležitosti lze identifikovat využitím různých stránek, poskytujících finanční analýzy. Jak jsme již zmínili, poskytovatelé jako MSCI a Refinitiv denně dávají k dispozici detailní analýzu možných veřejně obchodovatelných společností, většina analýz je zdarma. Patříte-li však k investorům, kteří pátrají po hloubkových informacích, obvykle se od vás bude vyžadovat poplatek za přístup k pokročilejším funkcím.

Také mnohé renomované stránky se zprávami z finančního odvětví denně prezentují ESG skóre pro většinu aktivních společností na trhu. Yahoo Finance uvádí pro každou společnost, která je veřejně kótovaná, informaci „Udržitelnost“. Tato zobrazuje nejen její hodnocení, ale také kontroverzní úroveň a obě jsou aktualizovány opravdu pravidelně.

Sledování aktuálních trendů a událostí

Dalším způsobem, jak mohou investoři získat přehled o celosvětových trendech, problémech a řešeních, je denní sledování a monitoring. Přináší to také informaci, které společnosti jsou nejvíce aktivní při poskytování těchto řešení, což obvykle signalizuje vysoké skóre ESG.

Typickým příkladem se stala diverzita. Je problémem zejména ve velkých společnostech, častokrát na výkonné úrovni. Analýza společnosti DiversityInc zjistila, že například společnost Accenture se snaží řešit tento problém opravdu aktivně, proto ji zařadili na 1. místo v celosvětovém žebříčku, který zohledňuje diverzitu a inkluzi.

Využívejte Twitter a Reddit

V moderním světě sociálních sítí bychom neměli zapomínat ani na tyto kanály. ESG investice jsou častokrát zmiňovány i na sociálních sítích. Svět je mnohem více propojen, takže pokud společnost přijme určité rozhodnutí nebo se rozhodne přijmout politiku, kterou občané považují za pozitivní, dozvíte se to určitě i na Twitteru či Redditu.

Mnohé společnosti se rozhodly dobrovolně oznámit změnu politiky, zaměřenou na ESG, na těchto platformách. Vědí, že jim to přinese nejžádanější publicitu. Dále určitě by jste ani vy jako investoři neměli vynechat Reddit a Twitter, protože právě tyto informace mohou představovat vaši bázi pro další průzkum.

ESG investice nabízejí i brokeři

Rovněž společnost Deloitte uvádí, že tempo růstu za 1 rok při spuštění fondů ESG je ve Spojených státech až 80%. Ve srovnání s fondy bez zacílení na ESG to představuje až dvojnásobnou hodnotu. Proto je tato strategie mimořádně populární. Popularita donutila mnoho makléřů a obchodní platformy zvýšit nabídku investic, chápaných jako ESG investice.

1. XTB – Broker, který nabízí investice do akcií či ETF bez poplatku

Jako prvního brokera, který umožňuje odpovědné investování do celé řady instrumentů, si uvedeme a podrobněji představíme XTB. Tato společnost vyvíjí svou vlastní obchodní platformu a investiční aplikaci, kterou používají investoři z celé Evropy. Jako jednu z hlavních výhod tohoto brokera můžeme uvést především rozmanitou nabídku aktiv, se kterými budete moci obchodovat nebo je nakupovat za účelem jejich dlouhodobého držení – třeba v rámci odpovědného investování vůči životnímu prostředí.

ESG investice - Obchodování akcií na XTB

K dispozici mají obchodníci na výběr ze dvou platforem – nativní xStation, nebo připojení účtu skrze MetaTrader 4. Ať už budete chtít vyzkoušet nativní platformu, nebo jste zvyklí na MT4, s XTB určitě neuděláte chybu. xStation totiž nabídne široké rozpětí funkcí, úpravy grafového okna či použití analytických nástrojů, přičemž tyto možnosti jsou navíc obohacené o vzdělávací materiály, okno s ekonomickým kalendářem nebo třeba tržní analýzu, která vám může pomoci lépe pochopit a predikovat následující tržní trendy.

Co se týče regulace, XTB je regulováno hned v několika zemích Evropy – v rámci FCA ve Spojeném království, Českou národní bankou v České republice nebo třeba KNF v Polsku. Samozřejmostí je poté taktéž pojištění vkladů a další bezpečností opatření.

Zejména zajímavá je poté nabídka investičních či obchodních instrumentů. Ta obsahuje následující aktiva:

 • Akcie
 • Akcie CFD
 • ETF
 • ETF CFD
 • Kryptoměny CFD
 • Forex CFD
 • Komodity CFD
 • Indexy CFD

Dlouhodobé investory tak potěší zejména možnost investovat do fyzických akcií či ETF, zato krátkodobí obchodníci poté ocení především mnoho různých instrumentů na bázi tzv. CFD (Contracts for Difference), které poskytují prostor pro pozici jak nákupní (long), tak i prodejní (short).

ESG fondy obchodované na XTB

Jednou z největších výhod tohoto brokera jsou poté poplatky. Společnost si totiž neúčtuje žádné poplatky za bankovní převody nebo použití platební aplikace Paypal. Ani použití platebních karet není nikterak nákladné – setkáte se totiž s poplatkem pouze okolo 0,7 % z hodnoty transakce. Tuto hodnotu u mnoha dalších brokerů nenalezneme.

Co se týče poplatků za obchodování, obchodníci se setkají s částkou ve výši 0,08 % z hodnoty transakce u akcií CFD. U převážné většiny instrumentů pak nenalezneme poplatky žádné. Je však třeba nutné počítat se spreadem, avšak ten je velmi kompetitivní. Poslední poplatek, který může být pro některé obchodníky důležitý, je poplatek za neaktivitu. Ten je účtován pouze tehdy, pokud nebyla během 365 dní na obchodním účtu provedena žádná aktivita – otevření/uzavření pozice nebo držení akcií či ETF. Výše poplatku činí 10 euro, tedy cca 250 Kč.

Celkově můžeme říci, že pro obchodování nebo investování je XTB skvělým kandidátem. Nabídka obsahuje mnoho různých aktiv, přičemž není vhodná pouze pro obchodníky, ale také pro dlouhodobé investory díky fyzickým akciím a ETF fondům. Struktura poplatků je velmi přehledná a pro uživatele platformy xStation jsou taktéž k dispozici vzdělávací materiály či kalendáře s ekonomickými událostmi.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

2. Pepperstone – spolehlivý CFD broker s širokou nabídkou obchodních nástrojů

Pepperstone je licencovaný CFD broker vhodný pro obchodníky všech úrovní zkušeností. Podporuje více než 100 ETF vedle akcií, indexů, forexu a komodit. Co se týče ESG fondů, naleznete zde například iShares Global Clean Energy ETF. Všechny dostupné trhy jsou obchodovány jako pákové CFD, což pro české uživatele znamená, že mohou použít páku až 1:30. Účty regulované SCB (Bahamy) mohou obchodovat s pákovým efektem až 1:200.

Pepperstone nabízí dva typy účtů. Pokud jste příležitostný obchodník, standardní účet bude vhodný. Ten vám umožňuje obchodovat bez placení jakékoli provize. Spready na standardním účtu začínají od 0,7 pipu. Zkušení obchodníci budou preferovat účet Razor, který přichází s provizí 3,50 USD za obchodovaný lot.
Pepperstone homepage
Budete však mít přístup k nejkonkurenceschopnějším tržním spreadům. V mnoha případech je účet Pepperstone Razor dodáván s spready od 0,0 pipů na hlavních forexových párech. Pepperstone nedávno spustil nativní mobilní aplikaci, ale můžete si také vybrat z MT4, MT5 nebo cTrader. Neexistuje žádný požadavek na minimální vklad, ale tým Pepperstone doporučuje vložit alespoň 200 USD, přičemž nabízí možnost obchodování na demo účtu.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

3. eToro – Jedna z největších platforem pro investování do akcií a dalších aktiv

Dokonalým příkladem pro odpovědné investování je společnost eToro – aktivně regulovaná obchodní platforma, sloužící téměř 28 milionům investorů.

ESG Score na Etoro

Na eToro si investoři najdou velmi snadno vhodná aktiva, jelikož platforma nabízí různé komodity, indexy, měny, akcie, ETF, ale i kryptoměny. eToro je aktivní především jako broker CFD, takže investoři inkasují mnohem větší zisky také z nulových poplatků za provize. Navíc se neúčtují ani poplatky za transakce, protože tento poplatek je již zahrnut v tržním rozpětí.

Clean Energy ETF na eToro

Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, úvodní investice vás bude stát $10, které můžete vložit debetní či kreditní kartou, převodem na bankovní účet, Paypalem nebo Skrillem či přes Neteller. Základní podporovanou měnou je americký dolar, takže neočekávejte žádné poplatky za převod či vklad měny. Navíc vás čeká jednoduchý proces registrace, nebudete potřebovat žádné dokumenty, dokončíte jej za méně než 10 minut

Slova závěrem – odpovědné investování

Tímto naším článkem, zaměřeným na odpovědné investování, jsme chtěli představit tuto populární strategii a objasnit, co je odpovědné investování do ESG, princip jeho fungování a kde tyto investice pořídit.

Ani v budoucnosti neočekáváme žádné zpomalení popularity investic do ESG, protože zejména po pandemii si i investoři stále více uvědomují společnost a její vlivy na globální ekonomiku. Pokud se splní předpověď agentury Bloomberg, že do roku 2025 aktiva ESG dosáhnou až 53 bilionů dolarů, v následujícím období očekáváme nekonečné příležitosti a možnosti pro morálně zodpovědné investory. Možná i takové, jako jste vy.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Reference

 • https://www.leafcoalition.org/corporations
 • https://www.statista.com/statistics/1297487/assets-of-esg-etfs-worldwide/
 • https://www.morganstanley.com/what-we-do/institute-for-sustainable-investing
 • https://www.ishares.com/us/products/239692/ishares-msci-usa-esg-select-etf
 • https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp

Nejčastěji kladené otázky

Co jsou ESG investice?

ESG investice – jaké příklady existují v reálném světě?

Představuje ESG investice vhodný způsob odpovědného investování?

Co jsou ESG fondy?

Jaké jsou příklady fondů ESG?

Které fondy ESG jsou největší?